top of page

Τάγμα τού Κρίνου και τού Αετού

ΘΕΩΡΗΜΑ 1ον

Κάθε άνθρωπος έχει ιδίαν προσωπικότητα η οποία είναι ανόμοιος τής των άλλων ανθρώπων, όπως είναι ανόμοιοι μεταξύ των δύο άνθρωποι, που ανήκουν στην ίδια φυλή καί το αυτό γένος.

Η προσωπικότης αυτή εκδηλώνεται κατά το μάλλον ή ήττον καί είναι πολύ ή λίγο ισχυρή.

Καί η μέν ισχύς τής προσωπικότητος εξαρτάται από την πείρα τού ατόμου, η  δε εκδήλωση αυτής από το ελεύθερο ή όχι περιβάλλον εις το οποίο το άτομο μορφώθηκε. 

ΘΕΩΡΗΜΑ 2ον

Κάθε άνθρωπος μπορεί να διαδηλώσει την ιδίαν αυτού προσωπικότητα, απαλλάσσοντας τις δυνα- μικές ιδιότητες που τον εμψυχώνουν από κάθε πρόληψη, δοξασία, θεωρία ή άλλο διανοητικό καί ηθικό βάρος, ξένο προς την αντίληψη καί συνείδηση αυτού.

ΘΕΩΡΗΜΑ 3ον

Κάθε άνθρωπος έχει ώς φυσικόν παιδαγωγόν την Δημιουργίαν, η οποία τον περικυκλώνει.

Αρκεί να προσέξει κανείς ολίγον είς τον άφωνο τούτο παιδαγωγό γιά να καταστεί αυτός ο ευγλωτ- τώτερος διδάσκαλος, τον οποίον κατόρθωσε ποτέ να αποκτήσει ο άνθρωπος.

ΘΕΩΡΗΜΑ 4ον

Η Φύσις είναι ενιαία εις την σύλληψίν της καί ανόμοιος στις διάφορες εκδηλώσεις της.

Είναι το κύριον υπόδειγμα, από το οποίο κάθε άνθρωπος πρέπει να αντλεί παραδείγματα, πρός ανύψωση τις ιδίας του προσωπικότητος, ελευθέρας καί ανεξαρτήτου.

ΘΕΩΡΗΜΑ 5ον

Διά να διαδηλώσει την ιδίαν του προσωπικότητα, ο άνθρωπος οφείλει :

α) να απελευθερωθεί από όλες τις συνθήκες, τα ήδη και έθιμα, τα όποια μπορούν να παρ- εμποδίσουν την εκδήλωση τής ιδίας του σκέψεως

β) να ενισχύσει την ενεργητικότητα τού πνεύματος, της ψυχής και του σώματός του

γ) να τολμά να εκφράζει χωρίς δισταγμό τις ιδιαίτερές του σκέψεις σε κάθε περίπτωση, υπέρ τής αληθείας, τού καλού και τής ηθικής,

δ) να αποβάλει τις κακίες, τα πάθη καί τα ελαττώματά του.

ΘΕΩΡΗΜΑ 6ον

Τέλος γα να εκδηλώσει καί να διαδηλώσει καλλίτερα την προσωπικότητά του ο άνθρωπος πρέπει να κυριαρχεί καί να δεσπόζει επί τού εαυτού του. Πρέπει να αποφεύγει τις άσκοπες κινήσεις καί τα άσκοπα λόγια, διότι η ομιλία είναι δυναμική ιδιότητα, που ως σκοπό έχει να εκδηλώνει στην δημιουργία το συνειδητό καί εσκεμμένο έργο τού Δημιουργού.

Αντανάκλαση τών ιδιαιτέρων μας σκέψεων, η ομιλία είναι συνάμα μία ένδειξις τής ανυψώσεως ή τής καταπτώσεως τής διανοίας μας.

Ο κύριος εαυτού άνθρωπος ας προτιμά την σιωπή από τα άσκοπα λόγια.

ΘΕΩΡΗΜΑ 7ον

Κάθε γενικώς πράξη τού ανθρώπου κατά την γήινη ζωή του μοιάζει με δακτύλιο τής αλυσίδας τής παγκοσμίου αυτού ζωής, δακτύλιο ευαίσθητο, ο οποίος σε κάθε βήμα υπενθυμίζει στο άτομο την πράξη του ή το υποχρεώνει να εκτελέσει σειράν άλλων πράξεων τού μπορούν να καταναλώσουν και να καταλάβουν τον χρόνο ολοκλήρου ζωής.

ΘΕΩΡΗΜΑ 8ον

Η φιλοδοξία να φαίνεται κανείς ό,τι δεν είναι, είναι σφάλμα, το οποίο προκαλεί πολλές δυστυχίες στην ζωή τού ανθρώπου.

ΘΕΩΡΗΜΑ 9ον

Εάν σας λέω να αποβάλλετε τα ελαττώματά σας, δεν είναι γιά να αποκτήσετε την αιώνιο βασιλεία, αλλά γιά να κατακτήσετε την ανεξαρτησία σας ώς ύπαρξις καί ώς άνθρωπος.

Διότι τα ελαττώματα είναι τα μέσα, δια μέσου τών οποίων οι δυνάστες υποδουλώνουν τους δυνασ-τευομένους καί εκμηδενίζουν την προσωπικότητα των.

ΘΕΩΡΗΜΑ 10ον

Το ψεύδος είναι ελάττωμα, διότι κυοφορεί καί δημιουργεί σειρά πράξεων, αντιθέτων προς το ίδιον συμφέρον τού ατόμου, καί υποδουλώνει την προσωπικότητά του. Η κλοπή είναι ελάττωμα, διότι περικλείει τον άνθρωπο σε σφαίρα μυστηρίου καί τον υποχρεώνει να αποκρύπτει την προσωπικό- τητα του πρό τών ομοίων του.

ΘΕΩΡΗΜΑ 11ον

Κάθε πράξη οφέλιμη σε ένα άτομο δεν είναι πάντοτε επωφελής στην ανεξαρτησία τής προσωπικό- τητός του.

ΘΕΩΡΗΜΑ 12ον

Οι ομαδικές πλάνες, αί δυνάμεναι να αδικήσουν μια κοινωνία, είναι επακόλουθοι τών ατομικών ελαττωμάτων τού ανθρώπου.

ΘΕΩΡΗΜΑ 13ον

Βάσις κάθε κοινωνκής ζωής είναι η καλώς εννοουμένη αμοιβαιότης, πού δεν παρεμποδίζει τις ελευθερίες τού ανθρώπου καί την ανεξαρτησίαν τής προσωπικότητός του.

ΘΕΩΡΗΜΑ 14ον

Η κοινωνία δημιουργήθηκε λόγω τής ανάγκης πού κάθε άτομο έχει γιά να ζήσει.

Ανάγκη είναι το δικαίωμα καί η εξώθησις προς το ζην. 

Εκ τής ανάγκης απορρέει το καθήκον να σεβώμαστε το δικαίωμα τού ζην καί τις ανάγκες τών άλλων.

ΘΕΩΡΗΜΑ 15ον

Κάθε άνθρωπος που ζεί επί τής Γης, δημιουργεί για τον εαυτό του ανάγκες, γιά να εξυπηρετηθούν δε οι ανάγκες αυτές, δημιουργεί στον εαυτόν του καθήκοντα, πρός εκπλήρωση τών οποίων αποκτά ικανότητες, τις οποίες ανταλλάσσει πρός όφελος τών αναγκών του.

ΘΕΩΡΗΜΑ 16ον

Το Ανθρώπινον όν αποτελείται εκ τριών Αρχών :

1.  Εκ τού ΥΛΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

2. Εκ της ΨΥΧΗΣ, ΑΙΘΕΡΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

3. Εκ του ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

34-DEON-1-550x641.jpg

ΘΕΩΡΗΜΑ 17ον

Το Ανθρώπινον ΠΝΕΥΜΑ συνίσταται, ως φαίνεται,

εκ τριών διακεκριμένων Αρχών. Είναι δε αύται :

1. Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ

2. Η ΘΕΛΗΣΙΣ   

3. Η ΙΣΧΥΣ         

bottom of page