ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΒΑΘΜΩΝ Α.Α.Σ.Τ.

June 18, 2019

Noli foras ire, in interiori homine habitat veritas

 

« Εάν την καρδιά σου διαβιβρώσκει πόθος φιλοσοφικής διαπλάσεως, εάν το πνεύμα σου διαταράσσει η έλλειψη τοιαύτης μαθήσεως, εάν αισθάνεσαι επιβλητική την ανάγκη τής προσαύξησης τών γνώσεων σου όπως υψωθής υπεργείως, σκύψε ενδελεχώς στην μελέτη τών αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και εξακολούθησε περιεργαζόμενος τα μετά τούτους φιλοσο-φικά συστήματα τής Ανατολής καί τής Δύσεως. Η εμβριθής αντιπαραβολή τών πολυπλόκων και πολύσυνθέτων τούτων θεωριών προς τα απλά και εύληπτα δόγματα τής Τεκτονικής Φιλοσοφίας θα διαλύει βαθμηδόν το περικαλύπτον τούς οφθαλμούς σου σκοτάδι και θα διαχέει επαρκές Τεκτονικό Φώς στο Χάος, όπου καταβυθίζονται παραπαίουσες οι σκέψεις σου…»

 

 

 Ιόλαος

 

Please reload