ΜΥΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Α.Α.Σ.Τ. ΤΟΜΟΣ Α΄

September 18, 2015

 

« Οὺδείς τον λύχνον ἃψας εἰς κρύπτην τίθησιν οὐδέ ὑπό μόδιον, ἀλλ’ ἐπί τήν λυχνίαν, ἳνα οἱ εἰσπορρευόμενοι τό φέγγος βλέπωσιν »
« Οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως· αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθετε, καὶ τοὺς εἰσερχομένους ἐκωλύσατε » κατά Λουκά Ευαγγέλιον κεφ. 11 : 33, 52.  Η πρώτη περικοπή αφορά την υποχρέωση τού κάθε μυημένου να μεταδώσει τις γνώσεις που πιστεύει ότι θα βοηθήσουν τον συνάνθρωπο του στην οδό τής αρετής και τού καλού και να τού υποδείξει τον κύκλο δυνατοτήτων και πιθανοτήτων για την Συνειδησιακή του Εξέλιξη.
Η δεύτερη περικοπή είναι ένας κόλαφος για όλες εκείνες τις δυνάμεις τής μόνιμης άρνησης που θέλουν να κρατούν τον άνθρωπο μακριά από την αλήθεια, περιχαρακωμένο σε ένα περιβάλλον ελέγχου τής Ελευθερίας τής Σκέψεως και χειραφέτησης τής Συνειδήσεως του.
Τα μόνα όπλα μας, προς επίτευξη τού στόχου τής 1ης περικοπής ως και τής αδρανοποίησης όλων τών αρνητικών συνεπειών τής 2ης περικοπής είναι ο Λόγος και η Γραφίδα !
Η εις τον παρόντα Α΄ τόμο δια τής γραφίδος μελέτη δεν συνιστά πανάκεια αλλά υποδεικνύει, κατά το δυνατόν και εφικτόν, την μέθοδο προς επίτευξη τού Γνώθι Σ’ Αυτόν και τα Εργαλεία για την ερμηνεία τών διαδοχικών μυήσεων τών 33ων βαθμών τού Α.Α.Σ.Τ.

Η.Σ.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Μία εύλογη ερώτηση κάθε αναγνώστη αλλά και όσων έχουν υποβληθεί σε τυπική διαδικα σία μύησης, αφορά την ωφελιμότητα ενός τόσο εκτεταμένου συγγράμματος.

Τυπική θεωρείται η Μύηση για όλους εκείνους που δεν έχουν εμβαθύνει, στο ουσιαστικό ἢ  εσωτερικό περιεχόμενο τών διαφόρων βαθμών αρκούμενοι στο περικάλυμμα, δηλαδή στις ηθικές παραινέσεις ἢ κοινωνικές εφαρμογές που περιέχονται στα τυπικά τών βαθμών αυτώ ν. Η απάντηση λοιπόν προς κάθε αναγνώστη, αλλά και προς τους τυπικά μυημένους, μπο ρεί να δοθεί μέσα από τις δυο περικοπές τού κατά Λουκάν Ευαγγελίου στην αρχή τού παρό ντος. Η πρώτη περικοπή αφορά την υποχρέωση τού καθενός μυημένου, παρόλο που η πο ρεία του στην αναζήτηση τής Αλήθειας είναι μοναχική, να μεταδώσει τις γνώσεις που πιστεύ ει ότι θα βοηθήσουν τους συνάνθρωπους του στην οδό τής Αρετής και τού Καλού και να υπο δείξει τις δυνατότητες για την Συνειδησιακή τους Εξέλιξη.

Η δεύτερη περικοπή είναι ένας κόλαφος για όλες εκείνες τις δυνάμεις τής μόνιμης άρνησης που θέλουν να κρατούν τούς ανθρώπους μακριά από την αλήθεια, περιχαρακωμένους σε ένα περιβάλλον ελέγχου τής Ελευθερίας τής Σκέψης και χειραφέτησης τής Συνείδησης των.  Δυνάμεις που βασίζονται στην δημιουργία αλλά και συντήρηση ενός κλίματος φανατισμού, πα ραπληροφόρησης, φοβίας, προλήψεων, δεισιδαιμονιών, δογματισμού και μισαλλοδοξίας.

Εγείρεται συνεπώς η αναγκαιότητα και το καθήκον « αντιπαράθεσης » έναντι όλων αυτών.

Ο Τεκτονισμός όμως, δρώντας ως μια ιδανική Σταυροφορία, δεν δέχεται την προσφυγή στην βία για τη διάδοση τών ιδεών καθότι ο σκοπός του είναι μεν η Ηθική και Πνευματική πρόοδος τής ανθρωπότητας αλλά διά μέσου τής ειρηνικής και βαθμιαίας ανύψωσης τού ατόμου.

Τα « όπλα τού Τεκτονισμού », προς επίτευξη τού σκοπού αυτού, είναι ο Λόγος και η  Γραφί δα ! Έτσι διά τής πειθούς, εντός τών ορίων τής νομιμότητας, εννοεί να ευνοήσει τον θρίαμβο τής λογικής, τής δικαιοσύνης και τής προόδου σε όλες τις μορφές της.

Πίσω από την έννοια τής Σταυροφορίας, που αποσκοπεί στην κατάκτηση τών Ιερών τόπων, διακρίνει την εξακολουθητική τάση τών ανθρώπων να προχωρήσουν προς μία αιώνια Αλή θεια που είναι κρυμμένη στα μάτια τους.

Όλες οι μυήσεις οφείλουν να τελούνται διά πράξεως υπέρ τής ιερής αυτής υπόθεσης, την οποία ασπάστηκε ο Ελευθεροτεκτονισμός, δηλαδή τής ανθρώπινης εξέλιξης προς συνεχώς υψηλότερη πνευματικότητα ( εξέλιξη τού συνειδησιακού επιπέδου ), η οποία δεν δύναται να επιτευχτεί παρά μόνον διά τής Ελευθερίας τού Πνεύματος.

Θα ξεκινήσουμε την περίπλοκη προσπάθεια ερμηνείας και αποσυμβολισμού τών διαφόρων βαθμών τού Α.Α.Σ.Τ. εξετάζοντας τα τελείως απαραίτητα, κατά την γνώμη μας, εργαλεία.  

Αυτά είναι η ιστορία τού θεσμού, οι αρχές τής μύησης, ως και το φιλοσοφικό και θεωρητικό περιεχόμενο ορισμένων Μυστηριακών Σκηνωμάτων, τα οποία και θα εκτεθούν λεπτομερώς.

Προς διευκόλυνση τού αναγνώστη, λόγω τής πολυπλοκότητας αλλά και τής μεγάλης έκτασης τών συμβολισμών και ερμηνευτικών σχολίων, υπάρχει μεγάλος αριθμός διευκρινιστικών παρ απομπών, τόσο σε αναφορές μέσα στον καθένα τόμο, όσο και μεταξύ τών δύο τόμων ἢ και μεταξύ τών διαφόρων βαθμών που πολλές φόρες αλληλοσυμπληρώνει ο ένας τον άλλο.

Η παρούσα, δια τής γραφίδος, μελέτη δεν συνιστά πανάκεια και δεν αποδεικνύουμε αλλά υποδεικνύουμε, κατά το δυνατόν και εφικτόν, την δυνατότητα και την μέθοδο τής επίτευξης τού Γνώθι Σ’ Αυτόν μέσα από την Μυητική διαδικασία τών βαθμών τού Α.Α.Σ.Τ.

       Διευκρινίζουμε δε ευθύς εξ αρχής και καθιστούμε σαφές, ότι :

« Όλες οι Ερμηνευτικές Εκδοχές, που παρουσιάζονται στο παρόν σύγγραμμα και αφορούν το συμβολικό και το αλληγορικό περιεχόμενο τών βαθμών τού Α.Α.Σ.Τ., δεν απηχούν ούτε  εκφράζουν, με κανένα τρόπο, τις απόψεις τού επισήμου εν Ελλάδι Φιλοσοφικού Τεκτονισμού τού Α.Α.Σ.Τ.  ἢ τού Κυανού Τεκτονισμού, αλλά εκφράζουν μόνον προσωπικές απόψεις τού Συγγραφέα ».

       Εξαίρεση στον ανωτέρω κανόνα αποτελούν μόνον :

1ον. Αποσπάσματα και « ερμηνείες », όπως επακριβώς αναγράφονται στα επίσημα κείμενα

        τού Συμβολικού ( Κυανού ) και τού Φιλοσοφικού Ελευθεροτεκτονισμού τού Α.Α.Σ.Τ.

2ον. Επίσημα κείμενα όπως, ο Καταστατικός Χάρτης, τα Συντάγματα τού 1762 και 1786, τα

       ισχύοντα τυπικά τών διαφόρων βαθμών και κυρίως τα ξενόγλωσσα, ιδίως πριν το 1872.

3ον. Ερμηνείες που δοθήκαν από τρίτους, όπως ακριβώς επισημαίνονται σε παραπομπές

        σε κάθε είδους συγγράμματα και βιβλιογραφικά βοηθήματα στο τέλος τού παρόντος

Οι διάφορες εκτιθέμενες ερμηνείες βασίζονται στα Βιβλικά κείμενα, στην Καμπαλά, στις  μυητικές παραδόσεις τών Αιγυπτίων, τού Μιθραϊσμού, τών Αλχημιστών και τών Ροδοσταύ ρων, ως επίσης και σε ορισμένα αποκαλυπτικά κείμενα τών Ορφικών και τών Γνωστικών.

Μερικώς, βασίζονται στην παράδοση τών Ναϊτών, τών Ιπποτών τού Αγίου Ιωάννη και κατ’  επέκταση στην Διδασκαλία τών « Ερευνητών τής Αληθείας » ( Researchers of Truth ), όπως αυτή προφορικά παραδόθηκε από τον γνωστό Κύπριο Διδάσκαλο Δρ. Στυλιανό Αττεσλή.

      Kατά περίπτωση γίνεται επικουρικά προσφυγή και στα παρακάτω βοηθήματα : 

 1. Στο Ελληνικό πρωτότυπο, σε αρχαΐζουσα γλώσσα, κείμενο τής Καινής Διαθήκης.

 2. Στο πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο τής Π.Δ. : [ Tanak ], για λόγους ακριβούς απόδοσης.

 3. Στην μετάφραση τών Εβδομήκοντα O΄, η οποία όμως δεν θεωρείται αρκούντως ακριβής.

 4. Σε ορισμένα εξόχως αποκαλυπτικά μυητικά κείμενα , όπως π.χ. τού Δ. Σεμελά.

 5. Στο Χειρόγραφο τού Χένρυ Άντριου Φράνκεν ( Francken Manuscript  ) τού έτους 1783.

 6. Στα τυπικά τών βαθμών τού Συμβολικού ( Κυανού ) Τεκτονισμού ( 1ος-2ος- 3ος βαθμός ).

 7. Στα τυπικά τών βαθμών τού Υπάτου Συμβουλίου τού 33ο τού Α.Α.Σ.Τ. τής Ελλάδος.

 8. Στα τυπικά τού A.A.S.R., έως το 1855, τού Μητρικού Υπάτου Συμβουλίου τού 33ο  τής

     Νοτίου Δικαιοδοσίας τών Η.Π.Α. ( SMJ ). Αυτά είναι χρήσιμα για τον Κεραμιστή και για

     την ανάλυση ορισμένων βαθμών που πολλές φορές, κακώς, απονέμονται χωρίς μύηση.

 9. Σε παλαιά ανά χείρας τυπικά τού A.A.S.R., περί το 1827, τού Υπάτου Συμβουλίου τού 33ο

     τής Βορείου Δικαιοδοσίας τών Η.Π.Α. (  NMJ ).

Καθοριστικής σημασίας αποτελεί ένα εξαιρετικής σπουδαιότητας κεφάλαιο τού παρόντος τόμου με τίτλο - ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ - το οποίο οφείλεται εν πολλοίς στον Δρ. Στυλιανό Αττεσλή.

Το κεφάλαιο αυτό πρέπει να μελετηθεί επισταμένα, ώστε να γίνει πλήρως κατανοητό, διότι αποτελεί στην κυριολεξία το ουσιαστικό Κλειδί για την συμπεριφορά τών ανθρώπων και την κατανόηση τών διαφόρων βαθμών τού Α.Α.Σ.Τ. από Μυστηριακής κ.λ.π. σκοπιάς.

Δυστυχώς η μετά το 1900 τροποποίηση τών τυπικών ορισμένων βαθμών, με την αιτιολογία τού εκσυγχρονισμού, αποτελεί μια ταφόπλακα στο βαθύτερο εσωτερικό τους περιεχόμενο.

Εντούτοις, τα διασωθέντα παλαιά τυπικά τού 19ου αιώνα αποτελούν μια πολυτιμότατη πηγή Μυητικής Γνώσης επάνω στην οποία θα βασίζουμε, σχεδόν αποκλειστικά, την έρευνα μας !

Δεδομένου ότι η Φιλοσοφική και Μυητική Γνώση, κατά το ξεδίπλωμα τών σελίδων τού συγ γράμματος, προστίθεται σταδιακά και αλληλοσυμπληρώνεται βήμα προς βήμα, η επιλεκτική ἢ αποσπασματική ανάγνωση τμημάτων ἢ κεφαλαίων τού συγγράμματος δεν κρίνεται δόκιμη. Αντιθέτως συνιστάται όχι μια απλή ανάγνωση, αλλά η ενδελεχής και προσεκτική μελέτη… Αλλιώς πολύτιμα στοιχεία και έννοιες, απαραίτητα για την πλήρη κατανόηση τής Μύησης και ειδικά τών μυήσεων τών διαφόρων βαθμών, είτε δεν θα μπορέσουν να προσδιοριστούν πλήρως στην διάνοια τού αναγνώστη, είτε θα διαφύγουν και διαλάθουν τής προσοχής του !

 

              ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

  • LUX EX TENEBRIS                                                                                                  

  • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                                                                                        

  • ΑΦΙΕΡΩΣΗ                                                                                                                 

  • ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ                                                                                                 

  •  ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ          

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ                                                                       

    1.1  Εισαγωγή                                                                                                              

    1.2  Τι Είναι ο Ελευθεροτεκτονισμός                                                                           

    1.3  Η Ιστορική καταγωγή τού Ελευθεροτεκτονισμού                                               

    1.4  Η συγχώνευση τών τεσσάρων Αγγλικών Στοών                                                 

    1.5 Η Ίδρυση διαφόρων Τεκτονικών Τύπων                                                               

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Α.Α.Σ.Τ.          

     2.1 Ο σκοπός τών Μυητικών Οργανώσεων - Τα πρώτα χρόνια

     2.2 Συνοπτική ανάλυση τού Τύπου τής Τελειοποιήσεως

     2.3  η οργανωτική δομή τού Α.Α.Σ.Τ.           

     2.4 Βιογραφικό Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη Χρήστου Μανέα      

     2.5  Εμβλήματα τών βαθμών τού Α.Α.Σ.Τ.   

                                                        

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ                                                                      

     3.1 Ο Τεκτονικός ναός ἢ  Τεκτονικό Εργαστήριο                                                      

     3.2 Η Αλληγορία ως Μέθοδος τού ελευθεροτεκτονισμού                                         

     3.3 Η Συμβολική Γλώσσα τών Μύθων και Παραβολών                                          

     3.4 Πύργος τής Βαβέλ                                                                                        

     3.5 το Τυπικό ( ritual )                                                                                            

     3.6 Η Αναθεώρηση τών Τυπικών                                                                              

     3.7 Γνώθι σ΄ Αυτόν                                                                                                    

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΝΤΟΣ                                

 4.1   Οι Ενεργητικές ιδιότητες τού  Όντος                                                                

 4.1.1 το Σώμα                                                                                                           

 4.1.2  η Ψυχή                                                                                                           

 4.1.3  Οι Ιδιότητες τής ψυχής                                                                                  

 4.1.4  Η Φαντασία - φαντασιοπληξία                                                                      

 4.1.5  η Ελπίδα                                                                                                        

 4.1.6  η Πίστη                                                                                                         

 4.1.7  το Πνεύμα                                                                                                            

 4.2     Οι Κυριότερες Λειτουργίες τού Πνεύματος                                                   

 4.2.1  η Σκέψη                                                                                                         

 4.2.2  η Βούληση                                                                                                   

 4.2.3  Αποκαλύψεις για την καταγωγή τού Ανθρωπίνου Πνεύματος  

                  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ                                                    

 5.1  Χρήσιμες διευκρινήσεις και πολύτιμοι ορισμοί                                              

 5.2  O Eννεαδικός Πίνακας τού Πνεύματος                               

                            

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ         

6.1  ο Σμαράγδινος Πίνακας τού ερμη τού Τρισμέγιστου                                    

6.2  Διαπιστώσεις                                                                                                      

6.3  οι Κοσμικοί Νόμοι                                                                                           

6.4  ο Βαθμός τής Συνειδήσεως           

                                                                    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 7 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ AΠΟ ΤΗΝ ΜΥΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ                                   

7.1  Το Φαινόμενο τού Θανάτου                                                                               

7.2  Η Επανενσάρκωση                                                                                            

7.3  Ο Βασικός Νόμος τής ΖΩΗΣ                                                                           

7.4  ο Διπρόσωπος Θεός Ιανός ( janus )                                                                

7.5  Απόσπασμα από τα Χειρόγραφα τού Henry Andrew Francken                    

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ - ΤΟ ΑΦΑΤΟ  ΟΝΟΜΑ  יההו                   

 8.1  Προλεγόμενα ( ο Θείος Κόσμος )                                                                      

 8.2  Εισαγωγικές έννοιες                                                                                         

 8.3  Ο ΘΕΟΣ – η Μοναδική και Ενιαία Αρχή                                                        

 8.4  Αρετές και Εκφράσεις                                                                                       

 8.5  Τελειότητα - Απολυτότητα                                                                               

 8.6  ΘΕΟΣ Ανέκφραστος - ΘΕΟΣ εν εκφράσει                                                      

 8.7  η Απόλυτος δυάς – Ο Γνώμων και ο Διαβήτης                                            

 8.8  Το Θείον Πνεύμα                                                                                              

 8.9  Η Δυαδική Μονάς                                                                                             

 8.10 Διάστημα και Χρόνος                                                                                      

 8.11 Η ΟΥΣΙΑ ( essentia ) και ΥΠΟΣΤΑΣΗ  ( Substantia )                                 

 8.12 Συμπεράσματα                                                                                                 

 8.13 Η Υπόσταση  ( Substantia )           

                                                                  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΣΟΛΟΜΩΝ                                                                 

  9.1  ο Ναός τού Σολομώντος                                                                                   

  9.2  Επιλογή τού τόπου - προεργασία για την κατασκευή                                       

  9.3  Ο Σολομώντας και η κατασκευή τού ναού                                                       

  9.4  ο Χρόνος κατασκευής τού ναού                                                                       

  9.5  Προετοιμασία - Υλικά - Τρόπος                                                                       

  9.6  Η Κατασκευή                                                                                                    

  9.7  ο Πρόναος – ο Κυρίως Ναός –  το Άδυτο                                                         

  9.8  η Συμπληρωματική κατασκευή                                                                          

  9.9  Τα αντικείμενα λατρείας τού ναού   

                                                                 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ΑΠΟ ΜΥΗΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ       

  10.1.1 Η Τριαδική εκδήλωση τής Θείας Μονάδος                                                      

  10.1.2  Συμπεράσματα                                                                                               

  10.1.3  ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ  יהוה                                                    

  10.1.4  Το Αστρικό Επίπεδο – Μέσον Δώμα                                                          

  10.1.5  Η Εξωτερίκευση στο Αστρικό επίπεδο - Μέσον Δώμα                               

  10.2     Κοσμογονικοί Συμβολισμοί                                                                         

  10.2.1   Προλεγόμενα                                                                                               

  10.2.2   Η 1η Δημιουργία - οι Πραγματικότητες                                                      

  10.2.3.  Η Μεγάλη Έκρηξη ( Big - Bang )                                                               

  10.2.4  Η 2η Δημιουργία                                                                                         

  10.2.5  Οι Φυσικοί νόμοι          

                                                                               

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 -  ΒΑΘΥΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ                                             

  11.1  Οι Επτά Συστατικές Αρχές τού ανθρώπου                                                   

  11.2  Η Ουσιαστική και Υποστατική θέση τού ανθρώπου  

                                     

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 - Ο ΕΠΤΑΔΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ                                                                    

   12.1  Η Μουσική κλίμακα                                                                                        

   12.2  Η Παγκόσμια Κλείς – Η Φιλοσοφική Λίθος     

                                            

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΑΛΑ                                                         

 13.1  Η Σύσταση τού ανθρώπου κατά την Καμπαλά                                               

 13.2  η Κυκλική εξέλιξη                                                                                         

 13.3  Οι Αρχαγγελικές Ιεραρχίες τών τεσσάρων κόσμων                                        

 13.4  Τα Κλιφόθ                                                                                                         

 13.5  Τα Μαγικά Τετράγωνα        

                                                                             

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 - ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ - ΚΛΙΣΕ (  Μορφές Επιθυμιών - Σκέψεων )     

                 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 - ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ                                                                     

15.1  Ο Σταυρός τής Λωρραίνης                                                                             

15.2  Η Εναρμόνιση τών Αντιθέτων ( Εναντίων )                                                     

15.3  Ο Τριπλούς Σταυρός                                                                                     

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 -  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΧΗΜΕΙΑ                                                        

16.1  Ο Φύλακας τού Κατωφλίου                                                                            

16.2   Γενικές Αρχές                                                                                                

16.3   Το Ουσιαστικό Κλειδί τού Μεγάλου Έργου                                                  

16.4   Το Εγρηγορός                                                                                                

16.5   Τα Χρώματα στην Αλχημεία                                                                         

16.6   Οι 7 φάσεις τού Μεγάλου Έργου - οι 7 Πλανήτες                                           

          16.6.1   Πρώτο στάδιο – το Μικρότερο Έργο                                                           

          16.6.2   Δεύτερο στάδιο  – το Μεγαλύτερο Έργο                                                       

          16.6.3  Το  Μικρότερο Αλχημικό Έργο                                                                     

          16.6.4  Το Μεγαλύτερο Αλχημικό Έργο                                                                   

          16.6.5  Το Τελικό ( μετέπειτα ) Αλχημικό Έργο                                                    

          16.7     Το Κηρύκειο του ΕΡΜΗ                                                                               

          16.8     Το  Ανδρόγυνο  ( Ερμαφρόδιτο ) άτομο                                                       

          16.9.1  Η Μαύρη φάση τής εργασίας ( Nigredo )                                                     

          16.9.2  η Λευκή φάση τής εργασίας ( Albedo )                                                        

          16.9.3  Η Κίτρινη φάση τής εργασίας ( Cinrinas )                                                    

          16.9.4  Η Κόκκινη φάση τής εργασίας ( Rubedo )                                                   

          16.9.5  Η Τελική φάση τής εργασίας                                                                      

          16.10   Ο Δράκος                                                                                                      

          16.11  Το Μαύρο χρώμα                                                                                           

          16.12  Η Λευκότητα ( Albedo )                                                                                 

          16.13  Ο Χρυσός                                                                                                      

          16.14  Η Φιλοσοφική Λίθος                                                                                     

          16.15  Τα Πουλιά στην Αλχημεία                                                                              

          16.16  Οι Τρεις Αλχημικές Αρχές : ΘΕΙΟΝ - ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ - ΑΛΑΣ                 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 - ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΜΥΗΣΗΣ                                   

17.1  Απόσπασμα από την Διδασκαλία τού 28ου βαθμού                                          

17.2  Η Επίδραση τού Γνωστικισμού στον Ελευθεροτεκτονισμό     

                    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΜΙΘΡΑΪΣΜΟ                                                       

18.1  Τα Μυστήρια τού Μίθρα                                                                                  

18.2  Οι Επτά βαθμίδες τής Μιθραϊκής Μύησης                                                      

18.3  Εικόνες μιθραίων                 

                                                                            

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΝΙΧΑΪΣΜΟΥ                                                              

 

ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ                                                                                           

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                        

 

Please reload