29ος ΒΑΘΜΟΣ - Ο ΧΙΑΣΤΙ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΑΛΧΗΜΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

December 19, 2019

Πέραν από την ηθική διδασκαλία τού βαθμού, που αναφέρεται στις εννέα αρετές που παριστάνονται με τα εννέα φώτα στον σταυρό Χ τού Αγίου Ανδρέα *, ο βαθμός αυτός είναι κατά βάση Ερμητικός, όπως φαίνεται στα πρώτα τυπικά τού 1804 της Νοτίου Δικαιοδοσίας  ΗΠΑ αλλά στο βιβλιάριο « επανέκδοση παλαιών τυπικών » που εξέδωσε ο Αλμπέρτ Πάϊκ το 1879.

Στο κείμενο αυτού τού τυπικού υπάρχει σύντομη παρουσίαση τών αρχών και τής Αλχημικής διαδικασίας, που αφορά την συνειδησιακή εξέλιξη τού ανθρώπου, η οποία αφαιρέθηκε κατά τον λεγόμενο εκσυγχρονισμό τών μετα-γενέστερων τυπικών, επί το ηθικότερον, συνεπικουρούμενης προφανώς και της τεραστίας δυσκολίας για την κατα-νόηση τών συμβολισμών της !

 Αυτό φαίνεται και σήμερα διότι τα διάφορα σημεία αλλά και στις Λέξεις Διαβάσεως ἢ Συνθήματος κατά το Ελληνικό τυπικό που δεν υπέστησαν την φθορά και αλλοίωση τού χρόνου :  

                     

                              Ardarel  ἢ Ardiel  ( Arel - Εβρ :  אר אל Αρέλ )                    Ο Άγγελος τού Πυρός                           

  Casmaran  ( Casmaron - Chasan - Εβρ : הס ן  Χασάν )   Ο Άγγελος τού Αέρος

     Talliud  ( Taliahad - Εβρ : טל יהד  Ταλιαχάντ )                  Ο Άγγελος τού  Ύδατος

  Furlac  ( Phorlakh - Εβρ : פורלאך   Φορλάκ )                    Ο Άγγελος τής Γης     

 

Κατά τον Άλμπερτ Πάϊκ ( Morals & Dogma ) : « Η αληθινή φιλοσοφία η οποία ήταν γνωστή στον Σολομώντα και ασκήθηκε από αυτόν, είναι η βάση στην οποία ο Τεκτονισμός θεμελιώθηκε ».

Έτσι τους τέσσερις αυτούς Αγγέλους τους συναντούμε στο χρυσό Τάλισμαν (φυλακτήριο) τού Ηλίου τού Σολομώντα στις άκρες τών βραχιόνων τού σχηματιζόμενου εσωτερικού σταυρού X ( όπως περίπου είναι το σχήμα τού σταυρού τών Ναϊτών ἢ εκείνου τής Μάλτας ).

 Αυτό το Τάλισμαν ἢ Φυλακτήριο, σχετίζεται με την απελευθέρωση κάποιου κρατούμενου που είναι σιδηροδέσμιος. Άλλωστε όλοι μας δεν είμαστε σιδηροδέσμιοι από την επίδραση των μετάλλων, δηλαδή τών ελαττωμάτων, των παθών και ατελειών που κουβαλάμε ;

Ο δόκιμος υποτίθεται ότι επανέρχεται στην Γη, μετά την άνοδο του στον κόσμο τών Αρχών ( πνευματικό κόσμο ) και είναι πλέον ικανός να πραγματοποιήσει το Μέγα Έργο, όπως υποδεικνύει και το 6ο σημείο τού Ηλίου με το λόγιον : « Μετρώ τον ίδιο τον Ήλιο ».

Άλλωστε στα αρχικά τυπικά τα παραπετάσματα τού ναού είναι πορφυρά όπως και η ενδυμασία τών ιπποτών κάτι που παραπέμπει στην ερυθρή φάση τού Αλχημικού έργου ( Rubedo ).

 Παρά ταύτα, το πρόσφατα συνταχθέν τυπικό τού 29ου βαθμού τα περιγράφει ως μαύρα, ίσως επηρεασμένο από τον μαύρο μανδύα και τον μαύρο διάκοσμο - πετάσματα τού 2ου  ναού τού 30ου  βαθμού.

Το έργο αυτό είναι αποστολικό, όπως τού Αγίου Ανδρέα, και συνοψίζεται στο λογότυπο τού Δικέφαλου Αετού « Deus Memque Jus » που αποδίδεται ως « ο Θεός και το Δίκαιον μου ».

   Δίνοντας μια ευρύτερη ερμηνεία, όπως είναι και νοηματικά ορθότερο, το αποδίδουμε ως :

« από τον Θεό εκπηγάζει το Δίκαιον μου », κάτι που υποδηλώνει ότι ο Τέκτονας, σε ότι τον αφορά από απόψεως δράσεως το κοσμικό επίπεδο, στηρίζεται στον Θεό για να προσδιορίσει το Ορθόν και την έννοια τής Δικαιοσύνης. Το ίδιο άλλωστε συμβολίζει και η αναγκαιότητα τής ύπαρξης τής Βίβλου τού Νόμου στα Τεκτονικά Εργαστήρια.

Φαίνεται λοιπόν ότι ο δόκιμος επανερχόμενος στο κοσμικό επίπεδο είναι παγιδευμένος και τρόπον τινά αλυσοδε-μένος, ήτοι δέσμιος τής γοητείας που μάς ασκούν τα τέσσερα στοιχεία. Οι συνέπειες αυτής τής γοητείας, που αλλη-γορούνται από τα μέταλλα, εξ αιτίας τής Αδαμικής πτώσεως στο υλικό επίπεδο όπου τα στοιχεία κυριαρχούν, αποτελούν μια άλλην εκδοχήν τών Σαμαρειτών, εχθρών και εμποδίων τών Ισραηλιτών κατά την προσπάθεια επι-στροφής των από την Βαβυλώνα κατά τα διαδραματιζόμενα στην μύηση τού 15ου και 16ου βαθμού.

Στον ναό τού Αγίου Ανδρέα, που βρίσκεται στην σημερινή Πάτρα, μπορείτε να προσκυνήσετε τον σταυρό, σχήμα-τος Χ, στον οποίο άφησε ο Άγιος την τελευταία του πνοή.

Την μνήμη του Αγίου Ανδρέα, εορτάζουμε στις 30 Νοεμβρίου και στον Α.Α.Σ.Τ τελούμε προς τιμήν του Τεκτονικό Συμπόσιο εις 30ον βαθμόν επί τή βάση τυπικού.

Κατά το Απολυτίκιο τού Αγίου Ανδρέα :

   «Ως των Αποστόλων πρωτόκλητος, και του κορυφαίου αυτάδελφος, τον Δεσπότην τών όλων  

   Ανδρέα ικέτευε, ειρήνην τη οικουμένη δωρήσασθαι, και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.»

-------------------------------

* Aν προσέξουμε το τυπικό της μύησης, εις το μέσον της Αιθούσης υπάρχει Ερυθρός Βωμός επί του οποίου είναι τοποθετημένα:

1) Το Ιερό Ευαγγέλιο,

2) Τα Συντάγματα του 1762 και 1786,

3) ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ Α.Α.Σ.Τ. ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,

4) Ξίφος γυμνό,

5) Χρυσούς Σταυρός του Αγίου Ανδρέα ( Χ ).

Ο Χρυσούς Σταυρός του Αγίου Ανδρέα φέρει Εννέα (9) Φώτα [ ένα (1) εις το μέσον, 4 επί των δύο (2) ανωτέρων βραχιόνων και 4 επί των δύο (2) κατωτέρων βραχιόνων ].

    Τα εννέα αυτά φώτα συμβολίζουν :

1) Την Ταπεινοφροσύνη,

2) Την Υπομονή,

3) Την Αυταπάρνηση,

4) Την Αγάπην προς τον πλησίον,

5) Την Τιμιότητα,

6) Την Ανοχή

7) Την Αρετή

8) Το Δίκαιο και

9) Την Αλήθεια.

 

1) Η Ταπεινοφροσύνη : Είναι το δέος μπροστά στο τέλειο και προϋποθέτει την αυτογνωσία.

Ο μείζων υμών έσται υμών διάκονος.

Όστις δε υψώσει εαυτόν ταπεινωθήσεται, και όστις ταπεινώσει εαυτόν υψωθήσεται” [ Ματθ. κγ’ 10-12]

2) Η Υπομονή :  Ο Χρόνος , η υπομονή και η επιμονή μας καθιστούν ικανούς να επιτυγχάνωμεν τα πάντα και να δυνηθώμεν, ίσως τελικώς, να εύρωμεν την Λέξιν του Διδασκάλου.

3) Η Αυταπάρνηση : Το να απαρνιέται κανείς τον εαυτόν του προς χάριν των άλλων, η αυτοθυσία στην πιστή εκτέλεση του καθήκοντος και η προσφορά του εαυτού μας στην  επικράτηση του ηθικού νόμου.

4) Η Αγάπη προς τον πλησίον : Η πρώτη και μεγάλη εντολή είναι βεβαίως η αγάπη προς τον Θεόν. Αλλά και η δευτέρα, που είναι όμοια με την πρώτη, είναι η αγάπη προς τον πλησίον, προς τον συνάνθρωπο μας. «Αγαπήσεις και τον πλησίον σου ως σε' αυτόν», λέγει ο Κύριος.

5) Η Τιμιότης : Η συναίσθηση της ατομικής αξιοπρέπειας και η τήρηση τών κανόνων τής ηθικής ''Η τιμιότης τού ανθρώπου είναι το ανώτερο Τίμιο ξύλο, δέχεται και τη θεία βοήθεια, ο τίμιος άνθρωπος''.

6) Η Ανοχή : η ανεκτικότητα, η επιείκεια, η μακροθυμία. Η ανοχή διεκηρύχθη κατά το τέλος του Μεσαίωνα ως αντίδραση κατά του φανατισμού και του άσπλαχνου και άκαμπτου απολυτισμού της Καθολικής Εκκλησίας.

7) Η Αρετή : Η ηθική ικανότης και επιδεξιότης, η δια της μορφώσεως δηλαδή ή δια της αυτεπιγνώσεως αποκτωμένη ικανότης του ανθρώπου να επιδιώκει το αγαθόν και να πραγματοποιεί την πρόθεσίν του ταύτην διά εξωτερικής δράσεως.

8) Το Δίκαιον : Οι πράξεις που συμβαδίζουν με τις επιταγές της δικαιοσύνης, της ορθότητος και της λογικής.

Είναι το σύνολο τών υποχρεωτικών κανόνων οι οποίοι ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των μελών μιάς κοινωνίας.

9) Η Αλήθεια : Αλήθεια είναι η απόδοση της πραγματικής κατάστασης ή των πραγματικών σχέσεων τών αντι-κειμένων. Είναι η συμφωνία της σκέψης προς την αντικειμενική πραγματικότητα.

 

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ( ΑΛΧΗΜΙΚΗ )

 

♦ Ordo ab Chao - Original and Complete Rituals of the 1st Supreme Council 33o ( 1804 ) και

♦ Reprints of Rituals of old Degrees ( 1879 ) - Albert Pike 33o : Grand Maitre Ecossais.

 

« Είναι καλά γνωστό σε σας, αγαπητέ αδελφέ μου, ότι ο πρόναος με τον περίγυρο του, το Άδυτο και τα Άγια τών Αγίων, ήταν ανοικτά στον Αρχιερέα, ο οποίος ιερουργούσε στον ναό τού Σολομώντα. Δεδομένου δε ότι τώρα έχετε αναγνωριστεί ως ένας Μέγας Σκώτος Διδάσκαλος και ανήκετε φυσικά στις υψηλότερες τάξεις τού Τεκτονισμού, έχετε ελεύθερη πρόσβαση στον εξωτερικό περίγυρο, στον πρόναο, στο Άδυτο και ακόμη στα Άγια τών Αγίων, ως μυστικό τόπο για τις εργασίες σας { Σ.Σ. : δηλαδή στον Πνευματικό κόσμο }.

Έχετε επίσης την συνολική εικόνα μπροστά στα μάτια σας.

Παρατηρείστε λοιπόν την καθαγιασμένη εξωτερική αυλή και τους δύο κίονες οι οποίοι όμως είναι τώρα πιο κοντοί και σπασμένοι. Την σημασία όλων αυτών θα την γνωρίσετε.

Ιδού τώρα το Άδυτο και τα Άγια τών Αγίων τού ναού τού Σολομώντος, όπου τοποθετήθηκε η Κιβωτός τής Διαθήκης μέσα στην οποία ήταν οι δύο πλάκες που περιέχουν τις 10 εντολές, καθώς και η ράβδος τού Ααρών, η οποία είχε ανθίσει και η οποία κείται εξωτερικά μπροστά από αυτήν ( την κιβωτό ). 

{ Σ.Σ : άνοδος τού ιερού πυρός που ενεργοποιεί τα ιερά κέντρα τα οποία χαρακτηρίζονται ως άνθη με συγκεκριμένο αριθμό πετάλων … chakras }.

 Σε κάθε πλευρά τής Κιβωτού τής Διαθήκης ( που ήταν η Έδρα τού Ελέους ) στεκόταν και από ένα Χερούβ, με τα φτερά του να επεκτείνονται επάνω από αυτήν. Μεταξύ αυτών τών Χερουβίμ η Θεότητα αποκαλύφθηκε στον αρχιερέα σε ένα ρεύμα πυρός, κάτω από ένα παχύ σύννεφο, και παρέδωσε τα θεϊκά της μηνύματα από εκεί.

Η κιβωτός την οποία εσείς βλέπετε ζωγραφισμένη μπροστά σας, χρησιμεύσει σε ένα ιππότη τού Αγίου Ανδρέα ως ένα έμβλημα στην λατρεία τού αόρατου και αιώνιου Γιαχβέ και συγχρόνως υποδηλώνει ότι ένας ιππότης τού Αγίου Ανδρέα πρέπει να έχει το νόμο τού Αιώνιου Θεού πάντα χαραγμένο βαθειά στην καρδιά του και ποτέ να μην διαλο-γίζεται, επιχειρεί ἢ πράττει τίποτα αντίθετο προς εκείνους τους νόμους και εντολές.

Πρέπει, αγαπητέ μου αδελφέ, δεδομένου ότι ένας Μέγας Σκώτος Διδάσκαλος κάτω από το Μεγάλο και Ιερό όνομα τού Γιαχβέ, λατρεύει ειλικρινά και αληθινά την Θεότητα, ένας τέτοιος σεβασμός και πνευματική λατρεία να υπερ-βούν την κοινή λατρεία τού Αδονάϊ.

Η Χάλκινη Θάλασσα και ο Φωτοβόλος Αστέρας είναι εμβλήματα που συναντάτε εδώ, τα οποία δεν βρεθήκαν στον ναό, αλλά είναι ιερογλυφικά εμβλήματα τών εργασιών τής Σκωτικής Τάξεως.

Τα επτά σημεία που εσείς βλέπετε εδώ, δεν δηλώνουν την επταπλή κατάταξη τής Τάξεως μας, όπως γίνεται με τους χαμηλότερους βαθμούς τής Κυανής Τάξεως τού Αγίου Ιωάννη, αλλά υπαινίσσονται τα φυσικά χαρακτηριστικά τών επτά διαφορετικών μετάλλων.

Και όταν βρίσκετε και άλλα άστρα να προστίθενται στους επτά πλανήτες, αυτά συμβολίζουν άλλες ορυκτές ουσίες έκτος από αυτές που αντιπροσωπεύουν οι Επτά Πλάνητες, οι οποίοι είναι τα μοναδικά μέταλλα τού Σολομώνα.

Από αυτό μπορείτε να συμπεράνετε, ότι η μυστική γνώση τών Μεγάλων  Σκώτων  Διδασκάλων υποδεικνύει την μίξη και την μετατροπή τών διαφόρων υλικών.

Αλλά για να καταστεί δυνατόν σε εσάς να κατανοήσετε το θέμα, πρέπει να ενημερωθείτε ότι, το κάθε πράγμα σε αυτόν τον κόσμο σχηματίζεται από τον συνδυασμό τριών ουσιών, οι οποίες αναμιγνύονται μαζί, στενά και στερεά, και οι οποίες προέρχονται από τα τέσσερα στοιχεία - [ ΕΡΜΗΤΙΣΜΟΣ - ΑΛΧΗΜΕΙΑ ► ].

Τα τρία ουσιαστικά στοιχεία είναι το Άλας, το Θείον  και το Πνεύμα .

Το πρώτο από αυτά προκαλεί σταθερότητα, το δεύτερο δραστικότητα και το τρίτο, το πνευματικό, πτητικά τμήματα ( particles - μόρια ).

Αυτές οι τρεις συνδυασμένες ουσίες εργάζονται δραστικά μεταξύ τους και σ αυτές συνίσταται η αληθινή διαδικασία τής μετατροπής τών μέταλλων.

Με αυτές τις τρεις ουσίες συνδέονται οι τρεις χρυσές λεκάνες, στην πρώτη τών οποίων ήταν χαραγμένο το γράμμα M, στην δεύτερη ήταν το γράμμα G και στην τρίτη τίποτα.

  Αυτά τα αρχικά γράμματα, στις δύο πρώτες λεκάνες σημαίνουν στην Εβραϊκή γλώσσα, το μεν M την λέξη MALACH    ( מלה ) που σημαίνει άλας, το δε G την λέξη GOFRIT ( גפרית ), που σημαίνει θείον ( θειάφι ).

Και καθώς η Εβραϊκή γλώσσα δεν έχει καμιά λέξη για να εκφράσει το πτητικό ( vaporous ) και ακαθόριστο Πνεύμα, ως εκ τούτου δεν βρέθηκε κανένα γράμμα στην τρίτη λεκάνη.

{ Αυτό δεν είναι απολύτως ακριβές διότι υπάρχει η λέξη Ruach- Ρουάχ ( רוח ), η οποία σημαίνει « αέρας », « πνεύμα » και υπό την έννοια αυτή χρησιμοποιείται στην Βίβλο }.

Οι τρεις αυτές λεκάνες, βρέθηκαν, στο χρόνο τών σταυροφοριών ἢ ιερών πολέμων, από τέσσερις Ανώτερους Σκώτους Διδασκάλους στα ερείπια του ναού, σε έναν τετραγωνικό κοίλο ακρογωνιαίο λίθο και εις μνήμην εκείνων τών τεσσάρων ανώτερων Σκώτων Διδασκάλων όλοι οι ανώτεροι Διδάσκαλοι αποκαλούνται στις ημέρες μας Σκώτοι Διδάσκαλοι.

Με τα αναφερθέντα τρία ουσιαστικά στοιχεία, μπορείτε να διευκολύνετε την μετατροπή τών μετάλλων, η οποία πρέπει να γίνει μέσω τών 5 σημείων ἢ κανόνων τής Σκωτικής κυριαρχίας.

Το πρώτο σημείο κυριαρχίας δείχνει την Χάλκινη θάλασσα μέσα στην οποία πρέπει να υπάρχει λίγο θαλασσινό ύδωρ. Από αυτό το ύδωρ οι Σκώτοι διδάσκαλοι εξάγουν την πρώτη ύλη που είναι το Άλας, το οποίο στην συνέχεια υποβάλλεται σε μια επταπλή προετοιμασία.

Αυτή η επταπλή προετοιμασία, από την οποίαν πρέπει να εννοήσουμε τα επτά σκαλοπάτια τού ναού τού Σολομών-τος και την Χάλκινη θάλασσα, είναι το πρώτο σημείο ἢ κανόνας τού Σκώτου Διδασκάλου σαν ένα έμβλημα. 

Η δεύτερη ουσιαστική ύλη, υπό το όνομα τού Θείου, πρέπει να είναι από τον πιο αγνό χρυσό στον οποίον πρέπει να προστεθεί λίγο εξαγνισμένο Άλας και να αναμιχτεί σύμφωνα με την ( αλχημική ) Τέχνη.

Αυτό το μίγμα πρέπει να τεθεί σε ένα δοχείο με μορφή ενός σκάφους, στο οποίο πρέπει να παραμείνει όπως η κιβωτός τού Νώε για 150 ημέρες ( 1+ 5+ 0 = 6 ) και κατόπιν να εισαχθεί στον πρώτο βαθμό υγρής θερμότητας, ώστε να μην μπορεί να σαπίσει.

Αυτό είναι το δεύτερο σημείο ἢ ο κανόνας τών Σκώτων Διδασκάλων, επομένως πρέπει για δεύτερη φορά να θέσετε το πόδι σας στην κιβωτό τού Νώε.

Η τρίτη εργασία συνίσταται στην προσθήκη στα ανωτέρω υλικά τού αιθέριου Πνεύματος μέσω τού μητρικού ύδατος τού Άλατος  καθώς και αυτού τού ιδίου τού  Άλατος  το οποίο πρέπει καθημερινά να προστίθεται. Πρέπει να ληφθεί απώτατη φροντίδα ώστε να μην προστεθεί πάρα πολύ, διότι θα καταστρέψετε την αύξηση και τον πολλα-πλασιασμό αυτής τής ουσίας, ούτε και πάρα πολύ λίγο, διότι θα αυτοαναλωθεί, καταστραφεί και συρρικνωθεί, μη έχοντας επαρκή ανθεκτικότητα για την συντήρηση της.

Αυτό το τρίτο σημείο ἢ κανόνας τών Σκώτων Διδασκάλων, είναι εμβληματικό τής οικοδόμησης τού πύργου τής Βαβέλ όπου η σύγχυση και η καταστροφή βασίλεψαν από την ανάρμοστη και απερίσκεπτη μίξη τών υλικών, επομένως αδελφέ μου, εσείς πρέπει για την τρίτη φορά να βάλετε το πόδι σας επάνω σε αυτόν τον πύργο, καθώς αυτό είναι το τρίτο σημείο και εργασία τών Σκώτων Διδασκάλων. 

Τώρα ακολουθεί μια τέταρτη εργασία, η οποία αντιπροσωπεύεται από αυτόν τον κυβικό Λίθο, ο οποίος είναι ομοιό-μορφα τετράγωνος και τού οποίου όλες οι πλευρές και οι γωνιές είναι ίσες. Μόλις η εργασία αυτή ολοκληρωθεί, με την προσθήκη τών προηγουμένως αναφερθέντων υλικών, πρέπει να τοποθετηθεί σε εκείνο τον βαθμό πυρός όπου πρέπει να λάβει εκείνον τον βαθμό δύναμης ο οποίος θα κριθεί απαραίτητος. 

Επομένως πρέπει, αδελφέ μου, για τον τέταρτο χρόνο να θέσετε το πόδι σας επ’ αυτού.

Κατόπιν ακολουθεί την πέμπτη και τελευταία εργασία, η οποία γνωστοποιείται σε μας από το Φωτοβόλο ( φλεγό-μενο ) Άστρο. Αφότου η εργασία έρθει σε μια ανάλογη ουσία, πρέπει να τοποθετηθεί στον τέταρτο και ισχυρότερο βαθμό θερμότητας όπου πρέπει να παραμείνει τρεις φορές επί είκοσι επτά ώρες, έως ότου πυρακτωθεί, με το οποίο εννοείται ότι θα γίνει ένα φωτεινό ακτινοβόλο βάμμα που είναι κατάλληλο, να αλλάξει τα ελαφρύτερα μέταλλα.

Δεδομένου ότι, το Φλεγόμενο Άστρο, μας δείχνει το πέμπτο και τελευταίο σημείο τού Σκώτου  Διδάσκαλο, έτσι πρέπει, αδελφε μου, για πέμπτη και τελευταία φορά να βάλετε το πόδι σας επάνω σε αυτό το Άστρο το οποίο ολοκληρώνει τα τέσσερα βήματα τών Μεγάλων  Σκώτων  Διδασκάλων.

Αυτές τις πέντε διαφορετικές ενσταλάξεις ( στάδια ) τις έχετε εκτελέσει μόνον στην τελετή, αλλά πρέπει επίσης να διέλθετε και πρακτικά μέσω αυτών τών πέντε κύριων σημείων και κανόνων και με ένα μέρος, χίλια άλλα μέρη ανταλλάσσονται και εξευγενίζονται { Αλχημεία-πολλαπλασιασμός-προβλητική κόνις και διδασκαλία 28ου βαθμού }.

Έτσι μπορείτε στα αλήθεια να πείτε ότι είστε χιλίων ετών, κάτι που δεν μπορούμε ακόμη να σας το διαβιβάσουμε με κανένα άλλο τρόπο παρά μόνον μέσω τής τελετουργίας.

Αυτή η ευγενής Μεγάλη Τέχνη, από την εποχή τού Σολομώντα έως και την εποχή τών σταυροφοριών, παρέμεινε μεταξύ τής αδελφότητος και ειδικότερα κυριάρχησε στην Ιερουσαλήμ.

Αφ’ ότου δολοφονήθηκε ο φωτισμένος και Σεβάσμιος Μεγάλος Διδάσκαλος μας Χιράμ Αμπίφ από τρεις κακοήθεις και αχρείους εταίρους, η Τέχνη ήταν εξ ολοκλήρου ξεχασμένη.

Αυτό το δυστυχές γεγονός αντιπροσωπεύεται από τις δύο πεσμένες και θραυσμένες στήλες τών οποίων η θέση τών βάσεων και τών στηλών είναι ακόμα όρθια, αλλά μέρος τών στηλών, κεφαλών, κιονόκρανων και επιστυλίων λείπει ακόμα.

Αυτό μας δίνει να καταλάβουμε ότι όχι μόνο τα θεμέλια τής Θείας Τέχνης είναι ήδη τοποθετημένα αλλά επίσης ότι έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ύψος. Παρ’ όλα αυτά το αληθινό μέτρο και το κατάλληλο ύψος αναζητούνται ακόμα.

Εξ αυτών, πρέπει να συνάγετε τις ακόλουθες παρατηρήσεις.

Σε οποιαδήποτε τέχνη ἢ εργασία σάς οδηγεί η κλίση σας, εάν θέλετε να γίνετε ένας Σκώτος  Διδάσκαλος που εργάζεται επιδέξια, πρέπει να αφιερώσετε τον εαυτό σας στο να εξοικειωθείτε με την Αληθινή φυσική Γνώση και τις αρχές και την πρακτική τής χημείας.

Ούτως ώστε να μπορέσετε να γίνετε περισσότεροι ειδικοί και επιδέξιοι στην χρήση τού αληθούς Γνώμονα και Διαβήτη, που επιπροσθέτως βλέπετε στον Πίνακα Χαράξεως, ώστε να καταλήξετε σε ένα συμπέρασμα πρακτικής γνώσεως που θα σας εξοπλίσει ώστε να προχωρήσετε στις πιό ανώτερες έρευνες τής Φιλοσοφίας .

Εν τελεί, αδελφέ μου, έχετε ακόμη προ τών οφθαλμών σας ένα θλιβερό έμβλημα τού τραγικού τέλους τού αξιο-σέβαστου Μεγάλου Διδασκάλου μας Χιράμ Αμπίφ, ήτοι : το σχοινί γύρω από το λαιμό σας, το φορέσατε κατά την είσοδο σας προς τιμήν και για την αιωνία μνήμη τού φωτισμένου και ευγενούς Μεγάλου μας Διδασκάλου.

Σαν ανταμοιβή, σύντομα θα σας περιβάλλω με ένα πιο λαμπερό και αστραφτερό κόσμημα.

Πρέπει επίσης να παρατηρήσετε ότι ο τάφος τού αξιοσέβαστου Μεγάλου Διδ. μας Χιράμ είναι στο πιο ιερό και καθ-αγιασμένο μέρος τού ναού, ενώ η μνήμη τού διατηρείται ζωντανή για πάντα στα εσώτατα τής καρδιάς κάθε Σκώτου  Διδασκάλου, Ιππότη τού Αγίου Ανδρέα.

Τέλος, πρέπει να σας ενημερώσω ότι οι Σκώτοι Διδάσκαλοι, συνέπεια τού μεγάλου ζήλου και τού ηρωισμού που έδειξαν κατά την διάρκεια τών σταυροφοριών, έγιναν συνεργάτες με τους ιππότες τού Αγίου Ανδρέα και τιμήθηκαν με το Εθνικό έμβλημα τής Σκωτίας.

Και έγιναν μέλη τής πιο αξιότιμης και αρχαίας τάξεως τής ιπποσύνης, πιο ευγενούς απ’ όλες τις άλλες εξαιτίας τού φλογερού ενθουσιασμού της και περιεβλήθησαν με όλα τα κατ’ έθιμο στοιχεία ( διάσημα ).

Με αυτές τις τιμητικές διακρίσεις τής ιπποσύνης, προτίθεμαι τώρα να σας περιβάλλω ως ανταμοιβή για την ανδρεία σας, την αρετή σας, την ζέση και την σταθερότητα σας.

Ο πρόσφατα μυημένος αδελφός γονατίζει στο έδαφος επάνω σε ένα τέλειο τετράγωνο  ».

Ο Μέγας Διδάσκαλος σύρει το ξίφος του επάνω στην πλάτη του, με μορφή ενός σταυρού (Χ) τού Αγίου Ανδρέα και λέει τα ακόλουθα :

1ον .  Σε χρίζω ιππότη τής Ιερής Τάξεως τού Μεγάλου Θεού ( Γιαχβέ ).

2ον .  Σε χρίζω ιππότη υπό τον τίτλο τού Sir ………  στο όνομα τού ευγενούς Μεγάλου Διδασκάλου μας Χιράμ Αμπίφ.

3ον . Σε χρίζω ιππότη τής Αξιοσέβαστης και Ευγενούς Τάξεως τού Αγίου Ανδρέα.

4ον . Σε χρίζω ιππότη στο όνομα τής Μεγάλης Σεβάσμιας Πρεσβυγενούς Σκωτικής Στοάς, και στο όνομα ολόκληρης            τής Τάξεως τής Ιπποσύνης, επάνω σε όλην την επιφάνεια  τών δύο ημισφαιρίων.

Ελληνικό Τυπικό :  { κατά την διάρκεια τής τελετής αναγόρευσης, δύο γυμνά ξίφη κρατιούνται στην πλάτη τού μυούμενου υπό μορφή σταυρού (Χ) τού Αγίου Ανδρέα. Σε κάθε τίτλο Ιπποσύνης που παρέχεται σε αυτόν, ο Μεγ. Διδ. τον χτυπά με το ξίφος  του στο μέτωπό του, δυο φορές, υπό την μορφή τού σταυρού (Χ) τού Αγίου Ανδρέα, και όλοι οι αδελφοί ίστανται γύρω από αυτόν με τα ξίφη τους έξω από τις θήκες }.

Ο Μέγας Διδάσκαλος τον ανασηκώνει, τον φιλά τέσσερις φορές, τον επενδύει με τα διάσημα τής τάξεως και το κόσμημα και τού λέει : Σε περιβάλλω, αγαπητέ μου αδελφέ, με τα διά-σημα τής Ελπίδας και τής Τελειότητας. Κατόπιν ακολουθεί η Καθιέρωση.

Ο Μέγας Διδάσκαλος βάζει και τα χέρια του στο κεφάλι τού νέου Ιππότη και λέει :

♦ Ο Κύριος να σε ευλογεί και να σε προφυλάσσει

♦ Ο Κύριος να κάνει το πρόσωπο του να λάμψει επάνω σου και να είναι ελεήμων.

♦ Ο Κύριος να δώσει την υποστήριξη του σε εσένα και να σου δίνει την ειρήνη. Αμήν.

Ελληνικό Τυπικό : { αυτή η έκφραση καλής επιθυμίας ( ευλογία ) πρέπει να γίνει σε έναν κατανυκτικό τόνο φωνής, τέτοιον που χρησιμοποιείται στις συναγωγές και στις γιορτές από τους Ιερείς ἢ από τους ιερείς απογόνους τού Ααρών }.

Ελληνικό Τυπικό :  { οι απόγονοι τού Ααρών είναι αυτοί που γνωρίζουν την χρήση τής ράβδου … 18ος βαθμός }.

 

 

Ιόλαος

 

Please reload