ΜΙΚΡΟ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟ - Ο Μ.Α.Τ.Σ.

February 1, 2016

 

( κάντε κλικ επάνω στην εικόνα τού ευχολογίου )

 Μ.Α.Τ.Σ. ( Μέγας Αρχιτέκτων τού Σύμπαντος )

 

 Εις τόν Ελευθεροτεκτονισμό είναι η δήλωσις διά τό ύψιστον, τέλειον Ιδανικόν, το οποίον πρακτικώς είναι συνώνυμο μέ τόν Θεόν. Η έννοια Αρχιτέκτων έκ της Ελληνικής ταυτίζεται μέ τόν Δημιουργό. Καί σε Βιβλικά αποσπάσματα αναγράφονται :

Έτσι π.χ. προς Εβραίους 11,10 :  " Ανέμενε μίαν πόλιν πού  είχε θεμέλια, της οποίας  Αρχιτέκτων καί πλάστης ήτο ο Θεός ". Στο Μικρό Ευχολόγιο τής Ορθοδόξου Χριστιανικής θρησκείας αναφέρεται δύο φορές στις σελίδες 19 ( Αγιασμός σε Σχολείο ) και 25 ( Αγιασμός σε ιδιωτικό έργο) : "Κύριε ὁ Θεός ὁ παντοκράτωρ, ὁ κτίστης τῶν ἁπάντων."

 

 Είναι η γενική ονομασία τού Θείου καθ' ότι ο Τεκτονισμός ως Παγκόσμιος περικλύει στους κόλπους του ανθρώπους κάθε φυλής και θρησκείας. Εις Δόξαν τού Μ.Α.Τ.Σ. " εργάζονται " οι Ελευθεροτέκτονες. Δέν εί­ναι ασφαλώς ένας ανθρωπόμορφος θεός, αλλά μάλλον η αρχή τής Συν­ειδήσεως καί τής Παγκοσμίου Ζωής, τό Εν καί το Παν τού  Ερμητισμού. Είναι επίσης η δραστηριότης, όπως το αποδεικνύει στις Ινδίες η λατρεία τού Βισβακάρμα τού " μεγάλου Αρχιτέκτονος τών θεών " τού οποίου το όνομα σημαίνει " πάσαν δράσιν " καί πάσαν δραστηριότητα ". Τον  Θείον  τούτον τύπον ανευρίσκουμε σε όλες τις θρησκείες όπου παρουσιάζεται ώς θείος εργάτης· ο Βισβακάρμα ( Vishvakarma - ο Θείος Αρχιτέκτων ) τού Ινδουισμού είναι σιδηρουργός, και από άλλη όψη καί ο Ιωσήφ τού Χριστιανισμού είναι ξυλουργός ως καί αυτός ο ίδιος ο Ιησούς.

 

​ΒΙΣΒΑΚΑΡΜΑ

 Στο Μεξικό ο Κβετζαλκοάτλ είναι επίσης πρώτα σιδηρουργός · Στην Τεκτονική παράδοση ανευρίσκουμε επίσης τον Τουμπαλκάϊν " τον Πατέρα όλων εκείνων που κατεργάζονται τα μέταλλα ". Και αυτός ο Χιράμ, ο αρχιτέκτων τού Ναού τού Σολομώντος, θεωρείται ως επιτήδειος στην κατεργασια τών μετάλλων και των πολυτίμων λίθων.   

I<>S

 

 

Please reload