ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝ - 1979  

1 . ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

 

 

 

Αδελφοί μου, Τέκνα τού Πνεύματος τού Φωτός καί τού Πυρός " Στώμεν καλώς εν ΚΥΡΙΩ πάντοτε "

Επανερχόμεθα είς τό Σύμβολο τής ζωής. Όπως είχαμε πεί ή Ζωή είναι τό ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ, είναι ή δημιουργία, είμεθα εμείς οί ίδιοι. Καί θά μελετήσωμε τό σύμβολο τής ζωής καί μακροκοσμικώς καί μικροκοσμικώς. Δέν μπορούμε τό ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ, Ζωή, νά τό κατανοήσομεν, νά τό γνωρίσωμεν, εκτός με σύμβολα, καί πάλιν σύμβολα όσον είναι δυνατόν είς τήν ανθρώπινην διάνοια νά αντιληφθεί τό ΑΠΟΛΥΤΟΝ. Θά δούμε είς τό σύμβολο τής ζωής, τό σύμβολο νά είναι γύρω του τό μαύρο χρώμα. Αυτό είναι τό σύμβολο τής ζωής μέσα στόν παχυλό υλικό κόσμο. Αλλά τό σύμβολο τής ζωής θά τό δούμε καί στούς ψυχικούς κόσμους, στούς νοητικούς κόσμους, είς τούς νοητούς κόσμους. Τό σύμβολο τής ζωής είς τόν ψυχικόν κόσμον δέν έχει τό μαύρο χρώμα γύρω του αλλά τό λευκογάλαζο χρώμα. Τό σύμβολο τής ζωής είς τόν νοητικό κόσμο έχει τό κίτρινο καναρίνι χρώμα, είς δέ τούς νοητούς κόσμους τό χρυσίζον χρώμα.

Τό σύμβολο μένει τό ίδιο σέ όλους τούς κόσμους. Τό δικό μας σύμβολο διαφέρει από άλλα συστήματα, τόσον τήν Αιγυπτιακή ή τήν Ιουδαϊκήν Καββαλά ή τά συστήματα τών Ινδών, ινδουιστών είς τό ότι δέν τό χρωματίζουμε ούτε μέ δυσιδαιμονίες, ούτε μέ θρησκοληψίαν, αλλά τό πλησιάζουμε μέ τήν ίδια τήν αλήθεια. Θά δούμε είς τό σκοτεινόν χρώμα, λέγω καί πάλιν ότι, αυτό ισχύει γιά τόν παχυλό μας υλικό κόσμο, καί ή αντίληψίς μας θά γίνει μέσω τής διανοίας μας καί τών αισθήσεών μας τών πέντε αισθήσεών μας. Μέσον τής οράσεως θά δούμεν τό σύμβολο τής Ζωής πάνω ατό μαύρο χρώμα, μέσον τής ενοράσεως όμως, όπως είπα θά τό δούμεν μέσα στόν ψυχικόν κόσμον μέσα στό λευκογάλαζο φώς, μέσα στό κιτρινωπόν καί μέσα στό χρυσίζον φώς στούς άλλους κόσμους. Ώστε θά δούμε τώρα τό σύμβολο τής ζωής, σύμφωνα μέ τήν ανθρωπίνην διάνοιαν καί αντίληψιν. Τό σύμβολον τής ζωής πώς θά τό έβλεπαν άραγε οί διάφορες τάξεις τών Αρχαγγέλων, καί όλες οί τάξεις τών Αρχαγγέλων θά τό έβλεπαν μέ τόν ίδιον τρόπον; Ασφαλώς όχι, διότι θά τό έβλεπαν από τήν δικήν των σκοπιάν καί πλευρά. Ημείς θά τό δούμεν από τόν πιό χαμηλόν κύκλον πού συμβολίζει τήν Γή μας, καί όπως θά τήν δείτε, έχει χρώμα βαθύ πράσινον καί καφέ. Οί Αγγελοι θά τό δούν από τόν κύκλον τής δικής τους υποστάσεως. Τώρα βλέπουμεν από τόν παχυλόν υλικόν κόσμον μέσα στό μαύρο χρώμα, μάς δέιχνει τήν στατικότηταν τού ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ. Στατικότητα η οποία έχει όμως μέσα κίνησιν άνευ τινός κινου-μένου, καί βλέπουμε νά ανέρχεται τό Φως. Καί είπεν ό ΘΕΟΣ. Γεννηθήτω τό Φώς καί εγέννετο Φώς. Καί βλέπουμεν τώρα τήν κίνησιν πού μάς δίδει τό φώς. Κάμνει μίαν καμπύλην, κατέρχεται, αόριστα, σέ μίαν περιφέρειαν πού δίνει τό φώς γιά νά ξαναανέλθει νά μάς δώσει τήν τριπλή δόνησιν κραδασμόν. Πλέον τό φώς γίνεται έκφρασις. Βλέπουμε είς τήν μία πλευρά τίς δύο κινήσεις η τρίτη καλύπτει τό τρίγωνο πρός τά επάνω καί είναι κοινή, τόσον, είς τήν Λογοικήν έκφρασιν, όσον καί είς τήν Αγιοπνευματικήν έκφρασιν, καί μετά άλλες δύο κινήσεις πού κατέρχονται πλέον στίς σφαίρες. Όμως καί πάλιν κατέρχεται ώς κάτω, σαν Αγιοπνευματική συνείδησις, υπερσυνειδησία γιά να ξανακατέλθη τώρα να μάς δώση τήν τρίτην, μέσον τών δίσκων, έκφρασιν, τριπλήν έκφρασιν βλέπω τώρα είναι μία Λογοική καί μία Αγιοπνευματική.

Η Λογοική εφάπτεται τού δίσκου μέ τό κίτρινον χρώμα. Η Αγιοπνευματική είς τήν άλλην πλευράν εφάπτεται τού κύκλου πού έχει τό μώβ χρώμα. Τώρα βλέπουμεν τό τρίγωνον, την έκφρασιν τού ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ πλέον μέσα στην δημιουργίαν. Ενα τρίγωνον πού αποτελείται από τρία τρίγωνα καί ένα τέταρτον πού τό ξεχωρίζει ή πρώτη δίοδος πρός τά κάτω τού ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ πού μάς δίνει τό σκοτεινόν χρώμα, τήν στατικότητα τού ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ.

Ενα τρίγωνον, ένας τρισυπόστατος ΘΕΟΣ. Έτσι μπορεί τό ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ νά τό αντιληφθεί ανθρώπινη διάνοια, τρισυπόστατο, έν όσω είναι Απειροδιάστατον, ό ΚΥΡΙΟΣ τών συμπάντων.

Τώρα θά δούμεν τήν δεξιάν πλευράν τού τριγώνου πού συμβολίζει τόν ΧΡΙΣΤΟΝ ΛΟΓΟΝ, τόν Πανσυμπαντικόν ΛΟΓΟΝ , καί στό κάτω μέρος τού τριγώνου αυτού θά δώ τόν δίσκον πού είναι μέσα οί θείες Μονάδες, καί θά δούμεν τίς θείες Μονάδες κόκκινες μέ ένα κέντρο μαύρο, καί τό μαύρο είναι ή στατικότης τού ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ πού συμβολίζει τόν εσώτερο εαυτό μας Πνεύμα. Τώρα βλέπουμε τίς θείες Μονάδες. Κάθε μία από αυτές τίς θείες Μονάδες θά προεκτείνει είς τούς κόσμους τής δημιουργίας, πολλούς Αρχάγγελους καί τόν Ανθρωπον Αρχάγγελον, όλες τίς τάξεις τών Αρχαγ-γέλων, Λογοικώς όμως. Βλέπουμε τόν πρώτον δίσκον, είναι ή Λογοική έκφρασις τού Πανσυμπαντικού Λόγου ή τού Απολύτου Είναι είς τήν Λογοικην Αυτοεπιγνωσιακήν Του Φύσιν. Βλέπουμε όμως νά εφάπτεται τού τριγώνου αυτού ένα άλλο τρίγωνο πρός τά κάτω πού χωρίζει τό ένα τρίγωνο σέ τρία τρίγωνα, καί θά δώ τό μαύρο χρώμα καί τό κόκκινο, πού πλέον συμβολίζει τό αιμα τών ανθρώπων πού θά γίνουν σέ ψυχές ζώσες οί θείες οντότητες, ό εσώτατος εαυτός μας. Καί βλέπουμε νά χωρίζει αυτό τό τρίγωνο ή πρώτη δίοδος από τό ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ, τόν ΘΕΟΝ ΠΑΤΕΡΑ θά λέγαμε νά κατέρ­χεται πρός τά κάτω. Είς τήν αριστερήν πλευράν θά δούμε τό τρίγωνον πού συμβολίζει τό ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ, καί τόν δίσκο μέ τό μώβ χρώμα πού είναι τού ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, μέσα θά δούμε τόν κεραυνόν το πύρ. Νά πούμε ότι εκεί άρχων είναι οί Αρχάγγελοι, όχι ό Αρχάγ­γελος τού πυράς. Ποιού πυρός; Πύρ τί θά πούμε; Τήν ενέργεια κραδασμόν πού θά δώση ανάφλεξιν σέ ορισμένα υλικά πράγματα; ή τήν φλόγα πού είναι ή ανάφλεξις; Άλλο τό πύρ, άλλο ή φλόγα καί ή ανάφλεξις, προσέξετε. Τό πύρ είναι μέσα στήν στατικότητα τού ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ σάν οί Αρχάγγελοι Μιχαήλ, σέ δύο καταστάσεις. Τήν κίνησιν πού θά μας δώσει τό πύρ καί τήν κίνησιν πού θά μάς δώσει τήν ανάφλεξιν, τόν κεραυνόν, τήν έκφρασιν τού πυρός. Εδώ είναι οί Μεγάλοι Αρχάγγελοι τού Πυρός, οί Αρχοντες, καί είναι καθαρώς Αγιοπνευματικοί. Όμως θά δούμε μία δίοδο, μεταξύ τής Λογοικής Αυτοεπιγνωσιακής φύσεως πού μάς χωρίζει τήν κάθοδον τής διόδου πρός τά κάτω καί μάς δίδει τόν πρώτον Ιερόν Σταυ­ρόν. Καί αυτή ή δίοδος συνεχίζεται καί εφάπτεται τού δίσκου πού συμβολίζει τήν Αγιοπνευματικήν Υπερσυνειδησιακήν φύσιν τού Αγίου Πνεύματος. Τί θά πεί αυτό, Έίς τόν Λόγον είπα- μεν τήν ΑΠΟΛΥΤΟΝ Αυτοεπιγνωσιακήν Φύσιν. Μήπως τό Αγιον Πνεύμα δέν είναι προσωποποιημένον; Οί Αρχάγγελοι δέν έχουν μία δικήν των Αυτοεπιγνωσιακήν Φύσιν; θά έλεγα καί ναί καί όχι. Η Αυτοεπιγνωσιακή φύσις ημών όταν θά έχουμε διέλθη διά τής ιδέας τού Ανθρώπου τού Αρχαγγέλου Ανθρώπου, Οντοποιείται. Τί θά πεί οντοποιείται; Μήπως οί διάφοροι Αρχάγ­γελοι στίς διάφορες τάξεις πού είναι, δέν είναι οντοποιημένες καταστάσεις; Καί ναί καί όχι. Ποιά ή διαφορά από ημάς; Διότι όλοι οί Αρχάγγελοι είναι θείες οντότητες, αιώνιες οντότητες, όπως είναι καί ό Ανθρωπος, Αρχάγγελος οντότης, μέ μίαν διαφοράν.

Ο Αρχάγγελος Ανθρωπος μετά πού θα διέλθει διά τής ιδέας τού Ανθρώπου καί θα οντοποι­ηθεί, πλέον πάιρνει μίαν ξεχωριστή δική του υπόστασιν, ενώ, όταν οντοποιούνται οί Αρχ­άγγελοι μέσον τού Αγίου Πνεύματος δέν παίρνουν ξεχωριστήν οντότητα αλλά είναι τό Απόλυτον Είναι έν εκφράσει, καί άς είναι κάθε ένας εκ τών Αρχαγγέλων μία ξεχωριστή οντότης, δέν τό γνωρίζει καί γνωρίζει ώς εαυτόν του τό ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΝ.

Αυτό είναι πού δίδει ή αγιοπνευματική Φύσις τών Αρχαγγέλων, τών Αδελφών μας, πού δέν είχαν εγκαταλήψει τόν ΠΑΤΕΡΑ σάν άσωτοι Υιοί.

Επανερχόμεθα είς τον δίσκον τής Αυτοεπιγνωσιακής, Απολύτου Φύσεως τού Πανσυμπαντικού ΛΟΓΟΥ πού εφάπτεται τού τριγώνου πού συμβολίζει τόν Πανσυμπαντικόν ΛΟΓΟΝ. Κατερχόμεθα μέσον τής δεξιάς διόδου καί θά δούμεν είς τόν επόμενον δίσκον τό τρίγωνο πρός τά πάνω καί μέσα ένα σταυρόν. Εκεί είναι ή Ιδέα Ανθρωπος καί τό τρισυπόστατο τής φύσεώς μας διότι όπως είναι ό ΘΕΟΣ ΠΑΤΗΡ, Πανσυμπαντικός ΛΟΓΟΣ καί ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, είμεθα καί εμείς τρισυπόστατοι. Όπως άνω έτσι καί κάτω. Καί ό σταυρός τί συμβολίζει μέσα στον δίσκον αυτόν; Τά τέσσερα στοιχεία, Αιθέρα, Πύρ, Υδωρ καί χώμα. Τό σύμβολον αυτό τού σταυρού ήτο πολύ πρίν σταυρωθεί ό πολυηγαπημένος πάνω στόν ξύλινο Σταυρόν τό σύμβολο τών Αρχαίων Αιγυπτίων, τών Ατζέκων τών Ινκας, είς τίς Ινδίες, καί ακριβώς συμβολίζει τήν αρμονικήν ένωσιν τών τεσσάρων στοιχείων είς τήν Δημιουργίαν. Βλέπουμε ότι συνεχίζεται ή δίοδος πρός τά κάτω, τώρα παίρνει ένα ερυθρό χρώμα. Αυτό τό ερυθρό χρώμα μάς δίδει τό αίμα καί κατερχόμεθα νά δούμε τό σύμβολο τού Ανθρώπου πρό τής ενσαρκώσεώς του. Ώστε έχω τρεις σταθμούς δεξιά. Αυτά είναι κάθοδοι καί δυνάμεις. Παίρνω τήν κεντρικήν στήλην τώρα πού βλέπω τήν δίοδο από τό τρίγωνον πρός τά πάνω, νά κατέρχεται διά τών σκοτεινών θέσεων, δεξιά μαύρο χρώμα μέ τό κόκκινο πού συμβολίζει τό αίμα. Είς τήν αριστερήν μεριά θά δούμεν τό μαύρο χρώμα τήν στατικότητα, τήν Αγιοπνευματικήν καί το μώβ χρώμα πού είναι τού Αγίου Πνεύματος. Καί τώρα βλέπω καί άλλες διόδους εκτός τών διόδων καθόδου. Εχω τήν κεντρικήν τώρα στήλην πού μού δίδει τό τρίγωνον τού ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ στήν πρώτη του ΑΠΟΛΥΤΟΝ έκφρασιν. Μετά καί πάλιν τήν στατικότητα μέσον τής οποίας διέρχεται ή δίοδος πρός τά κάτω γιά νά φθάση ακριβώς είς τήν κεντρικήν εκείνην θέσιν πού θά δώ έναν νοητόν Ήλιον καί τό σύμβολον είναι ό Εξάκτινος Αστέρας καί πάλιν μέ τόν σταυρόν μέσα.

 

 

 

 

 

Τώρα βλέπω όμως αυτό τό κέντρο νά έχει πολλές διόδους πρός αυτό καί από αυτό. Πρός αυτό, όταν είναι από πάνω πρός τά κάτω, καί από αυτό όταν είναι πρός τά κάτω, στίς άλλες θέσεις τών δίσκων. Πρός τα πάνω βλέπω πέντε διόδους, την Απόλυτον από πάνω από τον Θείον ΛΟΓΟΝ, βλέπω την δίοδον πού κατέρχεται από τήν υπερσυνειδησι-ακήν Αυτοεπιγνωσιακήν φύσιν τού εαυτού μας,, απευθείας κάτω καί βλέπω νά έχει τό κίτρινο χρώμα. Κίτρινο χρώμα έχει καί ή δίοδος από τό ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ πρός τα κάτω, καί βλέπω καί τήν άλλην δίοδον από τήν Αγιοπνευματικήν σφαίραν καί φύσιν μέ κάποιο χρώμα πρός τό μώβ νά κατέρχεται. Αυτές οί τρεις δίοδοι είναι Ιερή θέσις τής φύσεώς μας. Μετά όμως βλέπω καί από τούς άλλους δίσκους νά κατέρχονται άλλες δύο δίοδοι, μία Αυτοεπιγνωσιακή πρός τήν Ιδέαν Ανθρωπον εσώτερον εαυτόν μας τήν ψυχήν μας, καί μία καθαρώς Αγιοπνευματική.

Τώρα θά δώ ότι τό χρώμα σχεδόν ομοιάζει. Προχωρούμεν πάλι με τήν δίοδον πρός τά κάτω, πού έχει τό κίτρινον χρώμα, στόν δίσκο πού βλέπω νά συμβολίζεται μέ τήν οελήνην, τό πράσινον ανοικτό χρώμα καί πλέον τόν πεντάκτινον αστέρα. Εκεί συμβολίζεται ή παρούσα προσωπικότητα Αυτοεπίγνωσις εαυτός μας.

 

 

 

 

 

 

Η Μόνιμη είναι στόν προηγούμενο δίσκο τού Νοητού Ηλιου καί από εκεί κατερχόμεθα καί έχομεν τό παχυλόν υλικόν μας σώμα. Θά δούμεν ή κάθοδος από τήν δεξιάν πλευράν τού ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΟΓΟΥ έχει κίτρινο χρώμα, τό ίδιον όπως καί ή κεντρική δίοδος από τόν ΘΕΟΝ ΠΑΤΕΡΑ, ενώ πρός τά αριστερά πλέον έχω τό μώβ χρώμα καί τό καφέ χρώμα.

Ωστε έχω τήν κεντρικήν στήλην σέ πέντε θέσεις. Ποιές είναι οί πέντε θέσεις; Θά δείτε πάνω στό σύμβολο μόνον τέσ-σερις θέσεις. Τό κέντρον τού πρώτου Ιερού Σταυρού έχομεν τήν θέσιν εκείνην πού δέν είναι ορατή πάνω στό σύμβολο καί είναι αυτή πού ενώνει τήν ανωτέραν φύσιν μέ τήν κατωτέραν φύσιν. Αν έχουμε τόν Ανθρωπον πάνω στό σύμβολον αυτό. ή θέσις ή αόρατη πάνω στό σύμβολο είναι ή παρεγγεφαλίς, καί έχομεν τήν βάτον τήν καιομένην χωρίς νά καταστρέφεται, τήν φλεγομένην καί μή καιομένην. Ώστε τό κέντρον τού Ιερού Σταυρού από πάνω, είναι ή κεφαλή. Τώρα βλέπω τήν κεφαλήν μέσα είς τό τρίγωνον πρός τά κάτω ,τήν Λογοϊκήν καί τήν Αγιοπνευματικήν. Η θέσις αυτή μάς δίδει τούς δύο λοβούς τού εγκεφάλου. Ώστε τό ένα μέρος τού εγκεφάλου είναι είς τήν Λογοικην πλευράν καί τό άλλο στήν Αγιοπνευματικήν πλευράν. Αλλά επειδή τό σύμβολο περιστρέφεται έχω τό δεξιόν μέρος αριστερά καί τό αριστερόν στήν δεξιά, ώς εκ τής θέσεως τής περιστροφής.

Τώρα θά πάμε στήν Αγιοπνευματικήν Υπερσυνειδησίαν νά πάρουμε τόν δίσκον τελείως πρός τά πάνω πού εφάπτεται τού τριγώνου πού είναι τό Αγιον Πνεύμα. Θά δώ είπα σάν σύμβολον τόν κεραυνόν., τήν έκφρασιν τού πυρός. Εκεί σέ αυτόν τόν δίσκον θά έχω όλες τίς τάξεις τών Αρχαγγέλων.

 

 

 

 

 

Όλες είναι εκεί. Αλλά μέσον τής διόδου πρός τήν Αυτοεπιγνωσιακήν φύσιν τού ΛΟΓΟΥ, βλέπομεν οί Αρχάγγελοι από εκεί θά διέλθουν, θά μπούν στίς θείες Μονά­δες καί από τίς θείες Μονάδες θά αρχίσουν τήν εργασίαν τους μέσα στό ανθρώπινο σώμα. Ώστε στήν αγνή Απόλυτον φύσιν των οί Αρχάγγελοι ευρίσκονται σέ αυτόν τόν δίσκο πού μάς δείχνει τήν Αγιοπνευματικήν Υπερσυνειδησίαν, καί έχομεν τούς θρόνους, τές Τάξεις, τές Εξουσίες, Τούς Μιχαήλ, τούς Γαβριήλ, τούς Ραφαήλ, τούς Ουριήλ τούς Σαμαήλ καί όλες τίς τάξεις τίς Αρχαγγελικές, επαναλαμβάνω είς τήν Αρχαγγελικήν τους υπόστασιν προτού εισ­έλθουν είς τό έργον των μέσα είς τήν Δημιουργίαν.

Προσέξτε πάνω στό σύμβολον τής Ζωής. Είς τήν Αυτοεπιγνωσιακήν Απόλυτον φύσιν τού ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, τού Παν-συμπαντικού ΛΟΓΟΥ βλέπω στίγματα μέ τό κέντρο τό μαύρο χρώμα πού μάς δείχνει τίς θείες μονάδες καί οί θείες μονάδες αυτές έχουν μία μορφή δική τους οντοποιήσεις, δικήν τους οντοποίησιν, γιατί είναι Αυτοεπιγνωσιακές υπάρξεις, οντότητες, θείες Μονάδες από τίς οποίες θά προεκταθούν πάλιν πλήρεις οντότητες πού είναι γιά νά υπάρχουν, γιά να εκφραστούν, γιά νά εκδηλωθούν μέσα στούς κόσμους. Έχουν από τήν Αγιοπνευματικήν πλευράν Αρχαγγέλους γιά νά προεκταθούν καί εκείνοι από τήν ιδίαν θεία Μο­νάδα. Από τήν Αγιοπνευματικήν τώρα πλευράν πρός τά κάτω, θά δούμεν πάλι τό κίτρινο χρώμα ,πάλιν τόν κεραυνό καί όλα εντός τής δημιουργίας, ζώα, φυτά, πτηνά, πού είναι όλα Αγιοπνευματικής προελεύσεως.

Κατερχόμεθα ακόμα εις τόν Αγιοπνευματικό δίσκο πιό κάτω καί νά τώρα ξεχωριστές πύρι­νες φλόγες.

O ποιών τούς Αγγέλους αυτού Πνεύματα καί τούς Λειτουργούς αυτού πυρός Φλόγα.

Ώστε βλέπω τρεις καθόδους,την Αυτοεπιγνωσιακήν τού Απολύτου Πανσυμπαντικού ΛΟΓΟΥ, βλέπω την κεντρικήν απ-ευθείας από τόν ΘΕΟΝ ΠΑΤΕΡΑ, την κεντρικήν αυτήν πού μάς δίδει όλες τίς φάσεις γιά τόν Ανθρωπο τής συνειδήσεως καί Αυτοεπιγνωσεως ,καί βλέπω πρός τήν αριστερήν πλευράν τήν Αγιοπνευματικήν κάθοδον καί έκφρασιν πού μάς δίδει τά πάντα μέσα στήν δημιουργία,μέσα στό παχυλό υλικό μας σώμα. Διότι αλλιώς θά μελετήσουμε τό σύμβολο τής ζωής Μακροκοσμικώς καί αλλιώς μικροκοσμικώς. Οτι υπάρχει μέσα στή φύσιν είναι καί μέσα στόν άνθρωπον γιατί ό άνθρωπος καί σαν παχυλό υλικό σώμα καί σέ όλες του τίς άλλες εκφράσεις είναι πανόμοιες μέ τό ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ καί στίς εκφράσεις του ακόμα μέσα στήν δημιουργία. Γιά κάθε θέσιν ή δίσκον όπως θά λέγαμεν θά μελετήσουμε ξεχωριστά, κυρίως μέσα στό παχυλό μας υλικό σώμα. Τώρα άν θέσωμεν τόν άνθρωπο μέσα στό σύμβολο αυτό τής Ζωής θά δούμεν τήν κεφαλή, τό άνω μέρος τής κεφαλής τό δεξιόν νά είναι μέσα στήν Υπεραυτοεπιγνωσιακήν φύση τού ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, τό κέντρον τού Ιερού σταυρού θά έχομεν τήν παρεγγεφαλίδα καί πρός τά αριστερά θά έχομεν τήν Αγιοπνευματική μας φύση. Ωστε από τήν αρχήν είμαστε τόσον Λογοϊκοί καί Αγιοπνευματικοί, ζωής χορηγός είναι ό ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ό δι'ού τά πάντα εγένοντο ΛΟΓΟΣ, τό φώς τό φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχ­όμενον είς τόν κόσμον, αλλά ζωής χορηγός είναι καί τό Πνεύμα τό Αγιον τό Κύριον τό ζωοποιόν. Ποιά είναι η θέσις μας με τό τρίγωνον πρός τά πάνω πού συμβολίζει τό ΑΠΟ­ΛΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ είς τήν πρώτην του έκφρασιν. Η κεφαλή δέν εφάπτεται αυτού τού τριγώνου, είναι υπεράνω τής κεφαλής μας. Τώρα προσέξετε, άμα βάλουμε τόν άνθρωπον μέσα είς τό σύμβολον αυτό τής ζωής θά δούμεν ότι οί λοβοί τού εγκεφάλου είναι Αγιοπνευματικώς αριστερά καί λογοϊκώς δεξιά. Αλλά δέν εφάπτεται ή κεφαλή τών σφαιρών τόσον τής Απολύ­του αυτεπιγνωσιακής φύσεως τού ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ούτε τής Αγιοπνευματικής Υπερσυνειδησίας. Είς τό σώμα μας αυτοί οί δύο δίσκοι είναι υπεράνω τόν ώμων, δέν εφάπ­τονται τού υλικού σώματος. Η πρώτη μας επαφή, ή σύνθεσις ζωή γιά μάς είναι ό Ιερός σταυρός εκεί πού ενώνονται οι δύο δίοδοι μέ τήν κάθοδον δίοδον και είναι ή παρεγγεφαλίς. Εκεί ό άνθρωπος όταν εξελιχθεί καί ανέλεθει θά ακούσει τήν φωνή τού Κυρίου ΘΕΟΥ του. Όταν θά δεί την βάτον τήν φλεγομένην καί μή καιομένην. Ο Μωυσής όταν πήγε εκεί πήγε μόνος του καί πήγε μέ τήν σύζυγό του τήν Ρεβέκκα. Ποιά είναι ή Ρεβέκκα; Η προσωπικότης Αυτοεπίγνωσις καί ό Μωυσής ό οποίος ανήλθε είναι τό Εγώ εαυτός μας, ή Ψυχή Αυτοεπίγνωσις. Είς τήν μυθοπλασίαν τών εβραίων θά δούμε τόν Μωυσή νά έχει προστατέυση τίς επτά αδελφές τού Βασιλέως τής ερήμου καί είχε παντρευθεί τήν Ρεβέκκα. Οί επτά αδελφές αυτές είναι ακριβώς τά κέντρα πού βλέπετε εκεί, τά κάτω κέντρα, μετρήστε τα. Επτά δέν είναι; Η Ρεβέκκα όμως πού συμβολίζει τήν Αγάπη, τήν παρούσα προσωπικότητα αυτοεπίγνωσιν, είναι ή καρδιά,είναι μέσον τής διόδου πού θά ανέλθη απ' ευθείας γιά νά φθάσει στή βάτο τήν φλεγομένην καί μή καιομένην. Τό Εγώ μέ τήν παρούσα προσωπικότητα Αυτοεπί­γνωση, τήν Μόνιμη προσωπικότητα Αυτοεπιγνώση, γιατί όταν εξαγνισθεί ή παρούσα προσωπι­κότης αυτοεπίγνωσις ,είναι ή Ψυχή Αυτοεπίγνωσις εαυτός μας.

Πάνω στήν Ιουδαϊκήν αυτήν μυθοπλασίαν θά μιλήσωμεν όταν θά μελετούμεν τίς θέσεις πάνω στό σύμβολο τής ζωής. Τί συμβολίζει ή Ρεβέκκα είς τόν άνθρωπον; Τήν αγάπην, τήν υλικήν αγάπη καί είναι ή καρδιά. Επομένως είναι τό κέντρον όπου τό τρίγωνον πρός τά πάνω μέ τόν σταυρόν, των ισορροπημένων στοιχείων. Κατερχόμενοι από εκεί θά βρούμε είπαμε τήν σελήνη καί τόν πεντάκτινο Αστέρα. Τό σώμα τού ανθρώπου πού συμβολίζεται μέ αυτό τό κέντρο είναι τό ηλιακό πλέγμα. Από κάτω θά βρούμε, πέστε, ολόκληρο τό σώμα τού ανθρώπου.

Πώς θά τοποθετήσουμε τόν άνθρωπο στό σύμβολο αυτό θά τό δούμε αργότερα. Πώς θά διερχόμεθα διά τών διόδων τών Ιερών αυτών οδών, θά τό μάθουμε μέσω τού διαλογισμού συγκεντρώσεως καί δημιουργικής σκέψεως. Πώς θά ανέλθωμεν μέχρι τής Χριστοενοαισθησίας καί τής Θεόσεως, καί αυτό θά τό μάθωμεν.

Θά εργασθούμε πολύ επάνω στό σύμβολο τής ζωής,σαν φαινόμενο τής ζωής ό καθένας μας, μέχρις ότου δούμεν τόν Ήλιο Ζωή να ανατέλει μέσα μας, καί πλέον όχι μέσον τής ανθρώ­πινης διανοίας αλλά μέσον Θείας εκστάσεως. Θά γνωρίσωμεν όχι μέσον τής λεγομένης νοητικής αντιλήψεως, αλλά μέσον τής αφομοιώσεως καί ενοαισθησίας, τήν ανωτέραν φύσιν τού εαυτού μας. Ως τότε θά πρέπει νά ελθωμεν σέ επαφή μέ όλες τίς Αρχαγγελικές δυνάμεις πού εργάζονται μέσα στό υλικό μας σώμα, γιατί μέσα στό υλικό μας σώμα ζούμε κατά χάριν καί όχι δικαιοματικώς. Πρός τό παρόν όταν γνωρίσουμε τούς μεγάλους μας αδελφούς, μεγάλους στήν εκφρασίν των, θά δούμεν πόσο αυτοί μάς αγαπούν, πόσο μάς φροντίζουν, από τήν εργασίαν αυτών ζούμε καί θά ανέλθωμεν. Καί έχω νά πώ κάτι. Οί άνθρωποι είναι γένος ,είναι τό γένος τών ανθρώπων. Οί Αρχάγγελοι είναί σύστημα. Νά γιατί είπα ότι ή Αγιοπνευματική φύσις τού Απολύτου Είναι δέν είναι προσωποποιημένη. Σέ ένα μάθημα θά γνωρίσουμε τήν διαφορά μεταξύ Αυτοεπιγνώσεως καί Συνειδήσεως. καί δέν μπορούμε νά τήν γνωρίσουμε, παρά μόνον όταν τήν γνωρίσουμε μέσα μας τόσον σαν Αυτο-επίγνωσιν καί σαν συνείδησιν, διότι έχουμε καί τίς δύο αυτές καταστάσεις.

Πολλά έχουμε νά πούμε ακόμα πάνω στο Σύμβολο τής Ζωής προτού αρχίσουμε τήν πρακτική μας εργασίαν.

Ερωτήσεις : οί έξ Ουρανού καταβάντες.

Διότι οί έξ Ουρανού καταβάντες είναι ήδη αιώνιες οντότητες είναι ο εσώτερός μας εαυτός. Υπαρξις είναι ή παρούσα προσωπικότης-Αυτοεπιγνωσις,πού έχει αρχή καί τέλος. Μά ή αρχή καί τό τέλος τής παρούσης προσωπικότητος είναι καθημερινή. Δεν έχουμε πεί σέ ένα μάθημα ότι ή παρούσα προσωπικότης είναι μέσα στόν χρόνο καί τόν χώρο μία έκφρασις.

Η έκφρασις αυτή δέν θά σωθεί αλλά θά μείν£ι σάν ανάμνησις μέσα στήν παγκόσμια συνείδησιν,στόν παγκόσμιον Νούν. Αλλά ημείς είμεθα οί καταβάντες έξ ουρανού. Εμείς ασφαλώς θά σωθούμεν, δηλ. θά επιστρέψωμε. Ο άσωτος Υιός σάν άσωτος υιός θά επιστρέφει καί θά στραφή. Δέν θά πάρει μαζί του καί τά ενδύματα τού χοιροβοσκού αφού θά ντυθεί τήν στολήν τήν πρώτη. Θά πρέπει αυτά νά τά αφήση, επίσης, είναι λερωμένα πολύ. Τό ότι είναι τοποχρο­νικόν λερωμένον θά διαλυθεί, διότι δέν είναι πράγματικότης, είναι σκιά. Τό φώς είναι ή σκιά εφόσον υπάρχει μπροστά στό φώς ένα αντικείμενο, μία επιφάνεια γιά νά είναι πάνω η σκιά. Όταν αυτά δέν θά υπάρχουν μένει τό φώς αγνό, αυτό είναι πού κατέρχεται, ούτε ή σκιά θά σωθεί, ούτε τό παχυλόν σώμα θά επιστρέφει, διότι σάρξ καί αίμα δέν θά σωθούν.

 

Στώμεν καλώς εν Κυρίω πάντοτε.

12.ΣΥΜΒΟΛΟ.ΕΓΧΡΩΜΟ.jpg
man symbol.jpg
Re-exposure of 140.material.jpg
Re-exposure of 141.Sba_Ttuau.jpg
7 FLAMES.jpg
Χωρίς τίτλο (4).jpg
Χωρίς τίτλο (7).jpg
Χωρίς τίτλο (11).jpg
 

   2. ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ  - ΚΕΝΤΡΟ 10                                                                                                                              (4)

 

Αδελφοί μου, τέκνα του Πνεύματος, του φωτός και του πυρός, Στώμεν καλώς εν Κυρίω πάντοτε.

Επανερχόμεθα στο Σύμβολο της Ζωής.

Είμεθα στο κατώτερο κέντρο, το οποίο επάνω στο ανθρώπινο σώμα είναι τα γεννητικά όργανα, αλλά επάνω στο Σύμβολο της ζωής είναι ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα, δηλαδή το παχυλό υλικό σώμα. Το σύμβολο της ζωής το βλέπετε επάνω σε μία επιφάνεια, και επάνω σε μία επιφάνεια, μόνον τις δύο διαστάσεις μπορούμε να απεικονίσουμε.

Όμως, όταν θα αρχίσετε τους διαλογισμούς σας, πολύ διαφορετικά θα δείτε τα πράγματα.

Το κατώτατο κέντρο συμβολίζει την παχυλή ύλη, τον πλανήτη Γη, το Ηλιακό σύστημα, τους γαλαξίες και οτιδήποτε παχυλό υλικό. Μετά  έχουμε να δούμε αυτό το κάτω κέντρο, σαν κέντρο των τριών διαστάσεων. Επομένως, θα το δούμε σαν σφαίρα. Το κάτω κέντρο στους διαλογισμούς σας θα είναι μία μεγάλη σφαίρα, και μέσα σ' αυτήν την σφαίρα θα κάνουμε όλα τα άλλα μας γυμνάσματα. Έχουμε το κατώτατο κέντρο σαν μία σφαίρα- τα χρώματα, βλέπετε το χρώμα φως γύρω από την σφαίρα που θα αντιστοιχεί με το μέρος που εφάπτεται, δηλαδή την δίοδο που εφάπτεται, την Λογοΐκή ή την Αγιοπνευματική. Μετά έχουμε την εσωτερική της σφαίρας πλευρά, αλλά αυτήν δε θα την δούμε σαν πλευρά χρωματισμένη, αλλά μέσα στην σφαίρα να έχω εκείνο το φως, και το έχω στην δεξιά πλευρά κόκκινο σαν φλόγα, χωρίς να αναδύει όμως καπνό, και στην αριστερή πλευρά το έχω με το ιώδες, το υπεριώδες φως.

Ώστε έχω το χρώμα της εσωτερικής πλευράς της σφαίρας, αλλά και το διάστημα μεταξύ της σφαίρας και της πυραμί-δας. Έχουμε, μετά, το κάτω μέρος της σφαίρας, στο οποίο θα δώ ένα δάπεδο ολόλευκο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έχω μετά την πυραμίδα να στηρίζεται πάνω σε τέσσερεις πλευρές και να έχει τέσσερα τρίγωνα ή τέσσερις τριγωνικές επιφάνειες αυτή η πυραμίδα. Είπαμε στην δεξιά πλευρά έχω το ερυθρό χρώμα και στην αριστερή πλευρά έχω το ιώδες, υπεριώδες χρώμα. Μπροστά μας έχω το χρυσίζον φως και θα έλεγα κίτρινο καναρίνι χρώμα και πίσω μας έχουμε το ολόλευκο φως. Έτσι είναι οι επιφάνειες των τριγώνων της πυραμίδας και έξω και από μέσα.

Όμως από μέσα, παρ' όλον που έχω χρωματισμένες τις εσωτερικές επιφάνειες των τρίγωνων, δεξιά κόκκινο, αριστερά ιώδες, πίσω ολόλευκο και μπροστά μας χρυσίζων φως, το κενό μέσα στην πυραμίδα, μέσα στην οποία στεκόμαστε, είναι ολόλευκο φως, φως το οποίο ακτινοβολεί.

Θα δείτε ότι στέκεστε στο κέντρο αυτής της πυραμίδας, ντυμένοι μόνον την ολόλευκη στολή σας, κανένα άλλο ένδυμα, Θα δείτε ότι είναι γυμνό το σώμα σας σύμφωνα με το φύλο σας, και έχετε την στολή μόνο. Και την λευκή στολή δε θα την βλέπετε από ύφασμα, αλλά από λεπτή επιφάνεια λευκού φωτός, θα φύγουμε από τις έννοιες των τριών διαστάσεων. Ούτε και το υλικό σας σώμα θα το δείτε στο κέντρο της πυραμίδας σαν παχυλό υλικό σώμα, θα το δείτε μάλλον σαν σώμα μορφή που δε μας δίδει την έννοια του αυστηρώς στερεού, κόκκαλα, μύες, σάρκες, διάφορά μέρη του σώματος. Βλέπουμε τον εαυτό μας, είπαμε, να βλέπει μπροστά την πυραμίδα με το κίτρινο ή το χρυσίζων φως. Εκεί, τώρα, θα κάνουμε όλα τα άλλα μας γυμνάσματα μέχρις ότου εξέλθουμε από την πυραμίδα, δεξιά προς το κόκκινο φως, αριστερά προς το ιώδες φως, μπροστά μας το χρυσίζων φως σαν ήλιο, πίσω μας δε θα είναι ανάγκη, τώρα, ούτε να στρέφουμε προς τα πίσω, διότι είμαστε μέσα στο ολόλευκο φως, είμαστε πάνω στον παχυλό υλικό μας κόσμο.

Αργότερα, όσοι θα είναι Διδάσκαλοι και θέλουν να ερευνήσουν, θα διεισδύσουν μέσον του λευκού φωτός, αλλά εκεί θα συναντήσουν την αντίσταση, οι Καββαλιστές τα έλεγαν Κλιφόθ. Μπορούμε να τα πούμε τώρα δαιμόνια, είναι η υπονόμευση εκεί ξένων δυνάμεων προς την εξέλιξη. Εκεί μένουν τα διάφορα πνεύματα, άλαλα και κωφά, τα οποία οι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι απομονώνουν. Δεν θα χρειασθεί, τώρα, να κατέλθουμε, θα ανέλθουμε.

Πως θα ανέλθουμε; Μέσον της κεντρικής διόδου προς τα πάνω που είναι τόσο η Αυτοεπιγνωσιακή μας υπόσταση, όσο και η Αγιοπνευματική μας υπόσταση ή συνειδησιακή υπόσταση. Είμεθα μέσα στο κέντρο του τριγώνου.

Όταν θα είμεθα έτοιμοι να προχωρήσουμε, αφού είμεθα ενδεδυμένοι την Αρχαγγελική μας μορφή και ενδυμασία, θα προχωρήσουμε μπροστά. Και προχωρώντας μπροστά, είπαμε σε τρισδιάστατη αντίληψη πραγμάτων, μέσα στην σφαίρα θα προχωρήσουμε μπροστά και κατ' αρχήν δύο ή τρία βήματα, εισέρχεται η κεφαλή μας μέσα στο χρυσίζον φως του τριγώνου, με τα επόμενα βήματα εξέρχεται και εισέρχεται το στήθος μας, η καρδία μας μέσα στο χρυσίζον φως, και όταν προχωρήσουμε ακόμα, θα εξέλθουμε και θα και θα μείνουμε μέσα σ' ένα χρυσίζων φως.

Γύρω μας, παρ' όλον που θα έχουμε την λευκότητα μας, θα έχομε την λευκή μας φωτεινή στολή, θα έχουμε το χρυσίζον φως το Λογοΐκό να εισχωρεί μέσα στην μορφή μας, από εκεί θα προχωρήσουμε προς τα επάνω, τα τρία μεγάλα σκαλοπάτια, ή θα τις πω τρεις στοές, διότι θα μείνουμε σ' αυτές, έχουμε αρκετή εργασία να κάνουμε. Επαναλαμβάνω, κεντρική δίοδος είναι η Αυτοεπιγνωσιακή μας υπόσταση και η Αγιοπνευματική μας συνειδησιακή και πάλι φύση.

Επιστρέφουμε στο κέντρο της πυραμίδας, ευρισκόμαστε εκεί και βλέπουμε μπροστά. Τώρα στρέφουμε προς τα δεξιά, βλέπουμε την επιφάνεια του τριγώνου και το φως που φωτίζει το χώρο μεταξύ του τριγώνου και ημών, μέσα στο ερυθρό φως, καθαρό ερυθρό φως. Εκεί θα βλέπουμε ότι προΐστανται τού Λόγου οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ, οι Κύριοι του πυρός. Δεν θα τους αντιληφθούμε κατ' αρχήν, αργότερα, όταν προχωρήσετε, θα έρθετε σε επαφή με Μιχαήλ. Τώρα, όμως, προσέξετε τι θα πω. Που βρίσκεστε ; Μέσα στον διαλογισμό σας έχετε κάμει μια πυραμίδα σε αυτήν την μεγάλων διαστάσεων σφαίρα, αλλά ταυτοχρόνως βρίσκεστε στο κέντρο του ηλιακού πλέγματος.

Ώστε έχουμε δυο σημεία, ένα φαινομενικά μακροκοσμικό και ένα πολύ ατομικό, πολύ προσωπικό κέντρο που είναι το ηλιακό μας πλέγμα. Γιατί το ηλιακό πλέγμα, αφού η κάτω σφαίρα ισοδυναμεί μέσα στο παχυλό μας υλικό σώμα με τα γεννητικά όργανα. Ναι, αλλά είναι και με ολόκληρο το παχυλό υλικό σώμα, και ως κέντρο του παχυλού υλικού σώματος έχω το ηλιακό πλέγμα.

Εδώ, τώρα, θέλω προσοχή. Όταν λέγω ηλιακό πλέγμα δεν εννοώ συγκέντρωση επάνω στον ομφαλό, προς θεού, δεν θα δημιουργήσουμε ομφαλοσκόπους.

Ναι μπορεί ένας ομφαλοσκόπος να αποκτήσει ορισμένες δυνάμεις, αλλά δεν θέλουμε ομφαλοσκόπους. Εμείς θα εισχωρήσομε στο κέντρο, και το κέντρο είναι λίγα δάκτυλα μπροστά από την σπονδυλική στήλη, λίγα δάκτυλα μέσα, κανονικό σώμα φυσικά, το μέρος της κοιλίας σ' ένα κέντρο που είναι το σύνολο των γαγγλίων που αποτελούν το ηλιακό πλέγμα. Εδώ χρειάζεσθε και λίγες γνώσεις ανατομίας. Όταν λέγω λίγα δάκτυλα, δεν ομιλώ για έναν παχύ κοιλαρά, προς θεού. Ώστε θα βρούμε το πραγματικό κέντρο που θα το πω ηλιακό πλέγμα και εκεί θα αρχίσουμε εργασία. Από εκείνο το κέντρο θα αρχίσω την άνοδο. Άνοδο μέσα στο υλικό μου σώμα, αλλά και άνοδο μέσα σε μία άλλη νοητική κατάσταση με πλατείς ορίζοντες που θα γνωρίσω, γιατί εάν περιοριστείτε μόνο μέσα στο παχυλό σας υλικό σώμα, είναι πολύ περιορισμένος αυτός ο χώρος, πάρα πολύ περιορισμένος, θα πρέπει να αποκτήσομε την προέκταση της συνειδήσεώς μας και την προέκταση τής Αυτοεπιγνωσιακής μας υποστάσεως.

Λοιπόν τώρα εισερχόμεθα στο κέντρο τής πυραμίδας. Βλέπουμε μπροστά, είπαμε, με χρυσίζον φως, στρέφουμε προς τα δεξιά και βλέπουμε μέσα στο κόκκινο και προχωρούμε προς την εσωτερική επιφάνεια του τριγώνου. Η κεφαλή μας εισέρχεται μέσα στο φως αυτό. Το τρίγωνο δεν είναι στερεό, μπορούμε να διερχόμεθα και μπαίνουμε στα Βασίλεια των Μιχαήλ. Προχωρούμε και η κεφαλή μας περνά, μπαίνει σε πιο έντονο φως κόκκινο, η καρδιά μας μέσα στο κόκκινο του τριγώνου, προχωρούμε, βγαίνουμε από το τρίγωνο και είμαστε μέσα στο χώρο μεταξύ της εσωτερικής επιφάνειας της σφαίρας και της πυραμίδας.

Όταν θα προχωρήσουμε, θα φθάσουμε στο πρώτο σκαλοπάτι. Αυτό το πρώτο σκαλοπάτι, τώρα, είναι χρυσίζων φως ή καναρίνι φως και είναι, είπαμε, η δίοδος των δοκιμασιών και των μυήσεων, θα προχωρήσουμε στο πρώτο σκαλοπάτι και σε κάθε σκαλοπάτι θα βλέπουμε μία στοά, μεγάλη στοά. Το επόμενο σκαλοπάτι μας οδηγεί σε άλλη στοά, και άλλη στοά, και έχω δέκα στοές τέτοιες, στις οποίες θα εργασθούμε. Τώρα είμεθα στην πρώτη στοά. Εκεί με την σκέψη θα βρεθούμε σ' ένα δάσος. Αυτό είναι συμβολικό. θα ακούσουμε τους βρυχηθμούς του λέοντα, φοβερούς, είναι ο Λέων της Νεμέας. Εσείς είσθε ο Ηρακλής, τώρα, και πρέπει να σκοτώσετε το Λέοντα τής Νεμέας που είναι μέσα σας και είναι η οργή, ο θυμός. Το έχουμε προσδιορίσει αυτό. Πως θα τον σκοτώσουμε; Εδώ δεν χρειάζεται βοήθεια από κανέναν. Εσείς μόνοι σας θα μετρηθείτε με αυτόν, όμως προσέξετε, πριν να βάλετε τα χέρια σας στο Λέοντα που πολλές φορές σας δάγκωσε, σας μάτωσε, σας γρατσούνισε, γιατί αυτός μετά από μία φοβερή οργή και θυμό δεν ένοιωσε πληγωμένος, έστω και αν νίκησε, εάν νόμισε ότι νίκησε ποτέ, αποτέλεσμα της οργής δεν είναι η νίκη, είναι ικανοποίηση, ναι, κάποιου εγωισμού, ατομικού εγωισμού. Ώστε ο Λέων τής Νεμέας συμβολικά είναι η οργή, αλλά η ζωή του, η έκφρασή του είναι ο δικός σας εγωισμός. Ώστε πρέπει να σκοτώσουμε τον εγωισμό εντελώς μέσα μας. Από εκεί να αρχίσουμε.

Πνίγοντας τον Λέοντα τής Νεμέας πρέπει να πνίξουμε και τον εγωισμό μας.

Φυσικά αυτά είναι τα συμβολικά, διότι μόνον μέσω συμβόλων μπορεί ο άνθρωπος να αντιληφθεί την αλήθεια.

θα πρέπει να δείτε τον εαυτό σας σ' ένα χώρο, σαν ένα δωμάτιο του σπιτιού σας και μέσα σ' αυτό το δωμάτιο θα καθίσετε μπροστά σ' ένα τραπέζι, θα πάρετε το χαρτί σας, και με κόκκινα γράμματα, γιατί εδώ θέλουμε την δύναμη της αυθυποβολής και μετά θα συνεχίσουμε για να υποστούμε την δύναμη τής συνήθειας, της επανάληψης. Κάμετε αυτό το γύμνασμα, θα γράψετε με μεγάλα γράμματα : " Για κανένα λόγο και για κανένα πρόσωπο η για κανένα πράγμα δεν πρόκειται πλέον να οργισθείς ή να θυμώσεις." Αυτό θα το κάμετε αρκετός φορές, και κάθε φορά που θα το κάμετε, πάντοτε μεσημέρι εκεί που είναι ο ήλιος, θα καίετε αυτήν την κόλλα το χαρτί. Την ώρα που το καίετε θα βλέπετε με βαθειές σας εισπνοές, διότι ότι είναι γραμμένο αποτυπώνεται μέσα στο υποσυνείδητό σας.

Ώστε για κανένα λόγο, για κανένα πράγμα, για κανένα άνθρωπο δεν πρόκειται να εξοργισθώ, να θυμώσω.

Μη νομίσετε ότι κατ' αρχήν θα επιτύχετε. Ο εγωισμός σας επαναστατεί και σας λέγω παρουσιάζεται με χΐλιους δύο ύπουλους τρόπους. Εσείς θα είστε σταθεροί, διότι αυτήν την στιγμή αυτός που αγωνίζεται δεν είναι η παρούσα προσωπικότητα Αυτοεπΐγνωση εαυτός σας, αυτή είναι το ένδυμα του εαυτού σας, ούτε και η Ψυχή Αυτοεπΐγνωση Εαυτός σας, είναι κάτι ενδιάμεσο που το λέγουμε τοποχρονικό εγώ, που ωστόσο αυτό το τοποχρονικό εγώ είναι πιο πολύ εαυτός σας από ότι είναι το παχυλό σας υλικό σώμα, είναι με μικρά γράμματα, όχι με κεφαλαία. Κάποτε θα γνωρίσετε το ΕΓΩ με κεφαλαία γράμματα, και τα τρία γράμματα, αλλά και αυτό οφείλετε να σέβεστε, διότι είναι μια από τις εκφράσεις της Αυτοεπιγνωσιακής σας φύσεως. Είναι το μέρος εκείνο του εαυτού σας, το φθαρτό που θα ενδυθεί την αφθαρσία και το θνητό που θα ενδυθεί την αθανασία, δεν είναι το παχυλό υλικό σώμα, το οποίο καθημερινώς πεθαίνει, πεθαίνει για να δημιουργείται, είναι αυτό το εγώ που είναι προσωρινός εαυτός σας.

Οποιαδήποτε βλάβη και εάν υποστεί το υλικό σώμα, δε βλάπτεται το εγώ, ούτε το μεγάλο ( ΕΓΩ ), ούτε το μικρό ( Εγώ ). Προσέξετε την λεπτομέρεια, και εάν ακρωτηριαστεί πολύ το υλικό σώμα και δεν είναι πλέον ικανή η προσωπικότητα να εκφρασθεί μέσον αυτού του εγώ, αποχωρεί το εγώ ακέραιο, τίποτε αυτό το εγώ με μικρά γράμματα ή με κεφαλαία 

γράμματα που είναι ο εαυτό σας που καθρεπτίζεται μέσα στο παχυλό υλικό σώμα σαν μια μορφή αυτοεπιγνώσεως, αιώνιο και αυτό, δεν παθαίνει, δεν καίγεται, δεν πνίγεται, δεν πληγώνεται, δεν ακρωτηριάζεται, προσέξετε αυτή την λεπτομέρεια. Όταν θα προχωρήσετε στα γυμνάσματά σας και θα συγκεντρώνεστε σ' συτό το εγώ, απαλλαγμένοι πλέον της έννοιας ότι εγώ είναι το παχυλό σας υλικό σώμα, θα αντιληφθείτε το μεγαλείο της Αυτοεπιγνωσιακής σας φύσεως και υποστάσεως. Η Αυτοεπιγνωσιακή φύση σας είναι το ΕΓΩ με κεφαλαία γράμματα, η Ψυχή σας.

Η Αυτοεπιγνωσιακή σας υπόσταση είναι αυτό το εγώ με τα μικρά γράμματα που είναι μέσα στο μεγάλο ΕΓΩ, δεν είναι «άτι ανεξάρτητο, δεν είναι κάτι ανεξέλεγκτο, είναι κάτι με μικρά γράμματα, γιατί έτσι είναι η τοποχρονική του έκφραση. Είναι θνητό και φαίνεται, είναι αθάνατο και φαίνεται θνητό, είναι άφθαρτο και φαίνεται φθαρτό.

Οι αλλαγές πάνω στο παχυλό υλικό σας σώμα αντανακλούν πάνω σ' αυτό το μικρό εγώ και το επηρεάζουν. Όταν θα προχωρήσουμε στους άθλους, θα το γνωρίσουμε πιο πολύ αυτό το εγώ εαυτό μας, και θα μου πείτε, πως αυτό το εγώ με μικρά γράμματα θα μπει και θα νοιώσει το μεγάλο ΕΓΩ ; Δε θα διαλυθεί αυτό το εγώ με μικρά γράμματα και να μπούμε σε κάτι άλλο που είναι το μεγάλο ΕΓΩ ; Όταν είμεθα μέσα στο μικρό εγώ και προχωρούμε, διευρύνεται αυτό το μικρό εγώ, το πλάθουμε μέχρις ότου γίνει το μεγάλο ΕΓΩ, δε θα βλέπουμε δυο εγώ. Τώρα τα βλέπουμε. Όμως βλέπουμε μία γραμμή, ή βλέπουμε δύο άκρα, ωστόσο μία είναι η γραμμή. Έτσι και αυτό, το ένα άκρο του εγώ είναι με μικρά γράμματα, περιορισμένο τοποχρονικά και σαν σκέψη και σα συναίσθημα και σαν έκφραση και σαν εκδήλωση, αλλά το μεγάλο ΕΓΩ που δεν είναι τόσο περιορισμένο είναι το άλλο άκρο της φύσεώς μας. Ώστε το μικρό εγώ θα γίνει μεγάλο ΕΓΩ με την μετακίνησή μας, όχι τοποχρονικά, όπως την γνωρίζουμε, αλλά εξελικτικά, μέσον της εξελίξεώς μας.

Πως θα γίνει αυτό θα το εξηγήσουμε σε επόμενα μαθήματα.

Προχωρούμε στη δεύτερη στοά, στο δεύτερο σκαλοπάτι της διόδου αυτής προς τα δεξιά. Εκεί με τη σκέψη σας θα δείτε μία λίμνη δυσώδη, με πράσινο χρώμα, μέσα στην οποία είναι πολλά παράσιτα και η Λερναία ύδρα. Δεν θα είσθε μόνοι αυτήν την στιγμή, θα είναι μαζί σας ο Πρωτοκλής Ιόλαος, δηλαδή ο Φύλακάς σας Άγγελος που σας συνοδεύει. Μπαίνετε τώρα και πάλι μέσα στο ηλιακό πλέγμα που είναι αυτή την στιγμή το κέντρο όλων των επιθυμιών που στο βάθος είναι άλογες, παράλογες. Τις ξέρετε, τις βλέπετε γύρω σας μέσα στην κοινωνία, στους συνανθρώπους σας αυτές τις επιθυ-μίες. Πολύ λίγη χρήση της υπερουσίας που ονομάζουμε Νους και πολλούς βίαιους κραδασμούς των χαμηλών αλόγων επιθυμιών. Πρέπει να σκοτώσουμε την Λερναία Ύδρα.

Σκοτώνοντας μια επιθυμία θα δούμε ότι στην θέση της γεννιώνται άλλες δυο χειρότερες, φοβερότερες, με πιο πολλές απαιτήσεις, θα μπορέσομε όμως να νικήσουμε, αφού μας βοηθήσει ο συνοδός μας που η μυθοπλασία λέγει ότι είναι ο Πρωτοκλής που μπόρεσε, κόβοντας την κεφαλή, να κάψει το μέρος εκείνο με το πυρ και πυρ είναι ο Νους, η σκέψη, ο ορθολογισμός. Mε το να πολεμήσουμε μία επιθυμία, χωρίς να εξαντλήσουμε την δύναμή της μέσον του ορθολογισμού, να γνωρίσουμε την φύση της, να την εκμηδενίσομε, θα βλαστήσουν άλλες δυο. Όταν αποκοπούν όλες οι κεφάλες της Λερναίας Ύδρας, σκοτώσουμε την Λερναία Ύδρα, αφού προηγουμένως αντιμετωπίσουμε το φοβερόν εκείνον κάβουρα που δάγκωνε τα πόδια τα δικά μας και τα πόδια του συντρόφου μας για να σταθεί εμπόδιο.

Θα δούμε ότι στην θέση της λίμνης πλέον είναι μία λίμνη με ... Επομένως είναι ανάγκη καί το παίρνετε, δε θα το αποστερηθείτε. Τίποτα από τα υλικά αγαθά, τα οποία ως τώρα σας σκότωναν, σας δυνάστευαν, και παίρνουμε τα λόγια τού Πολύ Ηγαπημένου ( Ιησού Χριστού ). Ζητείσθε την Βασιλεία τών Ουρανών και τα πάντα θα σας προστεθούν. Τώρα έχουμε τον ορθό τρόπο να έχουμε εκ του Πατρός το ότι δικαιούμεθα, και σας λέγω δικαιούσθε πάρα πολλά, παρά πολλά περισσότερα από ότι ονειρευτήκατε μέσον των αλόγων επιθυμιών να αποκτήσετε. Διότι με τον τρόπο εκείνο της προσηλώσεως, της μέθης από την Κίρκην ύλη, τίποτα δε μπορέσατε να αποκτήσετε, να το πείτε δικό σας, ούτε και τίποτα να χαρείτε. Προσέξετε.

Ώστε συνεχίζουμε με τους δύο αυτούς άθλους. Θέλω ειδωλοπλαστική πλήρη, για να μπορέσουμε να έχουμε επιτυχίες. Επαναλαμβάνω, πρώτα θα δούμε ένα δάσος· να μουγκρίζει, να βρυχάται το Λέοντα της Νεμέας και ταυτόχρονα σκοτώνουμε την οργή μέσα μας, με τις απειλές της, με την κακή συμπεριφορά, και να κάμνομε τον παραλληλισμό, θα βλέπουμε ότι είμαστε στην πρώτη στοά, πρώτο σκαλοπάτι της διόδου για να νοιώθουμε πιο άνετα. Αν το παραλληλί-σουμε το μέρος αυτό με ένα από τα δωμάτια μας, το οποίο αγαπούμε, το γραφείο μας, ένα τραπέζι, αλλά ταυτόχρονα που θα γράφουμε αυτά που είπαμε, θα βλέπουμε ότι είμαστε στην συμβολική πρώτη στοά τής μυήσεώς μας.

► Επαναλαμβάνω. Για κανένα πράγμα, για τίποτε και για κανέναν άνθρωπο δε θα οργίζομαι.

Μεγάλη είναι η δύναμη της αυθυποβολής, μέσον αυτής καθαρίζεται το μέρος εκείνο του υποσυνειδήτου σας που είναι τώρα γεμάτο από αγκάθια, αποτέλεσμα της οργής που έχετε δείξει προηγουμένως. Γιατί λέγω, κάθε ένας που εξοργί-ζεται μπορεί να νομίσει ότι νίκησε, ή να νομίσει ότι έχει ηττηθεί. Και στις δύο περιπτώσεις δημιουργεί αγκάθια στην πραγματική του ζωή. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι με το να οργιζόμαστε και να πολεμάμε κερδίζουμε, θα μας κατα-ραστούν οι άνθρωποι θα πείτε, το προτιμά αυτό ο Πολύ Ηγαπημένος, ο οποίος είπε, παρά να οργισθούμε, όστις μας ραπίσει στην μια σιαγώνα να στρέφουμε και την άλλη. Πρώτα απ' όλα αυτό μας δίδει την υπομονή, την ανεκτικότητα, εξουδετερώνει την οργή που και το χειρότερο απαιτητικό θα τον κάμει να ντραπεί και να σιγήσει, να ηρεμήσει.

Ώστε, για κανέναν άνθρωπο, για κανένα λόγο δεν πρόκειται να οργιζόμαστε. Μην νομίζετε ότι με λίγα γυμνάσματα θα έχετε επιτύχει. Θα εργασθείτε πολύ μέσα σ' αυτήν την στοά, πάνω σ' αυτό το σκαλοπάτι. Και ακόμα περισσότερο θα χρειαστεί να εργασθείτε μέσα στην δεύτερη στοά που είναι η Λερναία Υδρα, θα προχωρήσουμε και σε άλλους άθλους, όμως παράλληλα από το άλλο μάθημά θα εισέλθουμε στην στοά της κεντρικής διόδου, προς τα πάνω, που είναι η Αυτοεπιγνωσιακή μας υπόσταση ακόμη. Η Αυτοεπιγνωσιακή μας φύση είναι πολύ αργότερα, μετά που θα περάσομε το κέντρο, το πραγματικό κέντρο του ηλιακού πλέγματος που είναι ο πεντάκτινος αστέρας.

Σας λέγω ότι έχει δουλειά πολλή επάνω στο Δένδρο και το Σύμβολο τής Ζωής, πολλή, παρά πολλή δουλειά. Όχι για λίγους μήνες, ή για λίγα χρόνια ή για μιά ζωή, αλλά για αιώνες. Και οι πιο πολλοί από σας την εργασία αυτή την είχαν αρχίσει από παλιά, και θα συνεχίσουν. 

Στώμεν καλώς εν Κυρίω πάντοτε.

ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ.jpg
 

ΓΥΜΝΑΣΜΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ

image.png
wings.gif
rejon_Person_Outline_2.png
simbolo.png
Re-exposure of 141.Sba_Ttuau.jpg
source.gif
Αρχαγγελικη.τριγωνο.jpg
source.gif
ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΟΛΗ.jpg

Τώρα θα κάνουμε το γύμνασμά μας, θα ενδυθοΰμε την Αρχαγγελική μας Στολή.

Δεΐτε ότι εΐστε στο κέντρο της πυραμίδας. Στέκεστε. Εκεί που πατάτε είναι ένα δάπεδο από ολόλευκο φως. Βλέπετε τις τέσσερεις πλευρές της πυραμίδας. Βλέπετε τις εσωτερικός πλευρές του τριγώνου της πυραμίδας. Νοιώθετε τον εαυτό σας ολόγυμνο, με μια στολή ολόλευκη, όχι από ρούχο, από φως ...Δείτε το να γίνεται σαν ένα ωοειδές, και σιγά-σιγά να εξαερώνεται. Σχηματείστε, τώρα, κάτω ένα τρίγωνο, μέσα στο οποίο στέκεστε .Μπροστά σας η γωνία του τριγώνου εφάπτεται του κέντρου της πλευράς της πυραμίδας μπροστά σας. Οι άλλες γραμμές του τριγώνου είναι μέσα στις πλευρές της πυραμίδας πίσω σας. Το κάτω μέρος του τριγώνου είναι η κλειστή πλευρά της πυραμίδας.

Τώρα βλέπετε φλόγες, κιτρινόχρουν φώς οι φλόγες, όχι κόκκινες. Από τα αριστερά που προΐσταται ο Ραφαήλ, εισ-χωρούν μέσα στο τρίγωνο αυτό που στέκεστε, χαϊδεύουν τα πόδια σας, τους μηρούς, την κοιλιακή χώρα, παίρνουν κάτω από την δεξιά μασχάλη, χαϊδεύουν την δεξιά ωμοπλάτη και ανέρχονται πάνω από την άλλη πλευρά, σαν τρΐπτυχη φλόγα. Από την άλλη πλευρά τώρα του τριγώνου, προχωρεί πάλι χρυσίζον, κίτρινο φως, τώρα συμπλέκεται μαζί με την άλλη φλόγα, και αυτή χαϊδεύει τα πόδια, τα γόνατα, τους μηρούς, εισέρχεται και κάτω από την μασχάλη στην άλλη πλευρά, χαϊδεύει την ωμοπλάτη, χαϊδεύει την άλλη ωμοπλάτη από πάνω, και προεκτείνεται και αυτή σαν τρίπτυχη φλόγα από την πίσω μεριά. Τώρα, εισχωρεί ολόλευκο φως, φλόγα. Χαϊδεύει τα πόδια από πίσω, εισχωρεί, εισχωρεί από το κόκκινο, εισχωρεί από όλο το σώμα και ανέρχεται. Περνά το λαιμό, κάμνει το θυρεοειδή να ακτινοβολεί, από μέσα από την κεφαλή ανέρχεται πάνω από την κεφαλή μερικά δάκτυλα και ανοίγει σαν ένας ολόλευκος ωραίος Λωτός. Από το κέντρο του ... βγαίνει ένας όφις αργυρόχρους και αναπαύεται πάνω στα πέταλα αυτού του Λωτού.

Τώρα βλέπετε εκεΐ που είναι το στήθος σας τον εξάκτινο αστέρα. Δεν είναι δύσκολο να τον κάμετε. Το πάνω μέρος της γωνίας του εξάκτινου εφάπτεται του θυρεοειδούς. Το κάτω μέρος είναι στον σπλήνα και στο ήπαρ του τριγώνου προς τα πάνω. Το άλλο τρίγωνο από την δεξιά και την αριστερή μασχάλη κατέρχεται κάτω από τον ομφαλό, μέχρι των γεννητικών οργάνων. Τώρα έχετε μέσα στο στήθος τον εξάκτιvo αστέρα, ολόφωτο σε χρυσΐζον φως.

Στο κάτω μέρος αυτού του εξάκτινου αστέρα έχω τον πεντάκτινο αστέρα. Πάρτε βαθειές εισπνοές.

Να κάμετε συχνά αυτά τα γυμνάσματα σας. Όχι σπανίως.

Στώμεν καλώς εν Κυρίω πάντοτε.

 3. ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ 10                                                                                                                (6)

Αδελφοί μου, τέκνα του Πνεύματος, του Φωτός και του Πυρός,

Στώμεν καλώς εν Κυρίω πάντοτε.

Επανερχόμεθα στο Σύμβολο της Ζωής, στο κάτω κέντρο. Σαν θέση το κάτω κέντρο πάνω στο υλικό μας σώμα είναι το ιερό πυρ, όμως είναι και ολόκληρο το παχυλό υλικό σώμα, σαν ύπαρξη μέσα στον παχυλό υλικό κόσμο. Έχω να πω ότι όλα τα κέντρα είναι μέσα σε όλα τα κέντρα. Το κάθε ένα θα το συναντήσουμε μέσα σε όλα τα άλλα κέντρα καί θα έχει το ρόλο που έχει, την λειτουργία του. Ώστε στο πιο κάτω κέντρο που έχουμε εδώ, έχουμε όλα τα κέντρα σε ενέργεια, λειτουργία και έκφραση. Όμως σε κάθε ένα από τα κέντρα, θα δούμε το χαρακτηριστικό του κέντρου εκείνου καί τι είναι πού ασφαλώς το ένα ξεχωρίζει από το άλλο.

Θα δούμε πάνω στο σύμβολο της ζωής ότι όλα, ολόκληρο στηρίζεται πάνω στο φαινομενικά μαύρο χρώμα, με το οποίο συμβολίζεται για μας η απολυτότητα του Απολύτου Είναι. Οτιδήποτε άλλο υπάρχει, σ' οποιοδήποτε κέντρο και αν το δούμε είναι έκφραση του Απολύτου Είναι. Σαν έκφραση του Απολύτου Είναι μέσα στα διάφορα κέντρα θα δούμε τις διάφορες ζώσες μορφές, τις διάφορες υπάρξεις, τις διάφορες οντότητες σαν εκφράσεις του Απολύτου Είναι. Ώστε μέσα στο κάτω κέντρο που θα μελετήσουμε σήμερα, θα δούμε ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα, τόσο σα σώμα, όσο καί σαν συνειδητή ύπαρξη, όχι Αυτοεπιγνωσιακή, προσέξετε την λεπτομέρεια, συνειδητή ύπαρξη.

Θα δούμε στο κέντρο αυτό τα διάφορα χρώματα. Στην δεξιά πλευρά, όταν το βάλουμε επάνω μας θα δούμε το καφέ, το κόκκινο που συμβολίζει το αίμα καί το χρώμα που συμβολίζει το χώμα. Στην άλλη πλευρά, την Αγιοπνευματική, θα δούμε το βιολετί χρώμα, καφέ χρώμα, το μπλε προς το σκοτεινό χρώμα καί θα τα ξεχωρίσομε μέσα στον παχυλό υλικό κόσμο αυτά στην μελέτη μας, όταν θα προχωρήσουμε. Στην δεξιά πλευρά έχουμε την δίοδο από τον ίδιο το Χριστό λόγο. Τώρα συναντούμε την Αυτοεπιγωσιακή μας έκφραση, την βλέπουμε την δίοδο αυτήν σε καθαρό, φωτεινό, κίτρινο χρώμα. Στην αριστερή πλευρά μας θα δούμε την δίοδο προς τις Αρχαγγελικές Τάξεις του πυρός που μας δίδει την συνειδησιακή μας υπόσταση καί ολόκληρη την λειτουργία, κάτω από την εποπτεία του Αγίου Πνεύματος, του παχυλού μας υλικού σώματος. Από την δίοδο αυτή εισρέει μέσα στους κόσμους τους παχυλούς υλικούς, μέσα στο παχυλό υλικό μας σώμα ο δημιουργικός αιθήρ, προσέξετε την λεπτομέρεια αυτήν.

Τώρα εισερχόμεθα στο κέντρο αυτό. θα δούμε στο πιο κάτω μέρος το τρίγωνο, κίτρινο προς τα κάτω, την είσοδο την Αγιοπνευματική, όσο και την Λογοϊκή. Το τι θα δούμε, τη μία πλευρά του τρίγωνου και μετά τις άλλες δυο πλευρές προς τη γωνία προς τα κάτω και η μία είναι η Αυτοεπιγνωσιακή μας υπόσταση δεξιά, και η Λογοϊκή μας υπόσταση αριστερά. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτό το τρίγωνο προς τα κάτω, διότι ήδη είμεθα στο παχυλό υλικό σώμα στην συνειδησιακή του κατάσταση.

Τώρα, όμως, θα δούμε πάνω από το τρίγωνο αυτό ένα τετράγωνο. Αυτό συμβολίζει τα τέσσερα στοιχεία, το χώμα η κάτω πλευρά, δεξιά την αιθερικότητα, αριστερά το ύδωρ Αγιοπνευματικό και η πάνω πλευρά μας δίδει το πυρ. Από εκεί θα εισχωρήσουμε στο τρίγωνο προς τα πάνω τώρα. Έχουμε την κοινή πλευρά, πύρινη και πάλι στην δεξιά πλευρά την υπόστασή μας την Αυτοεπιγνωσιακή, όμως δυνάμει όχι εκφράσει, και αριστερά την συνειδησιακή μας υπόσταση σαν υποσυνείδητη έκφραση. Φυσικά αυτές τις δυο πλευρές, όταν θα αρχίσουμε το διαλογισμό μας πάνω στις πλευρές αυτές και πάνω στα τρίγωνα, θα δούμε σε ποια θέση στον καθένα μας είναι τώρα τόσο η Αυτοεπιγνωσιακή μας υπό-σταση, όσο και η συνειδησιακή μας φύση και υπόσταση. Πόσον είναι η επαφή μας με το Χριστό Λόγο Αυτοεπιγνωσια-κώς, ή με το Άγιο Πνεύμα Αγιοπνευματικώς.

Θα εργασθούμε πολύ πάνω στο κέντρο αυτό, τόσο στο τετράγωνο, στην τετρακτύ, όσο και στο τρίγωνο προς τα πάνω. Μέσα στο τρίγωνο προς τα κάτω, θα περιορισθούμε στο κέντρο του με μίαν δοξολογία προς την σύνθεση τόσο την Λογοική, όσο και την Αυτοεπιγνωσιακή, γιατί το κέντρο του τριγώνου προς τα κάτω είναι η πηγή του φωτός Χρίστου Λόγου που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, και αυτό σε ότι αφορά ημάς σαν παχυλό υλικό σώμα και ως ζώσα ύπαρξη, ακόμα δεν εισερχόμεθα στην Αυτοεπιγνωσιακή μας υπόσταση. Εδώ ακόμα είναι μία υποσυνείδητη κατάσταση. Είδαμε την δίοδο προς τα δεξιά την Λογοική, την κάθοδό μας την γνωρίζουμε μια και είμαστε μέσα στο παχυλό υλικό μας σώμα και θα φροντίσουμε για την άνοδό μας στους διαλογισμούς μας.

Στην άνοδό μας έχουμε δέκα σκαλοπάτια, τα οποία θα δείτε στους πίνακες που θα σας δοθούν, όταν θα αρχίσετε το διαλογισμό σας. Προς την αριστερή δίοδο και πάλι έχουμε δώδεκα σκαλοπάτια. Τώρα δέκα Λογοϊκά, δώδεκα Αγιο-πνευματικά για να εισέλθουμε στην Αρχαγγελική μας φύση. Αυτά Θα τα δείτε στους πίνακες που θα σας δοθούν σε επόμενα μαθήματα και θα τους έχετε για να συγκεντρώνεστε, όταν θα κάμετε τους διαλογισμούς σας. Οι διαλογισμοί αυτοί θα πρέπει να γίνονται καθημερινώς, κάθε βράδυ. Για όσους θέλετε να προχωρήσετε στη Βασιλεία των Ουρανών εντός ημών, προσέξετε την λεπτομέρεια αυτήν, θα αρχίσουμε να εισερχόμεθα.

Είχαμε πολλά χρόνια σπαταλήσει εξερχόμενοι μέσον των πέντε αισθήσεων καί επανεισερχόμενοι με εντυπώσεις μέσον των αισθήσεων μας. Τώρα είναι καιρός να αρχίσουμε μιαν, ας την πούμε, ενδοσκόπηση μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών εντός ημών, προσέξετε. Και το κάτω κέντρον είναι ιερόν και Άγιον, όπως είναι όλα τα άλλα κέντρα, τα οποία θα γνωρίσουμε, τόσον μέσα στο παχυλό μας υλικό σώμα, επάνω στο διπλούν αιθερικό όμως αυτή την φορά, και αργότερα στο ψυχικό μας σώμα και το νοητικό μας σώμα, γιατί θα εργαστούμε σ' όλα τα σώματά μας αυτά.

Στο επόμενό μας μάθημα και συνάντηση θα έχετε όλοι έναν πίνακα τον οποίο θα πάρετε μαζί σας στα σπίτια σας και θα σας δοθεί ο τρόπος των διαλογισμών πάνω στον πίνακα αυτόν. Όσοι ειλικρινώς θέλετε να προχωρήσετε θα πρέπει να εργασθείτε πάνω στον πίνακα και μέσα σας. Και την ώρα που θα κάμνετε το διαλογισμό σας επάνω στον οδηγό πίνακα μέσον της ενδοσκοπήσεως θα εργάζεσθε μέσα στο διπλούν αιθερικό τού παχυλού σας υλικού σώματος, θα επανα-λάβουμε. Μέσον του κάτω κέντρου που είναι η έδρα του ιερού πυρός, σαν κέντρο του τριγώνου προς τα κάτω η γωνία του, θα δώσουμε δοξολογίες και ευχαριστίες στο Απόλυτον Είναι, στον Χριστό λόγο και στο Άγιο Πνεύμα.

Θα εισέλθουμε, είπαμε, στην τετρακτύ, στο τετράγωνο. Πιο πολλά θα πούμε στο επόμενό μας μάθημα.

Πώς θα συγκεντρωθούμε στα τέσσερα στοιχεία χώμα, πυρ, αιθέρα και ύδωρ; Πρώτη μας επαφή, φυσικά, θα είναι σα γνώση. Αργότερα, όταν θα δούμε αυτήν την τετρακτύ μέσα στα άλλα κέντρα, θα έλθουμε σε επαφή με τους Αγγέλους και Αρχαγγέλους των τεσσάρων αυτών στοιχείων, Προσέξετε. Επομένως, χρειάζεται από την συγκέντρωσή μας και το διαλογισμό μας, τώρα, προετοιμασία. Η βία δεν είναι καλός σύμβουλος, δε θα βιαζόμαστε, θα πρέπει να προχωρούμε συνετά, συνειδητά και με ασφάλεια. Όσοι ακολουθούν το σύστημα αυτό είναι ασφαλείς. Γιατί από πάνω τους, εκτός από την προέκταση, για να μην πω, στοιχειακών του γήινου σας διδασκάλου που παρακολουθεί τα γυμνάσματά σας έχετε και ουράνιους διδασκάλους που θα σας παρακολουθούν και θα σας βοηθούν, και χαρά γίνεται παρά τοις Αγγέλοις εν τοις Ουρανοίς για ένα θνητό που προχωρεί προς την αθανασία συνειδητώς.

Προσέξετε αυτούς τους λόγους του Πολύ Ηγαπημένου Ιησού Χριστού. Όμως χρειάζεται σύνεση και σιωπή. Αυτά τα μαθήματα δεν πρέπει να τα ακούσουν έστω και ερευνητές της αληθείας άλλων κύκλων, έξω κύκλων ή έσω κύκλων. Αυτά τα μαθήματα θα τα χειρισθείτε με πολλή σύνεση και προσοχή.

Για την εργασία σας πάνω στα σκαλοπάτια θα ασχοληθούμε στο επόμενο μάθημα, θα αρχίσουμε από την κεντρική δίοδο προς τα πάνω. Τα τρία σκαλοπάτια του κέντρου οδηγούν στον ψυχικό κόσμο. Αν θα εισέλθουμε εκεί, στο επόμενο κέντρο ακόμα, θα κατέλθουμε και θα ανέλθουμε μέσω της δεξιάς διόδου. Τα δέκα σκαλοπάτια προς το Λόγο που είναι το φως που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Εμάς και το Εγώ μας θα γνωρίσουμε, το Εγώ μας προς την Αγιοπνευματική μας φύση θα γνωρίσουμε εκεί υποσυνείδητα και θα μας γνωρίσουν ενσυνείδητα Αρχάγγελοι και Άγγελοι, θα κατέλθουμε και πάλι για να ανέλθουμε μέσον της κεντρικής διόδου προς το λεγόμενο ψυχικό κόσμο για να γνωρίσουμε τόσον το υποσυνείδητό μας, όσον και την παρούσα προσωπικότητα Αυτοεπίγνωση Εαυτό μας. θα εισέλθουμε μέσα στον πεντάκτινο αστέρα, θα χρειασθούμε πολλή εργασία.

Θα επαναλάβω ότι χρειάζεται σιωπή, σύνεση, θα κρατάτε σημειώσεις δικές σας για να τις μελετούμε.

Στώμεν καλώς εν Κυρίω πάντοτε.

Διδάσκαλος :  Ποιά η διαφορά της λέξεως φαντασία με την Δημιουργική Σκέψη.

Η λέξη φαντασία δεν υπάρχει. Υπάρχει το υποσυνείδητο, και θα έλεγα ανάμιξη των ήδη υπαρχόντων μέσα στο υπο-συνείδητο προηγηθέντων μυητικών ειδώλων σε μία ανάμιξη άσχετη. Αυτό το αποκαλείς φαντασία. Τι μπορείς να φαντασθείς ; Υπάρχει το άλογο, το πρόβατο. Το ότι θα λέγαμε φαντασία είναι να μεταχειρισθείς το μυαλό σου σαν μια μηχανή, να μη γυρίζεις να πάρεις φωτογραφίες και εάν βγάλεις την πλάκα να τα συγχύζεις. Αποτύπωση πραγματι-κοτήτων με λανθασμένο τρόπο, και ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό; Ο χρόνος, η πάροδος του χρόνου και η τοποθέτηση των πραγμάτων. Στην πραγματικότητα υπάρχει κακή τοποθέτηση υφισταμένων πραγματικοτήτων.

Και τί είναι Δημιουργική σκέψη; Να ξέρεις εσύ με την θέλησή σου ή τι παίρνεις από το υποσυνείδητο έτοιμο, ή τις ξαναδημιουργείς από την υπερούσια που ονομάζεται Νους, και αυτό ονομάζεται Δημιουργική σκέψη. Τώρα, τις περισσότερες φορές παίρνεις από τα ήδη υπάρχοντα και τα δουλεύεις με νέα ουσία, και αυτό είναι θετική εργασία. Αργότερα, όταν θα προχωρήσουμε επάνω στα άλλα κέντρα, θα μορφοποιούμε την Υπερουσία Νου σε πράγματα που δεν είδαμε ποτέ, θα τα δούμε μετά στην τότε πραγματικότητα. Δεν θα ανασύρουμε από το υποσυνείδητο, αλλά θα παίρνουμε από τους διάφορους κόσμους απ' ευθείας.

ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΜΒΟΛΟΥ.jpg
 

4. ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                                                        (7)

Αδελφοί μου, τέκνα του Πνεύματος, του Φωτός καί του Πυρός,

Στώμεν καλώς εν Κυρίω πάντοτε.

Να κοιτάξουμε στο Σύμβολο της ζωής δεξιά, μέσα στο τρίγωνο του Πανσυμπαντικού λόγου, θα δούμε το κέντρο μέσα στο οποίο έχουμε τις θείες Μονάδες της πολλαπλότητας του Πανσυμπαντικού Λόγου. Κάθε μία από αυτές τις θείες Μονάδες, άπειρες τον αριθμόν, είναι οντότητες και πάλιν άπειρες τον αριθμόν. εκεί, στις θείες Μονάδες, έχω τώρα την πολλαπλότητα του Χριστού λόγου. Όπως είναι ο Πατήρ, είναι και ο Υιός.

Όπως θα δείτε στο κέντρο αυτό έχω τρεις διόδους. Την μια δεξιά με το φως, είναι η οδός που θα κατέλθουν οι θείες Μονάδες για να εισέλθουν στην ιδέα άνθρωπο, να ενσαρκωθούν κάτω στην παχυλή ύλη. Στην άλλη προς τα αριστερά, την πύρινη, είναι οι διάφορες Αρχαγγελικές Τάξεις, αδελφοί μας, οντότητες προεκτάσεις της ίδια θείας Μονάδας με εμάς. Και μετά έχουμε την κεντρική δίοδο, και πάλι σαν φως και πυρ, γι' αυτήν θα μιλήσουμε μετά που θα ανέλθουμε από τον Νοητό Ήλιο προς τα πάνω. Από την δίοδο αυτήν δεν κατέρχονται, ανέρχονται.

Τώρα, θείες Μονάδες δεν υπάρχουν στην αριστερή πλευρά, την Αγιοπνευματική, του Αγιοπνευματικού τριγώνου; Ναι, και εκεί είναι άπειρες τον αριθμόν θείες Μονάδες, όμως αόρατες, ανέκφραστες καταστάσεις και όχι υποστάσεις. Αυτό είναι που μας δίδει και το Άγιο Πνεύμα απρόσωπο. Οι θείες Μονάδες εκεί έχουν αντίστοιχους αδελφούς οντότητες με τις θείες Μονάδες, τις Λογοϊκές. Ώστε, και από εκεί θα εύρουμε τις Αρχαγγελικές Τάξεις. Στις θείες Μονάδες, τις Αγιο- πνευματικές, δε θα βρούμε οντότητες προς ενσάρκωση. Έχετε ο καθένας σας μιάν οντότητα αδελφόν του μέσα στο Αγιοπνευματικό κέντρο. Δεν θα συναντήσετε αυτόν τον Αρχάγγελό σας, παρά μόνον στην λύτρωση.

Αυτός από εκεί σας συντρέχει, σας παραστέκει, σας αγαπά, δε συνυποφέρει, διότι δεν είναι ενδεδυμένος ψυχικής ύλης.

Όταν κατερχόμεθα από την θεία Μονάδα εαυτό μας, είναι μερικές οντότητες αδελφοί μας από την ίδια θεία Μονάδα που κατέρχονται, ενώ άλλοι περνούν μέσον της πύρινης οδού προς την Αγιοπνευματική τους υπόσταση. Κατερχόμενοι, όμως, συνοδευόμεθα και από έναν Φύλακα Άγγελο. Ώστε, στην κάθοδο μιας οντότητας προς ενσάρκωση, υπάρχει και δεύτερη οντότης αδελφική, όχι η ίδια, είναι ο Φύλακας Άγγελος. Από την στιγμή της καθόδου μέχρι της στιγμής της ανόδου, μέσα στους αιώνες των αιώνων, συνυπάρχει, παρίσταται, συντρέχει και συνυποφέρει. Αυτός δεν έχει ενδυθεί την παχυλή ύλη, έχει ενδυθεί, όμως, την ανθρώπινη μορφή. Ώστε, εάν δούμε το Φύλακά μας Άγγελο, θα τον δούμε με ανθρώπινη μορφή, να μας μοιάζει καταπληκτικά, γιατί είναι, πάντοτε συντονισμένος μαζί μας.

Έχουμε δώσει κάποτε ένα μάθημα για το Φύλακα Άγγελο που θα ήθελα να το επαναλάβουμε, να το ξανακούσουμε.

Κατερχόμεθα ως δυάς. Ποιός, όμως, έχει τον πρώτο ρόλο, εμείς σαν οντότητες που κατερχόμεθα να ενσαρκωθούμε, ή ο συνοδός μας Φύλακας Άγγελος; Εμείς, διότι εμείς θα διανύσουμε την οδό, εμείς κατά την Αγία Γραφή θα πέσουμε, τρόπος του λέγειν, δεν είναι πτώση, κάθοδος, όχι πτώση. Εκείνος; Σε τι θα ωφεληθεί συνοδεύοντάς μας ως κάτω; Σε τί θα ωφεληθεί; Έχει να αποκομίσει από εμάς τίποτα; Έχει φύγει από την θεία Πανσοφία, Παντοδυναμία και Παν-αγαθότητα ποτέ; Έχει λερωθεί ; Όχι. Όμως τι γίνεται; Κραδαίνεται από την Λογοϊκή αγάπη για μας και για τους γύρω μας συνανθρώπους που εμείς αγαπούμε. Αυτό δεν είναι λίγο, να του δίδεται ευτυχία και ευκαιρία να αγαπά. Γιατί το πρώτο χαρακτηριστικό του Πανσυμπαντικού Λόγου είναι η Παναγάπη. Είναι ο βασιλεύς της αγάπης. Επομένως, το κέρδος του είναι να μας αγαπά, και αργότερα, όταν τον γνωρίσουμε, θα τον αγαπήσουμε, δε θα κερδίσει τίποτα μ' αυτό εκείνος, εμείς θα κερδίσουμε αγαπώντας τον, γιατί, έχω να πω κάτι. Εκείνος που αγαπά είναι που ωφελείται και όχι το αγαπόμενο πρόσωπο. Εδώ είναι που σφάλλουν οι άνθρωποι. Νομίζουν ότι όταν αγαπηθούν κερδίζουν. Όταν αγαπηθούν και δε μπορούν να φθάσουν στο ύφος της αγάπης εκείνου που αγαπά βλάπτονται, δε μπορούν να συντονι-στούν μαζί του, νοιώθουν υποσυνείδητα την θέση τους μειονεκτική. Επομένως, το να αγαπούμε είναι που έχει αξία. Το να αγαπούμεθα, θα πρέπει να δούμε εάν αξίζουμε αυτήν την αγάπη, διότι αυτός που δεν αξίζει αυτή την αγάπη και τον αγαπούν, μέσα στα σύμπαντα είναι μιά παραφωνία, μέσα στο θείο Λόγο. Κάποτε, είχε πεί ο μεγάλος διδάσκαλος: το να αγαπάς αυτούς που σε αγαπούν είναι ανθρώπινο, το να αγαπάς αυτούς που δε σε αγαπούν είναι θείο. Έτσι κάνει και ο Πατήρ θεός. Το να μισείς, όμως, αυτούς που σε αγαπούν ή και που σε μισούν είναι σατανικό. Προσέξατε σ' αυτό.

Λοιπόν, συνοδεύομενοι από το Φύλακά μας Άγγελο, κατερχόμεθα δια της οδού προς τα κάτω, προς τα μέσα μπορούμε να πούμε. Εισερχόμεθα στο δεύτερο κέντρο, πλέον, που είναι ο ουράνιος άνθρωπος, η ιδέα άνθρωπος. Το τρίγωνο με τον ερυθρό σταυρό. Ο ερυθρός σταυρός μέσα συμβολίζει τα τέσσερα στοιχεία στην νοητική τους κατάσταση. Εκεί θα πάρομε το μόνιμο νοητικό άτομο, πυρ, το μόνιμο ψυχικό άτομο, νοητικό ύδωρ, το μόνιμο παχυλό υλικό άτομο, αιθέρινο, και είναι η γραμμή του σταυρού προς τα κάτω. Η άλλη πλευρά είναι η αρχαγγελική θέση του Φύλακα Αγγέλου μας. Από εκεί θα κατέλθομε, παρ' όλο που έχουμε άλλες δυο διόδους πύρινες, όπως θα δείτε, κόκκινες, θα μιλήσομε γι' αυτές αργότερα. Η μία που οδηγεί προς τα αριστερά είναι μετά την θέωσή μας, για αφομοίωσή μας με τις Αρχαγγελικές Τάξεις των αδελφών μας, η άλλη δεν είναι προς τα κάτω, αλλά προς τα άνω, είναι άνοδος αντί κάθοδος.

Τώρα, από την ιδέα άνθρωπο, ενδεδυμένοι πλέον σαν μόνιμα άτομα όλους τους κραδασμούς της ύλης, παχυλής, ψυχικής, νοητικής, και κάτω θα κατέλθουμε τώρα, όχι για οντοποίηση, αλλά για αυτοεπιγνωσιακή υπόσταση, διότι δε θα μας οντοποιήσει το κέντρο αυτό. Εΐμασταν οντοποιημένοι, αιώνιοι, οντότητες, εφ' όσον εΐμασταν μέσα στην πρώτη μας θέση, μέσα στον Πανσυμπαντικό Λόγο τον Ιδιο, μέσα στη θεία Μονάδα εαυτό μας, έτσι θα τον πω. Στο κέντρο αυτό, τώρα, θα αρχίσομε να κτίζουμε μίαν αυτοεπιγνωσιακή κατάσταση. Προσέξετε, πάλι τις τρεις διόδους. Όταν βρεθούμε εκεί βλέπομε ότι η μία δίοδος είναι κάθοδος και όχι άνοδος, από την θέση του Πανσυμπαντικού Λόγου εν εκφράσει. Μετά έχουμε και την δίοδο προς τα αριστερά, και αυτή ημιπύρινη. Από τη στιγμή εκείνη, οι Αρχάγγελοι αδελφοί μας θα εισέλθουν μέσα σ' αυτό το κέντρο για να μας δώσουν ο καθένας τα δώρα του πριν την κάθοδό μας προς υλοποίηση. Εκεί είναι η επαφή μας ως αυτοεπιγνωσιακής υποστάσεως, υποσυνείδητα όμως, με τους Αρχάγγελους αδελφούς μας. θα εισρεύσουν στο κέντρο αυτό και θα μας παραλάβουν.

Όπως έχετε προσέξει, προτού κατέλθομε ακόμα, στην δεύτερη θέση κέντρο προς τα αριστερά, θα δείτε μία φωτεινή μορφή ανθρώπινη, θα δείτε τα ζώα, τα δένδρα, τα πτηνά, θα δείτε τα ερπετά σαν ιδέες μονάδες των ειδών αυτών που είναι καθαρά αγιοπνευματικές. Από εκεί κατήλθε δια της αριστερής διόδου προς τα κάτω, υποσυνείδητα, Αρχαγγελικά, η μορφή άνθρωπος, οι ζωάνθρωποι, οι πρώτοι άνθρωποι των σπηλαίων. Αν διακρίνονταν εκείνοι για την σκέψη, δια-κρίνονταν για βίαια συναισθήματα, θα μιλήσουμε γι' αυτές τις καταστάσεις αργότερα, κατήλθαν αυτοί προς ενσάρκωση και είχαν ενσαρκωθεί σε ζωανθρώπους. Αυτοί ήσαν ερμαφρόδιτοι, δεν είχαν χωρισθεί σε γένη. Τότε κατήλθαν, όμως, από την δεξιά πλευρά, άρχισε η κάθοδος των Υιών του θεού και των υιών του ανθρώπου, το εγώ εαυτός μας, μετά που είχαν διέλθει δια της ιδέας του ανθρώπου και είχαν κατέλθει, κατά την ελληνική μυθολογία οι ημίθεοι, αυτοί που είναι σήμερα η φυλή πάνω στον πλανήτη, η σκεπτομένη, ορθολογιζομένη, η οποία ζει.

Ο πρώτος που κατήλθε τότε και πάντοτε, γιατί αυτή η κάθοδος γίνεται πάντοτε στον πλανήτη μας και σ' όλους τους πλανήτες, προσέξετε την λεπτομέρεια αυτήν. Αυτή η περιγραφή είναι κάτι που γίνονταν πάντοτε, έγινε, γίνεται και θα γίνεται στους αιώνες και σ' όλα αυτά τα στάδια υπάρχουν οι κατερχόμενοι και οι ανερχόμενοί. Στην κλίμακα του Ιακώβ, είπεν ο Ιακώβ, βλέπω θεούς Αγγέλους καί Αρχάγγελους κατερχομένους καί ανερχομένους. Τώρα, προσέξετε την ελληνική μυθοπλασΙα. Αυτοί που κατέρχονται σαν Υιοί του θεού στους ζωανθρώπους να τους διδάξουν κάτι, έχουν καταδικάσει τον εαυτό τους από τον άρχοντα του κεραυνού, γιατί έδωσαν το πυρ, νοητή καί νοητική υπερούσια, στους ανθρώπους να τους κάμουν οντότητες σκεπτόμενες. Καί ο Δίας λέγει τον Προμηθέα, καί Προμηθείς γίνονται ανά πάσα στιγμή, καί Προμηθείς απελευθερώνονται από τον Ηρακλή ανά πάσα στιγμή. Τον είχε δέσει λέγει ο άρχων του πυρός, δηλαδή του κεραυνού, ο Δίας, σ' ένα βράχο, δηλαδή είχε ενσαρκωθεί σ' ένα ανθρώπινο σώμα καί ο βράχος αυτός είναι η σπονδυλική στήλη, είναι τα οστά, ενώ τα σχοινιά με τα οποία είχε δεθεί είναι τα νεύρα, οί αρτηρίες, οί φλέβες. Αρ-γότερα θα πούμε ποιό θηρίο αετός είναι αυτός που κατέρχεται καί του τρώει το συκώτι, καί καθημερινά αναπτύσσεται το συκώτι του, αυτό είναι πλέον κάθοδος από κάποιαν άλλη πλευρά του νόμου της χωριστικότητας, θα μιλήσουμε πιο λεπτομερειακά γι’ αυτές τις καταστάσεις.

Ο Ηρακλής καί ο Προμηθέας είναι ένα καί το αυτό πρόσωπο σε διπλή έκφραση έργου καί άθλων. Στην ελληνική μυθοπλασία βλέπουμε ότι ο κατελθών εκ του ουρανού, δηλαδή από τη δεξιά δίοδο προς τα κάτω ήταν υιός του Διός, του Απολύτου Είναι, καί όχι της Ήρας, αλλά της παχυλής ύλης, του χώματος. Καί σαν νήπιο έπρεπε να πνίξει στον ύπνο του τους δύο όφεις, είναι τα άκρα των δύο διόδων, να γίνει κύριος των δύο διόδων προς τα κάτω, των δύο μερών της ιδίας διόδου που κατέρχεται για να αρχίσει τους άθλους του. Τώρα, για την ανάβαση. Εμείς θα αρχίσομε αυτή την ανάβαση ταυτόχρονα από την κεντρική δίοδο καί την δεξιά δίοδο, αργότερα, όταν προχωρήσετε στο βαθμό μεγάλοι» διδασκάλου θα μπορέσετε να ανέλθετε την κλίμακα του Ιακώβ. Αλλά προηγουμένως, πρέπει να κερδίσουμε την άνοδό μας. Όπως θα δείτε στους πίνακες που σας έχουμε δώσει, η δεξιά δίοδος χωρίζεται σε δέκα μέρη, είναι οι δέκα άθλοι . Αυτούς έναν έναν θα μελετήσουμε καί με διαλογισμό θα κερδίσουμε μέσα στο υλικό μας σώμα, αλλά καί στην προσωπικότητα αυτοεπίγνωση εαυτό μας, να γιατί θα ανέλθουμε καί μέσον της κεντρικής διόδου προς τα πάνω.

Θα μπούμε στο σμαράγδινο βασίλειο του ψυχικού μας κόσμου καί μέσα στην πεντάλφα αυτή θα εργασθούμε για να κάνουμε την παρούσα προσωπικότητα εαυτό μας μέρος της αιωνιότητος. Από εκεί θα ανέλθομε στο μέσον της διόδου καί θα δούμε ότι θα ισορροπήσουμε μέσα μας τον αριθμό επτά (7), την τετρακτύ καί το τρίγωνο, θα ισοπλευρώσουμε το τρίγωνο που ονομάζουμε παρούσα προσωπικότητα αυτοεπίγνωση εαυτό μας. θα μπορούμε, τότε, να κινούμαστε προς τα δεξιά που είναι το κέντρο μας καί προς τα αριστερά μέσα στο κέντρο της διόδου, θα έχουμε κερδίσει την έννοια του αριθμού επτά (7). Όμως, έως ότου να φθάσουμε τον αριθμό επτά (7) σαν παρούσα προσωπικότητα αυτοεπίγνωση ο καθένας μας θα πρέπει να εξαντλήσομε τις αντίξοες επιδράσεις του πεντε (5). Πως θα το επιτύχουμε; Εκεί μέσα στην πεντάλφα θα βρούμε τις πέντε φρόνιμες παρθένους που είχαν έλαιο και ανέμεναν το νυμφίο, αλλά και τις πέντε μωρές παρθένους, τις οποίες θα τοποθετήσουμε μέσα στην παρούσα προσωπικότητα αυτοεπΐγνωση.

Ώστε δε θα μας χρησιμεύσει μόνο η ελληνική μυθοπλασία των προγόνων μας, αλλά και όλες οι παραβολές του θεανθρώπου. Διότι ο θεάνθρωπος, ο Πολυηγαπημένος γνώριζε καλώς την ελληνική μυθοπλασία. Δεν ήλθε τίποτα να καταργήσει, αλλά ήλθε να εξηγήσει και να συμπληρώσει. Όταν ο Φίλιππος και ο Νικόδημος που ήταν μύστες των Ελευσινίων μυστηρίων ήλθαν να τον δούν και να γίνουν μαθητές Του είπε το "Νυν εδοξάσθη ο Υιός του ανθρώπου" δέχθηκε το Φίλιππο, και θα προσέξετε, μετά την πεντηκοστή. Ο Φίλιππος ήταν ο μόνος μαθητής άνθρωπος που μπορούσε να κάνει εκσωματώσεις ενσυνείδητες, υλοποιήσεις και αφυλοποιήσεις και να απέλθει από την σκηνή των διαμαχών των αποστόλων και από άλλα κέντρα και πεδία με τον επίσης απομονωθέντα αδελφό του Ιωάννη εργάζονταν για να σιγήσουν τα ανθρώπινα πάθη. Οι πράξεις των αποστόλων ομιλούν για το έργο στο υλικό πεδίο των διαφόρων αποστόλων. Υπήρχε, όμως, και μία άλλη πλευρά των πραγμάτων που είχε ισορροπήσει, είχε κάμει το Χριστιανισμό να επιβιώσει. Το έργο των αποστόλων από τους άλλους κόσμους, ψυχικούς και νοητικούς. Γι' αυτήν την εργασία θα μιλήσουμε πολύ αργότερα, όχι τώρα. Τώρα θα περιορισθούμε στο να ισορροπήσουμε τα τέσσερα στοιχεία.

Μέσα στον πίνακα που δώσαμε θα δείτε 4 τρίγωνα με βάση τα τετράγωνα, και μέσα σ' αυτά τα τέσσερα τρίγωνα θα γίνει η πρώτη μας εργασία, θα δούμε την βάση που είναι το δάπεδο, λευκό, φωτισμένο στο κέντρο που ευρισκόμεθα, θα δούμε προς τα δεξιά μας, όταν στρέψουμε το βλέμμα μας, το κόκκινο τρίγωνο από όπου εισρέει μέσον του Αρχάγγελου Μιχαήλ η ενέργεια, η ρομφαία η φλεγόμενη και περιστρεφόμενη, φυσικά έξω από το τρίγωνο θα μπορέσουμε να πάμε, να βγούμε αργότερα. Αν στρέψουμε προς τα αριστερά θα δούμε το τρίγωνο μέσα στο ιώδες φως, και εισρέει από εκεί μέσα προς εμάς η ενέργεια η Αγιοπνευματική του Αρχάγγελου Ραφαήλ, θα στρέψουμε το πρόσωπό μας τώρα μπροστά. Έχουμε δεξιά μας το Μιχαήλ, αριστερά μας το Ραφαήλ, πίσω μας τον Ουριήλ μέσα σ' ολόλευκο. Δεν θα ασχοληθούμε τώρα μ' αυτό το τρίγωνο, αργότερα θα εργασθούμε πάνω σ' αυτό.

Μπροστά μας έχουμε το τρίγωνο με το χρυσίζων φως. Αυτό το χρυσίζον φως τώρα είναι η καθαρώς η παν συμπαντική Λογοϊκή επίδραση επάνω μας. Ώστε, καθ' ον χρόνον είμαστε μέσα στο παχυλό υλικό μας σώμα, στο κέντρο αυτού του δαπέδου με τη λευκότητα, είμαστε διαρκώς κάτω από την ενέργεια του Μιχαήλ, του Ραφαήλ, του Ουριήλ και του Λόγου, απ' ευθείας του Λόγου. Που θα βρούμε τον Γαβριήλ; Όταν θα μπορούμε είτε δεξιά, είτε αριστερά να προχωρήσουμε, θα βρούμε το λευκογάλαζο φως. Παντού όπου είναι το λευκογάλαζο φως που κολυμπά μέσα η παρούσα προσωπικότητα αυτοεπίγνωση εαυτός μας, το λευκογάλαζο φως, το οποίο εγκλείουν οι δύο δίοδοι, η Λογοική και η Αγιοπνευματική, και οι άλλες δίοδοι είναι τα βασίλεια του Γαβριήλ. Μέσα στο λευκογάλαζο φως είναι που θα γνωρίσουμε την ηρεμία και την ανάπαυση.

Μέσα στις πύρινες φλόγες του Μιχαήλ θα δούμε το φαινόμενο της ζωής, της κυκλοφορίας του αίματος, τον εμπλου-τισμό των αιμοσφαιρίων και των κυττάρων μας με την θερμότητα. Στην πλευρά του Ραφαήλ θα δούμε το κτίσιμο του παχυλού υλικού μας σώματος, φλεβών, αρτηριών, καρδίας, συμπράττουν πολλές Αρχαγγελικές Τάξεις για να κτίσουν το παχυλό σας υλικό σώμα, το Ναό του θεού, για να κατοικήσετε μέσα εσείς. Όμως αυτά είναι φαινόμενα μέσα στο χώρο και στο χρόνο για να μπορέσουμε να γίνουμε κύριοι του πυρός, κύριοι του αιθέρος, αλλά η φύση μας σαν παρούσα προσωπικότητα αυτοεπίγνωση, πεντάκτινος αστέρας, κολυμπά μέσα στο λευκογάλαζο φως. Από εκεί θα αρχίσει να αναπτύσσεται, να ζει η παρούσα προσωπικότητα αυτοεπίγνωση εαυτός μας. Στην παρούσα προσωπικότητα αυτοεπί-γνωση θα δούμε την ενέργεια και των Μιχαήλ και των Ραφαήλ. Αν δεν την ισορροπήσουμε, όμως, η ενέργεια αυτή θα γίνει οργή, θυμός και θα είναι διαλυτική ενέργεια και όχι δημιουργική ενέργεια. Αργότερα θα μελετήσουμε τις δύο φάσεις κάθε μορφής ενεργείας, την δημιουργική και την διαλυτική και θα μάθουμε την ισορρόπηση αυτών των ενεργειών.

Στώμεν καλώς εν Κυρίω πάντοτε.

 

ΓΥΜΝΑΣΜΑ

​​

Εκεί που βρίσκεστε, κλείστε τα μάτια σας να δείτε ένα δάπεδο ολόλευκο. Βλέπουμε τις τέσσερεις πλευρές αυτού του δαπέδου και από κάθε πλευρά βλέπουμε άλλες δύο πλευρές να μου δημιουργούν ένα ισόπλευρο τρίγωνο. Βλέπουμε το ισόπλευρο τρίγωνο μπροστά μας μέσα σε χρυσίζον φως. Βλέπουμε δίπλα μας πάλι το ισόπλευρο τρίγωνο, προς τα δεξιά μας σε κόκκινο φως, το τρίγωνο αριστερά μας το βλέπουμε σε ιώδες φως. Πίσω μας το τρίγωνο είναι λευκό φως. Δείτε τα τρίγωνα αυτά, δηλαδή στο κέντρο του πρώτου είναι οι άνω γωνίες των τριγώνων, ισόπλευρα τρίγωνα. Όση είναι η πλευρά κάτω κάθε τριγώνου, είναι και οι πλαϊνές πλευρές προς τα πάνω, και στο κέντρο αυτής της πυραμίδας τώρα με τα τέσσερα τρίγωνα είμαστε μέσα στην ολόλευκη στολή μας. Αναπνεύστε βαθειά και βλέπετε να εισρέει από το κόκκινο τρίγωνο φως πυρ, να εισχωρεί μέσα στο σώμα σας. Από το αριστερό τρίγωνο βλέπετε ιώδες φως να εισχωρεί μέσα στο σώμα σας και πάλι από τα αριστερά δε συμπλέκονται οι ακτίνες αυτές. Από πίσω σας βλέπετε να εισχωρεί ολόλευκο φως.

B9g5.png
ΥΠΟΚΛΙΣΗ.jpg
Νέο Παρουσίαση του Microsoft Office Powe

5. ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ - Ο ΨΥΧΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ                                                                                                         (9)

Αδελφοΐ μου, τέκνα του Πνεύματος, του Φωτός και του Πυρός,

Στώμεν καλώς εν Κυρίω πάντοτε.

Τώρα θα επανέλθουμε στο Σύμβολο της Ζωής.

Ίσως το μάθημα σήμερα να είναι τέτοιο που πολϋ λίγα πράγματα οι άνθρωποι 'γνωρίζουν, γιατί θα μιλήσουμε λεπτομερειακά για το λεγόμενο ψυχικό κόσμο, δηλαδή τα 7 πεδία που χωρίζονται σε 49 υποπεδΐα που λέγομε ψυχικό κόσμο και που αντιστοιχεί με το λεγόμενο ψυχικό σώμα κάθε ενός από εμάς. Ο λεγόμενος ψυχικός κόσμος λέγεται όντως έτσι, διότι εκεί εκδηλώνεται η Αυτοεπίγνωση σαν ψυχή πληρέστερον παρά ότι μέσον του παχυλού υλικού σώματος στον παχυλό υλικό κόσμο.

Τώρα, έχουμε πει ότι ο παχυλός υλικός κόσμος που μας ενδιαφέρει, δηλαδή η επιφάνεια του πλανήτη μας, σε χώρο είναι πολύ μικρή, και οι κάτοικοί της μέσα στον παχυλό υλικό κόσμο είναι μερικά εκατομμύρια. Δεν είναι το ίδιο και με τους ψυχικούς κόσμους όμως. Τον παχυλό υλικό κόσμο τον γνωρίζουμε. Η σύνθεση των τεσσάρων στοιχείων, χώματος, ύδατος, πυρός και αιθέρος, μας δίδει όλα τα ουράνια σώματα και τον παχυλό υλικό πλανήτη που χρησιμεύει για να ζει ο άνθρωπος μέσα σ’ αυτόν μ' ένα παχυλό υλικό σώμα.

Θέλω να πω ότι στον παχυλό υλικό κόσμο, αιθέρινο περίβλημα, δεν υπάρχουν οντότητες, Άγγελοι, Αρχάγγελοι, Ζωή, πληρέστερη ζωή από την ζωή μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Όμως, θα λέγαμε ότι ο άνθρωπος σαν παχυλό υλικό σώμα ζει πάνω στον πλανήτη μέσα στο παχυλό του υλικό σώμα. Αργά ή γρήγορα θα αποβάλλει αυτό το υλικό σώμα και διερωτάται ένας, πηγαίνει πού; Η πρώτη ερώτηση είναι λανθασμένη, διότι η λέξη "που;" προσδιορίζει τόπο, χώρο. Μπορεί στους ψυχικούς κόσμους και στους νοητικούς κόσμους να υπάρχει η έννοια του χώρου, η έννοια του χώρου πολύ διαφορετικά, όμως, από ότι υπάρχει εδώ. Και για να γίνει αυτό αντιληπτό, ο Ιδιος ο Ηγαπημένος είπε στους μαθητές Του : " πηγαίνω να ετοιμάσω τόπον δι' υμάς " , και εννοούσε τους ψυχικούς και ψυχονοητικούς κόσμους.

Την έννοια του χώρου στον υλικό μας κόσμο μας τη δίδουν οι πέντε μας αισθήσεις. Πολύ λανθασμένα βλέπουμε από πολύ μακριά ένα δένδρο που μόλις το δια κρίνομε και ξέρουμε, αν μετρήσουμε την απόσταση, είναι αυτή η απόσταση από εμάς που είμαστε εδώ. Με ένα νέο μέσο αυτή τη στιγμή, ένα τηλεσκόπιο λόγου χάρη, μπορούμε να φέρουμε το αντί κείμενο, τρόπος του λέγειν, πολύ κοντά μας που να δούμε στο δένδρο εκείνο που μόλις το βλέπουμε σαν σκιά και πουλιά ακόμη επάνω, και γνωρίζουμε ότι το δένδρο δεν άφησε την θέση του, ούτε και εμείς αλλάξαμε την θέση μας και πήγαμε προς το δένδρο. Απλούστατα, με το νέο μέσο έχουμε αραιώσει την ακτινοβολία του φωτός, του μυστηριώδους αυτού παράγοντος που, όταν προσκρούσει πάνω σε επιφάνεια, μεταφέρει την έννοια των πραγμάτων και τα βλέπομε. Που είναι, λοιπόν, τώρα ο χώρος ακόμα και στον παχυλό υλικό μας κόσμο. Και το χώρο τον γνωρίζουμε με τον τρόπο που τον αντιλαμβανόμαστε ακόμα και στον υλικό κόσμο.

Αφήνοντας το παχυλό υλικό σώμα, πάμε που; Γνωρίζουμε ότι ποτέ δυο παχυλά υλικά αντικείμενα δε μπορούν να κατέχουν τον ίδιο χώρο. Όμως, πολλά λεγόμενα ψυχονοητικά αντικείμενα μπορούν να κατέχουν τον ίδιο χώρο από την έννοια του χώρου, χωρίς να επηρεάζει το ένα το άλλο. Πως συμβαίνει αυτό; Είχαμε πει ότι πέραν του παχυλού υλικού κόσμου, αιθερικούς, ψυχικούς, νοητικούς, νοητούς, ο χώρος εκμηδενίζεται, όχι και η έννοια του χώρου. Προσέξετε αυτή την λεπτομέρεια, και θα εξηγήσουμε γιατί όχι και η έννοια του χώρου. Τώρα σαν χώρος, όπως τον γνωρίζουμε, ο λεγόμενος ψυχικός κόσμος, άλλοι τον λέγουν αστρικό κόσμο, άλλοι δίδουν άλλες ονομασίες, κόσμος των επιθυμιών κ.λ.π. Αυτός ο κόσμος σε χώρο που είναι; Και μέσα στον πλανήτη, και στην επιφάνεια του πλανήτη και σε μεγάλη απόσταση γύρω από τον πλανήτη. Είναι σαν να πούμε μία μπάλλα μέσα σ' αυτό το δωμάτιο, αν η μπάλλα είναι ο πλανήτης, ο ψυχικός μας κόσμος είναι αυτό το δωμάτιο.

Τώρα, τα ψυχικά αντίστοιχα των παχυλών υλικών πλασμάτων στα ουράνια σώματα εφάπτονται; Σας λέγω όχι. Από καιρού εις καιρόν, προσωρινά, μπορεί να υπάρχει μία κατάσταση που να συνδέει το λεγόμενο ψυχικό κόσμο του φεγγαριού με τον πλανήτη και άλλον καιρό να μην τον συνδέει, όμως δεν εφάπτονται και πέραν του πλανήτη και του δορυφόρου. Ο ψυχικός κόσμος, τα 7 πεδία που διαιρούνται σε 49 υποπεδία, είναι καθαρώς, όπως θα λέγαμε, το ψυχικό σώμα του πλανήτη. Όταν ένας άνθρωπος έχει το λεγόμενο ψυχικό του σώμα, έτσι και ο πλανήτης μας έχει, και όλα τα ουράνια σώματα έχουν.

Ώστε, ένας με το ψυχικό του σώμα, εάν θέλει να εγκαταλείψει τα 49 υποπεδία του υλικού κόσμου και να πάει σε ψυχικά αντίστοιχα άλλων πλανητών, είναι αδύνατο με το ψυχικό του σώμα. Τώρα, τα νοητικά σώματα των ουρανίων σωμάτων εφάπτονται, είναι ευκολότερο να πάει ένας εκεί, όχι όμως μέσον των λεγομένων ψυχικών κόσμων. Πολλοί διατείνονται, ότι όταν απέλθει ο άνθρωπος από τον υλικό κόσμο αυτό, πηγαίνει σε κάποιο μέρος, σ' ένα αστέρι, εδώ και εκεί. Δεν εγκαταλείπει ποτέ τον πλανήτη ή το ψυχικό αντίστοιχο του πλανήτη κανένας σαν οντότης ή σαν ύπαρξη, εφ' όσον διαθέτει ένα ψυχικό σώμα. Με το νοητικό, το νοητό, ναι, αλλά όχι προτού απαγκιστρωθεί από το λεγόμενο ψυχικό του σώμα.

Τώρα, είπαμε ότι ο ψυχικός κόσμος είναι σαν αυτό το δωμάτιο και ο πλανήτης σαν μια μικρή μπάλλα, υποδιαιρείται σε 49 υποπεδία και 7 πεδία. Χωρίζουμε τα επτά πεδία, διότι του ενός πεδίου με το άλλο πεδίο οι κραδασμοί διαφέρουν σε οκτάβες (7 οκτάβες, 7 νότες η κάθε οκτάβα, 7X7=49). Και μετά έχουμε 49 υποπεδία που έχουν το χώρο, να πούμε, αυτού του δωματίου σε σύγκριση με την σφαίρα γη. Όμως, σε ποιό μέρος του δωματίου είναι αυτό το πεδίο, ή αυτό το υπο-πεδίο ; Και σε ποιό χώρο αυτού του δωματίου είναι αυτό ή εκείνο; Προσέξετε. Παντού, σε όλον το λεγόμενο χώρο του ψυχικού κόσμου είναι όλα και τα 7 πεδία και τα 49 υποπεδία, γιατί δεν τα περιορίζει η έννοια του χώρου, εκμηδενί-ζεται η έννοια του χώρου. Και είχαμε πει ότι πολλά αντικείμενα του ψυχικού μας κόσμου μπορούν να κατέχουν τον ίδιο χώρο χωρίς να επηρεάζει το ένα το άλλο, είναι διαφορά στην συχνότητα κραδασμών. Ώστε έχω 49 υποπεδία, κολάσεις, πέστε αναμορφωτή&rh