ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 28ου - ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ - ΜΑΝΙΧΑΪΣΜΟΣ

March 7, 2020

    Αποσπούμε την παρακάτω εισαγωγική περικοπή από την μύηση του 28ου βαθμού :      

      
« Την πρώτην τάξιν κατειχον, από του δευτέρου μέχρι του τετάρτου μετά Χριστόν αίώνος, εις τήν κίνησιν αυτήν τά μυστήρια του Μίθρα, άτινα διεδόθησαν είς όλην τήν Αυτοκρατορίαν από τής Ασίας μέχρι και τής Βρεττάνης και τής Αφρικής. Προς στιγμήν ηδύνατο τις να πιστεύση, ότι τά Μυστήρια του Μίθρα θά έδιδον στην Δύσιν την θρησκείαν, την οποίαν ανέμενεν.  Αλλά ετέθησαν κατά μέρος και ενικήθησαν οπό τον Χριστιανισμόν.  
Aι διδασκαλίαι όμως αυτών επέζησαν εις τινάς αιρέσεις, αναμεμιγμέναι μέ Ιδέας τών Μανιχαίων, τών Γνωστικών και των Καββαλιστών.  Διά του αγωγού δέ τούτου είσήχθησαν και  είς τον Τεκτονισμόν. 

 

 

 

Please reload