ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 

 

Αντί προλόγου....................................................         

Αδαμάντινο Ιωβηλαίο........................................          

Εντυπώσεις απο την Μύηση του Μαθητού.....          

Η Μυητική αγωγή των Πυθαγορείων.............. ..

Μυητικό τρίπτυχο (Παράδοση - Μεταβίβαση - Κανονικότητα).....................          

Καλέσατε τους ab.:, όπως ενωθούν μεθ' υμών και εμού.......

Ο σκοπός του Τεκτονισμού................................        

Είθε αι αγαθαί και πλήρεις αγάπης σκέψεις να επενεργήσουν ευεργετικώς επ' αυτού                

Στοχασμοί στον Βαθμό του Μαθητού.............          

Η Αθανασία της Ψυχής....................................           

Η Σύνθεση του Ανθρώπου................................           

Ελευσίνια Μυστήρια......................................... ......... 

Εικονική πραγματικότητα................................ ......... 

Το κλειδί των μεγάλων απορρήτων................. ......... 

Ο Τεκτονισμός και οι Συντεχνίες του Μεσαί­ωνα                      

Τα Εργαλεία της Ψυχής.....................................       

Η Κοσμογονία της Μύησης................................        

Η Σφραγίδα του Ζοροβάβελ.............................         

Ο κύκλος και ο Φωτοβόλος Αστήρ...................          

Μύηση σε βαθμό Μαθητού............................... ....... 

Η Αποκάλυψις Νέου Φωτός..............................         

Υποσχεθώμεν να τηρήσωμεν Σιγήν..................        

Ο τάφος συμβολίζει την ανάσταση του πνεύματος                                                           

Ο Αυθεντικός Ιππότης του Ναού......................        

Ποίει το πρέπον - Γαία πυρί μιχθήτω..............         

 

 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

 

Από τών χρόνων τών μεγάλων φιλοσόφων τού μέσου αιώνος η ακριβής εξέτασις εγέννησε την επιστήμην. Από των χρόνων τού Ιησού η συνείδησις επετέλεσε μέγα έργον αποκαλύψεως, βραδύ, αλλ' ασφαλές Η πνευματική ηθική αρχή τού Ιησού βα­σίζεται στην υποταγή τής ανθρώπινης βούλησης στη βούληση του Θεού. Με τη συνθήκη αυτή, υποτάσσεται ο άνθρωπος, ψυ­χή και σώμα, φύση και πνεύμα, στη χάρι Του.

 

Τότε συνειδητοποιεί ο άνθρωπος, όσον του επιτρέπει η αν­θρώπινη διάνοια ότι ο τάφος συμβολίζει την ανάσταση τού πνεύματος και η ζωή αναγεννάται ακαταπαύστως και ότι αυτή είναι η οδός και η μέθοδος για να πλησιάσει την αιώνια Αλή­θεια, τότε αντιλαμβάνεται πως συντελείται η εν ζωή διάβασις στο επέκεινα, το αυθεντικό βίωμα τής Βασιλείας του Θεού, εκεί που δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχουν ανα­στολές, μειονεξίες, ανασφάλειες, ενοχές, δεν υπάρχει τίποτα α­πό όλα αυτά, που σ' αυτήν την ζωή, μας απασχολούν και μας βα­σανίζουν.

 

Τότε αντιλαμβάνεται ότι, αυτή είναι η ευλογία τής ελευθερίας τού Θεού, αυτή πρέπει να ζωντανέψουμε μέσα μας εδώ στην γη, έως ότου ο καθένας μας θα μπορέσει απο χρονικός να γίνει αιώ­νιος και απο μονοδιάστατα ανθρώπινος να γίνει πνευματικός.

 

Μ.Ν.Μ

 

Please reload