top of page

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΕΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

1. Όπως προκύπτει από την ελληνική εκπαιδευτική γραμματεία και την διδακτέα ύλη των σχολικών και φοιτητικών εγχειριδίων, οι ελληνόπαιδες των τελευταίων γενεών και όλοι εμείς οι πρεσβύτεροι, εδιδάχθημεν ότι η ετυμολογία της λέξεως άνθρωπος ( επικρατούσα άποψη ) προέρχεται από:

Το άνω+θρώσκω ή άνω+όπωπα (αρχαϊκός ή β΄ παρακείμενος του ορώ).

Η παραπάνω ετυμολογία είναι ανακριβής, αβάσιμη και δεν τεκμηριώνεται επιστημονικώς διότι:

· Η λέξη άνθρωπος είναι αβεβαίας ετυμολογίας1 ή προέρχεται από αμάρτυρο τύπο2 δηλαδή που δεν απαντά στα σωζώ-μενα κείμενα. Συνεπώς η διδασκαλία της συμβατικής ετυμολογίας περίπου με την μορφή αξιώματος/ δόγματος δεν είναι απλώς επιπολαία επιλογή αλλά αντιεπιστημονική αυθαιρεσία.

· Στο ρήμα θρώσκω υπάρχει το στοιχείο του «άνω». Συγκεκριμένα :

Θρώσκω=αναπηδώ, πηδώ επάνω3

Παράγωγα: Θρωσμός = Το αναπηδάν ή εξέχειν, ύψωμα

Θορός= Το σπέρμα του άρρενος.

Έτσι ο επιρρηματικός αναδιπλασιασμός ( άνω άνω ), εκτός από περιττολογία, μειώνει την επιστημοσύνη όλων των υπο-στηρικτών ή διδαξάντων την συγκεκριμένη προέλευση της λέξεως και καταρρίπτει την επικρατούσα ετυμολογική ερμηνεία.

· Το γράμμα «ν» δεν υφίσταται στις αρχαιότερον, προϊστορικώς, καταγεγραμμένες λέξεις για τον άνθρωπο καθ’ όσον προστέθηκε αργότερα κυρίως για λόγους ευφωνίας.

«Η παρεμβολή του ν εις την Ελληνικήν ήτο συνηθεστάτη… ούτω παρ΄ Ομήρω, ιδρύνθην αντί ιδρύθην κλπ. Ούτω και άνθρωπος αντί άνθρωπος …»4.

Στην προκειμένη περίπτωση έπρεπε να αναζητηθούν πρώτα συνθετικά, λέξεις, προθέσεις, επιρρήματα, κλπ. που να αρχίζουν από την ρίζα αθ-( αρχαιοτάτη καταγραφή ) και όχι από αν- ( νεωτέρα μεταγραφή ).

· Η αρχαιότερη καταγεγραμμένη λέξη άνθρωπος απαντάται σε πινακίδα που βρέθηκε στην Πύλο ( PY Ta 722.1 ) και καταγράφει έπιπλα πολυτελούς κατασκευής. Η μυκηναϊκή αυτή συλλαβογραφία στην οποίαν δεν περιλαμβάνεται το γράμμα ν, έχει ως εξής: a-to-ro-po5 που σημαίνει: ανθρώπω ( Δοτική- οργανική ενικού του άνθρωπος).

Σε ανάλογη αρχαιοτάτη συλλαβογραφία (Κυπριακή) η λ. άνθρωπος εμφανίζεται και πάλι χωρίς το ν ως εξής: a-to-ro-po-se.

Αγνοήθηκε η αρχική καταγραφή της λέξεως χωρίς το ν, από την οποία θα προέκυπτε και η πραγματική ερμηνεία που της απέδιδαν οι αρχαιότατοι λεξιπλάστες-συλλαβογράφοι και επεβλήθη η γνωστή ετυμολογική ερμηνεία με την μεταγενέστερη προσθήκη του ν.

Ήταν επόμενο να δοθεί εσφαλμένη ετυμολογία.

Το ίδιο λάθος από άγνοια ή σκόπιμη ενέργεια γίνεται και με άλλες λέξεις των οποίων επιχειρείται η ετυμολογία, όπως έχουν διαμορφωθεί στα μεταγενέστερα χρόνια και όχι όπως είχαν διατυπωθεί και καταγραφεί από τους αρχαιοτάτους γραμματολόγους-λεξιπλάστες-συλλαβογράφους.

· Πριν από την αποκρυπτογράφηση της λέξεως άνθρωπος, στην Μυκηναϊκή συλλαβογραφία, στην οποία δεν συμπερι-λαμβάνεται το γράμμα ν, είχε προταθεί η ετυμολογία της λ. άνθρωπος από το άνθρωπος ( πβ. ωψ, ωπός = πρόσωπο, όψη )6 και όχι το άνω+θρώσκω.

Πώς οι μεταγενέστεροι αγνόησαν εκείνη την πρόταση και την αντικατέστησαν με το άνω+θρώσκω; Γιατί δεν ανεζήτησαν όλες τις λέξεις που αρχίζουν από ανθρ- και να επιχειρήσουν να ερμηνεύσουν την λέξη άνθρωπος επί νέας επιστημονικής βάσεως; Μήπως μία τέτοια ερμηνεία προσέκρουε στις συστημικές θεωρίες περί «εξελίξεως» του ανθρωπίνου γένους αφού η μοναδική λέξη που ταιριάζει στην περίπτωση είναι ο ανθρ-αξ/ανθρ-ακος ( Πολύτιμος λίθος χρώματος ερυθρού );7

Δηλαδή δεν θα μπορούσαν να αιτιολογήσουν την ερμηνεία:

Ανθρωπος = άνθρ-(ακ)+ωψ(ωπός) = Το λογικόν ον του οποίου η όψη είναι ερυθρωπή οπότε θα έπρεπε να καθορίσουν την φυλετική (ανθρώπινη) γραμμή της οποίας ο γενάρχης είχε ερυθρωπή όψη. Δεν το έπραξαν όμως. Γιατί; Επειδή δεν εστηρίζετο γραμματοσυντακτικώς, γλωσσολογικώς κλπ. η επιστημονική διαδικασία αναζητήσεως της προελεύσεως της λέξεως άνθρωπος; Επειδή εκινδύνευαν να χαρακτηρισθούν ρατσιστές; Επειδή θα κατέρρεαν οι μύθοι των εξελικτικών επιστημόνων; Για κάποιους άλλους λόγους;

· Η άποψη [εικαζομένη αναγωγή σε άνω+θρώσκω [«αναπηδώ»)+όπωπα (αρχαϊκός παρακείμενος του ορώ = βλέπω] βάσει της οποίας ο άνθρωπος είναι το ον που κοιτάζει άνω και κινείται εμπρός, προσκρούει στους μορφολογικούς κανόνες της ελληνικής, διότι παρουσιάζει τονισμό που δείχνει ότι πρόκειται για παράγωγο και όχι για σύνθετο, το δε ρ. θρώσκω δεν έχει δώσει παράγωγα επίθετα τέτοιας μορφής[8]. Και όμως η άποψη αυτή ότι η λέξη άνθρωπος προέρχεται από το άνω και θρώσκω, διδάσκεται επί γενεές και γενεές στους ελληνόπαιδες ως δόγμα !


1 Λεξικό Δορμπαράκη, σ. 89.

2 Λεξικό Μπαμπινιώτη, σ.88 (Ετυμ. Παρατήρηση).

3 Λεξικό Δορμπαράκη, σ.386-387.

4 Οι Πελασγοί-Νίκ.Ελευθεριάδου, Εκδ. Κάκτος, 1997, πρώτη έκδοση 1931, σ.237.

5 Ιωάννης Προμπονάς, Σύντομος εισαγωγή εις την Μυκηναϊκήν Φιλολογία, 1990, σ.150.

6 ο.α., σ.151.

7 Λεξικό Δορμπαράκη, σ.88-Βλ. Λεξ. Σταματάκου, σ.117,32

8 Βικιπαίδεια, λ. άνθρωπος.


2. Παραλλήλως με την επικρατούσα ετυμολογική ερμηνεία για την λέξη άνθρωπος, εδιδάχθημεν και διάφορες εναλ-λακτικές απόψεις, όπως:

· Το ανήρ+ωψ/ωπος ( όψις, πρόσωπον, μορφή ) δηλαδή ζωντανό πλάσμα που έχει μορφήν ανδρός.

· Το Ανα+θρέω, ανα+δρώπω, Ανα+δράω, Ανα+θερ+ωψ/ωπός = Αυτός που κατευθύνει την όψη του προς τα επάνω-Θερ>ferire = Διευθύνω, φέρω.

Οι συγκεκριμένες ερμηνείες είναι πλημμελείς, λογικοφανείς, εμπεριέχουν σφάλματα ανάλογα εκείνων που έγιναν κατά την ετυμολογία από το ανω+ θρωσκω, κάποιες έχουν επιστημονική βάση αλλά είναι ανεπαρκείς αφού χρήζουν περαιτέρω συγκριτικής ερεύνης με ιαπετικές ρίζες, που προσδίδουν μεγαλύτερη επιστημονική βαρύτητα.

Συγκεκριμένα:

· Το πρώτο συνθετικό ανήρ-ανδρός, αρχικώς καθιστά ελλιπή και προβληματική την ετυμολογική ερμηνεία καθ’ όσον αποκλείει την γυναίκα από τον γενικό χαρακτηρισμό της λέξεως άνθρωπος.

Εδώ θα ισχυρισθούν κάποιοι ότι ο όρος «άνθρωπος» κατά την αντίληψη των αρχαίων δεν περιελάμβανε μόνον το άρρεν φύλλο της ανθρωπότητος. Επίσης ότι η λέξη ανήρ-ανδρός δεν σημαίνει μόνον άνδρας αλλά και άνθρωπος1.

Αυτό είναι αληθές. Μερικά παραδείγματα που το επιβεβαιώνουν:

o «Προσηύχοντό τε την άνθρωπον και εδέκοντο Πεισίστρατον»2.

Η άνθρωπος ήταν η Φύα, την οποίαν οι Αθηναίοι εξέλαβον ως την « Θεάν » Αθηνάν, προσηύχοντο δε σ’ αυτήν και εδέχοντο τον Πεισίστρατον.

· Οι Λάκωνες, κατά τον Ησύχιον, προσωνόμαζον την γυναίκα « η ανθρωπώ » 3.

· «Η άνθρωπος παρά τοις Λάκωσι ελέγετο ανθρωπώ και σήμαινε η γυνή κατ’ αντίθεσιν προς το ανήρ»4

o Οι αοιδοί «κλείουσι» ( δοξάζουν ) τα έργα «ανδρών τε θεών τε»5.

· Όσοι αποδέχονται τον παραπάνω ισχυρισμό, ότι δηλαδή η λ. άνθρωπος προέρχεται από τις λέξεις ανηρ/ανδρος+ωψ/ωπος θα πρέπει να αιτιολογήσουν γιατί οι πρόγονοί μας χαρακτήριζαν την γυναίκα ως «ανθρωπώ».

Την ονόμασαν ως αυτοδαεις ( αυτοδιδακτοι ), αυτοφωτοι ή στηριζομενοι σε κάποιο κείμενο που είχαν υπόψη τους;

Ο πρωτόπλαστος Αδάμ που επλάσθη από τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης (Π.Δ.) ωνομάσθη άνθρωπος και εκ της πλευράς του ανθρώπου-Αδάμ προήλθε η γυναίκα Εύα.

« Ο Θεός εξ αρχής εποίησεν τον άνθρωπον άρσεν και θήλυ » ( ΓΕΝ:1/27 ).

Γνωρίζοντες λοιπόν την ονομασίαν του άρρενος Αδάμ ( άνθρωπος ) και ότι «εκ μιάς των πλευρών του ανθρώπου (Αδάμ) ανεπλήρωσε σάρκα αντ’ αυτής (ΓΕΝ: 2/21-22) ευλόγως οι αρχαίοι πρόγονοί μας ονόμασαν την γυναίκα (Εύα) ανθρωπώ.

Όσοι δεν δέχονται την άποψη ότι οι πρόγονοί μας εγνώριζαν την προέλευση του ονόματος ανθρωπώ από την Παλαιά Διαθήκη, όπου αναφέρεται ότι από την μίαν σάρκαν του ανθρώπου-Αδάμ, επλάσθη η ανθρωπώ-Εύα, θα πρέπει να απο-δείξουν την «αυτόφωτη» ονοματολογία ή να παρουσιάσουν την διαφορετική πηγή ή πηγές από τις οποίες αρύσθηκαν τα στοιχεία για να ονομάσουν την γυναίκα η άνθρωπος ή ανθρωπώ.

· Στην αρχαιότερον καταγεγραμμένη λέξη ανήρ ( Μυκηναϊκή συλλαβογραφία ) ελλείπει το γράμμα ν όπως και στην λέξη άνθρωπος. Η καταγραφή έχει ως εξής: a-da-ra-ko [Α(ν)δρός, ανήρ]. Ούτε και στην λέξη ανήρ υπήρχε αρχικώς το ν σε αντί-θεση με άλλες λέξεις στις οποίες από της αρχικής εμφανίσεώς τους υπήρχε το ν- ( α-ni-o-kο= ανίοχος/ηνίοχος ).

Συμπερασματικώς η εναλλακτική ετυμολογική ερμηνεία της λέξεως άνθρωπος έχει λογική βάση αλλά δεν είναι αυθεντική και επαρκής. Όποιος επιδοκιμάζει αυτή την θέση, αλλά αδυνατεί να αιτιολογήσει διαφοροτρόπως την αρχική πηγή της λέξεως η «ανθρωπώ», σημαίνει ότι αποδέχεται την αυθεντία της Π.Δ. και τον Θεό Δημιουργό της Π.Δ., διότι μόνον εξ αυτής τεκμαίρεται λογικώς και επιστημονικώς ο χαρακτηρισμός της γυναικός ως «ανθρωπώ»._

Σ’ αυτνή την περίπτωση πρέπει να διερευνηθεί:

- Η ετυμολογία της λέξεως ανήρ και η σχέση της με την λέξη άνθρωπος.

- Η ετυμολογία της λέξεως Αδάμ και η σχέση της με τις λέξεις άνθρωπος και ανήρ.

- Το σαρκικό χρώμα του Αδάμ και της Εύας.

- Ποια φυλή αντιπροσωπεύει ο Αδάμ; ( Ολόκληρο το ανθρώπινο γένος ή συγκεκριμένη φυλή και ποίου χρώματος ;)

- Ποια η σχέση του Αδάμ με τις άλλες φυλές;

- Πώς εξ ενός ανθρωπίνου ζεύγους (Αδάμ-Εύας) συγκεκριμένου χρώματος

(υπό έρευνα) προήλθαν οι υπόλοιπες φυλές; Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο;

- Εάν υποθέσουμε ότι ο Αδάμ-Εύα ήσαν λευκοί πώς δημιουργήθηκαν οι άλλες φυλές; Οι κίτρινοι, οι μαύροι, οι ερυθρό-

δερμοι, οι Μελανήσιοι, οι Ινδοί, κ.α.;

Εξηγείται επιστημονικώς από ένα ανδρόγυνο λευκών ανθρώπων να γεννώνται τέκνα και από αυτούς άλλα κ.ο.κ., επί χιλιετίες και να προκύπτουν απόγονοι διαφορετικοί του λευκού χρώματος; Εάν ναι, καλούνται οι θιασώτες της «εξελίξεως » να δώσουν πειστικές απαντήσεις μακράν από προσωπικές πεποιθήσεις, απλές δυνατότητες, καλοβαλμένες «αποδείξεις» και θεωρίες επιστημόνων, υπερεκτιμημένες « μεταλλάξεις » που είναι εξαιρέσεις-ανωμαλίες των εμψύχων κτισμάτων, την βολική γι’ αυτούς εφεύρεση της «μελανίνης» και τους «θαυματουργικούς» ανέμους της Άπω Ανατολής ( Έτσι εξηγούν την σχιστοφθαλμική εμφάνιση των κιτρίνων !!! ).

Όλα αυτά αποδίδονται γενικώς και αορίστως στην Φύση(!) με αναδρομή στο παντελώς άγνωστο και απώτατο παρελθόν ( εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια η δισεκατομμύρια έτη πριν ) και έτσι ολοκληρώνουν τις « επιστημονικές » εξηγήσεις τους.

«Η φύση έχει επιλέξει ανθρώπους με σκουρότερο δέρμα στα τροπικά μέρη, κυρίως στις περιοχές όπου δεν υπάρχει δασική κάλυψη και όπου η υπεριώ-δης ακτινοβολία φτάνει στην μεγαλύτερη έντασή της»6.

Ποιά φύση; Η απρόσωπη και άλλογη; Η προσωποποιημένη <θεϊκή> δύναμη που εκδηλώνεται στα μετεωρολογικά και γεωφυσικά φαινόμενα; Τι έστιν Φύσις; Αόρατη Υπερδύναμη; Μα αφού είναι αόρατη πώς προσδιόρισαν τις περιόδους δράσεώς της και τις ιδιότητές της; Mόνη της <ανεφύη>;

Η λέξη ανήρ:

· Προέρχεται από το α προθεμ. και την Ιαπετική ρίζα νερ- η ναρ-, νρ, νδρ-, ανευρισκομένη και εις το «άνθρωπος»7.

· Σημαίνει και άνθρωπος (αντίθετος του θεού) <α ευφ.+ρ. νερ, σανσκριτικά ναρ8.

· Ετυμολογείται εκ του nar (ναρ) μετά προθέματος ευφωνικού α- και ανα-φυομένου δ [α-ν(δ)ρ]. Σανσκριτικά nar-as=ανήρ9.

Ανάλυση ριζών νερ-, ναρ-niyr(νρ):

Ρίζα ταυτόσημη με την nir με την έννοια της λάμψεως/ανταύγειας.

Nir ή nar(νρ): Αρχέγονη ρίζα που σημαίνει λαμποκοπώ, γυαλίζω, φως (κυριολεκτικώς και μεταφορικώς).

Ρίζα νερ -επίρρημα ένερθε(ν) και συντετμημένα νερ-θε(ν)=κάτωθεν, εκ των κάτω. νηρός ( εκ του νερ )= ο ταπεινός, ο νεαρός10.

ε-νερ-θα = Εκ των κάτω (ύπερθεν = εκ των άνω).

Έ-νερ-οι = Οι εν έρα (οι εν τη γη, υπό την γην).

· Συνεπώς ανήρ = άνθρωπος=Ον λαμπερό στην όψη που προέρχεται από την γη. Πού αναφέρεται ότι ο άνθρωπος προήλθε από τη γη; Μόνο στην Παλαιά Διαθήκη ( χωρία για την δημιουργία του Αδάμ ). Για τον λόγο αυτό και η λέξη χοϊκός ( εκ της γης ) στην εβραϊκή γλώσσα στην Π.Δ. αναφέρεται ως Adam-a11.

Ποιού λογικού όντος η όψη είναι λαμπερή, λάμπει; Σε ποια από τις γνωστές φυλές ανήκει;

· Αλλά και ο άνθραξ/-κος ( προταθείσα λέξη για ετυμολογική ερμηνεία του ανθρώπου μετά την ανακάλυψη της Μυκηναϊκής συλλαβογραφίας), το αμέταλλο στοιχείο C που βρίσκεται εντός της γης και υπάρχει σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς, σε καθαρή μορφή δεν ονομάζεται αδάμας ( πολύτιμος λίθος και ερυθρού χρώματος );

Όσοι επρότειναν και εδίδαξαν την ετυμολογία της λέξεως άνθρωπος από την λέξη ανήρ/ανδρός+ωψ/ωπος εισήλθαν και παρέμειναν στον « πρόναο » της αληθείας. Δεν εισεχώρησαν στον κυρίως ναό διότι:

· Δεν έλαβαν υπόψη τους όσα προαναφέραμε ή και αν τα έλαβαν υπόψη τους δεν τα συσχέτισαν με τις πηγές από την Παλαιά Διαθήκη και ιδιαίτερα με την ετυμολογία και τα παράγωγα της λέξεως Αδάμ=Ανήρ=Άνθρωπος.

· Δεν δικαιολόγησαν επαρκώς την μετατροπή του δ σε θ.

· Δεν αντιπαρέβαλαν την λέξη με την αρχική συλλαβογραφία της λέξεως άνθρωπος.

· Ετυμολογία της λέξεως Αδάμ (Εβραϊκή ρίζα της Π.Δ.)

- Το ον στου οποίου το πρόσωπο φαίνεται το αίμα12.

- Αυτός που φαίνεται ερυθρωπός13.

Ποιά φυλή αντιπροσωπεύει ή σε ποια φυλή ανήκει εκείνος του οποίου το πρόσωπο γίνεται ερυθρωπό ή φαίνεται το αίμα; Προσοχή ! Στους ερυθροδέρμους όλο το δέρμα και όχι μόνο το πρόσωπο/η όψη τους είναι ερυθρόν και όχι ερυθρωπόν, από της γεννήσεώς τους.


1 Λεξικό Δορμπαράκη, σ.86.

2 Ηρόδοτος, Κλειώ, 60.

3 Λεξικόν Ησυχίου, Αιλίου Διογενειανού – Περιεργοπένητες, σ.162.

4 Λεξικό Liddel-Scott, σ. 227.

5 Ομήρου Οδύσσεια, στ.α28.

6 Ελένη Φατσέα, Περιοδ.Περισκόπιο της επιστήμης Νο 295, Ιούλ-Αυγ 2005, σ.42-52

7 Λεξικό Δορμπαράκη, σ.86.

8 Λεξικό Αρχαιάς Ελληνικής γλώσσης, Χαρ. Αθ. Μπάλτας, εκδ. Δημ. Ν. Παπαδήμα, 1995.

9 Λεξικό Σταματάκου, σ.115.

10 Λεξικό Liddel-Scott, λέξεις ανήρ και άνθρωπος.

11 Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible,James Strong, S.T.D ,LL.D, 1978.

12 Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible,James Strong, S.T.D ,LL.D, 1978.

13 Ώπως υποσημείωση 12.


Πώς όριζαν οι αρχαίοι Έλληνες τον όρο «άνθρωπος»;

Ο Όμηρος θεωρεί τον άνθρωπον πλάσμα αντιδιαστελλόμενον τόσον έναντι των θεών όσον και έναντι των κτηνών1.

Ο Αριστοτέλης ορίζει τον άνθρωπον ως «ζῶον πολιτικόν» ή «πᾶς ἄνθρωπος ζῶον», «Tελεωθεὶς βέλτιστον τῶν ζῴων ἄνθρωπός» ή «ζώον ου μόνον πολιτικόν αλλά και οικονομικόν και κοινωνικόν».

Εκείνος όμως που μας πληροφορεί για τον πλήρη ορισμό της λέξεως άνθρωπος είναι ο Πλάτων. Σε σχετική ερώτηση του Ερμογένη ο Σωκράτης απαντά : «ἐντεῦθεν δὴ μόνον τῶν θηρίων ὀρθῶς ὁ ἄνθρωπος “ἄνθρωπος” ὠνομάσθη, ἀναθρῶν ἃ ὄπωπε»2. ( Από όλα τα θηρία μόνον ό άνθρωπος ωνομάσθη ορθώς «άνθρωπος» διότι παρατηρεί και εξετάζει με προσο-χή όσα έχει ιδή ).

Εδώ δημιουργείται μείζον θέμα στο οποίο καλούνται να απαντήσουν, κυρίως, όλοι όσοι, επί δεκαετίες, συνέγραφαν σχολι-κά/πανεπιστημιακά εγχειρίδια η εξέδιδαν οδηγίες προς το εκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως, με τις οποίες τους διέτασσαν να διδάσκουν την ετυμολογία της λέξεως άνθρωπος από το άνω+θρώσκω ή ανήρ+ωψ/ωπος.

Αφού ο Πλάτων δίδει πλήρη και σαφή ορισμό του όρου άνθρωπος για ποιούς λόγους οι μεταγενέστεροι, χωρίς η νεωτέρα επιστήμη να προσθέσει τίποτε πλέον των υπαρχόντων στοιχείων, τον αγνόησαν και κατέληξαν στην αυθαίρετη ερμηνεία του άνω+θρώσκω (επικρατήσασα) ή ανήρ+ωψ/ωπος ( εναλλακτική ) που είναι όλως αβάσιμη/αντιεπιστημονική και πλημ-μελής/ λογικοφανής αντιστοίχως;

Φρονούμε ότι η μόνη λογική εξήγηση είναι ότι η συνομοταξία των λεγομένων «διαφωτιστών» ήγουν σκοταδιστών που ελέγχουν τα της Παιδείας-Εκπαιδεύσεως παγκοσμίως, ΔΕΝ επιθυμούσε να αποκαλυφθούν αλήθειες που :

· Προέκυπταν από την ερμηνεία του παραπάνω χωρίου όχι μόνον σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο αλλά και την πιθανότητα υπάρξεως «άλλων ανθρώπων» ( δημιουργία διαφόρων φυλών ) κάτι που θα απεδείκνυε την αυθεντία και αξιοπιστία της Π.Δ.

· Ανέτρεπαν τον μύθο της εξελίξεως του ανθρωπίνου είδους, που σήμερα τον έχουν ως σημαία όλοι οι διεθνιστές-κοσμο-πολίτες-αντιχριστιανοί και « Έλληνες» ψευδοεθνικιστές…

· Εκρύπτοντο στη φράση-κλειδί του σχετικού χωρίου:

«…δη μόνον των θηρίων ορθώς ο άνθρωπος ωνομάσθη «άνθρωπος».

Επίσης σημαντική είναι η φράση «ἀναθρῶν ἃ ὄπωπε», αφού:

« ἀθρέω = ακριβώς και διαρκώς παρατηρώ, θεωρώ, κοιτάζω. Ίσως δεν είναι τολμηρά η εκ του α επιτατικού και του θορ-θρώσκω, ο.ε. αναπηδώ εκ της ηρεμίας και της ησυχίας, ανορθώ την κεφαλή και τα ώτα, ανίσταμαι ίνα ίδω τι ή ακούσω. Επομένως κυριολεκτικώς σημαίνει το γίνομαι προσεκτικός».3

ἀναθρέω-ώ ( Μέλλων ἀναθρήσω ): Αναθεωρέω, παρατηρώ με προσοχή. Ανάθρησις = Ακριβής παρατήρησις4

Επιβαλλόμενα και απορρέοντα ερωτήματα:

1ο) Γιατί οι Πλάτων και Σωκράτης συγκαταλέγουν τον άνθρωπο ( έλλογον δίποδον ον ) μεταξύ των θηρίων ( άλογα

τετράποδα, κλπ.);

2ο) Τι εννοούσαν με την λέξη θηρία; Όντως άγρια ζώα, κτήνη, άλογα όντα ή κάτι άλλο;

3ο) Οι αρχαίοι Έλληνες με την λέξη θηρία εννοούσαν ποτέ έλλογα δίποδα όντα, ώστε να δικαιολογείται και η σύγκριση

των θηρίων με τον άνθρωπον στο συγκεκριμένο χωρίο;

4ο) Αναφέρονται τέτοιου είδους «θηρία» στην βιβλική και ξένη γραμματεία; Υπάρχουν δηλαδή λογικά δίποδα όντα εκτός

της γνωστής ανθρωπίνης-Αδαμικής γραμμής; Εάν ναι είναι ανθρωποειδή, ανθρωπίδες ή άλλοι άνθρωποι;

5ο) Πώς ερμήνευσε τα «θηρία» της Π.Δ. η Ορθόδοξη Εκκλησία;


Στα ερωτήματα θα απαντήσουμε μέχρι εκείνου του σημείου, απ’ όπου θα παραδώσουμε την ερευνητική σκυτάλη στους αναγνώστες για προβληματισμό και περαιτέρω διερεύνηση.

Άλλωστε αυτός είναι ένας από τους λόγους που δημιουργήσαμε το ιστολόγιο.


Απαντήσεις

  1. Οι φιλόσοφοι Πλάτων και Σωκράτης δεν θα διακινδύνευαν την φήμη, τις γνώσεις και την αξιοπιστία τους με το να κατατάξουν τον άνθρωπο στην ίδια κατηγορία με ανόμοια όντα, με ζώα, με θηρία. Δεν είπαν ότι «ο άνθρωπος διαφέρει από τα θηρία επειδή…» αλλά «Μεταξύ όλων των θηρίων μόνον ο άνθρωπος.». Τον κατέταξαν στην οικογένεια των θηρίων, δεν τον διαφοροποίησαν από τα θηρία. Σαφέστατα λοιπόν με την λέξη «θηρία» δεν εννοούσαν τα γνωστά σε μας τετράποδα, κτήνη, άγρια ζώα, ζώα, κλπ.

  2. Με την λέξη «θηρία» εννοούσαν ακριβώς ό,τι και ο Θαλής ο Μιλήσιος στην φράση του: «τούτων ἕνεκα χάριν ἔχειν τῇ Τύχῃ. Πρῶτον μὲν ὅτι ἄνθρωπος ἐγενόμην καὶ οὐ θηρίον, εἶτα ὅτι ἀνὴρ καὶ οὐ γυνή, τρίτον ὅτι Ἕλλην καὶ οὐ

  3. βάρβαρος».

Γιατί να ευχαριστεί ο Θαλής τους θεούς ή την θεά τύχη, κάνοντας σύγκριση της ιδιοπροσωπείας του, της ταυτότητός του (άνθρωπος-ανήρ-Έλλην) με δύο αντίστοιχα έλλογα όντα (βάρβαρος-γυνή) και ένα άλογον ζώον ( θηρίον ) που μπορεί να ήταν ένα από τα εκατοντάδες είδη ζώων; Δεν θα ήταν ακατανόητο, παράλογο, ανεξήγητο και μάλιστα για ένα σοφό της εποχής του, όπως ήταν ο Θαλής; Συνεπώς το θηρίον που αναφέρει ο Θαλής αντιπροσωπεύει έμψυχον-έλλογον-δίποδον ον ( όπως ο άνθρωπος η άλλο είδος <ανθρώπου> ).

Άλλωστε από την αντιπαραβολή/αντιστοιχία των λέξεων άνθρωπος-->θηρίον, άνδρας--> γυνή, Έλλην-->βάρβαρος σαφώς προκύπτει το παραπάνω συμπέρασμα.

3) Ναι ! Μερικά παραδείγματα:

- «Ὦ Ζεῦ, πάτερ Ζεῦ, σὸν μὲν οὐρανοῦ κράτος. σὺ δ' ἔργ' ἐπ' ἀνθρώπων ὁρᾷς. λεωργὰ καὶ θεμιστά, σοὶ δὲ θηρίων. ὕβρις τε καὶ δίκη μέλει »5.

( Ω Ζευ, πατέρα Ζεύ, συ βλέπεις όλα τα έργα των ανθρώπων και τα πονηρά και τα καλά, συ επίσης φροντίζεις για την συκοφαντία/ακολασία και την δικαιοσύνη των θηρίων )

Ο «Θεός» Ζευς εφρόντιζε για τις ακολασίες-συκοφαντικές πράξεις και από-δοση δικαιοσύνης στα άλογα άγρια θηρία;

Μόνο φρενοβλαβείς θα υποστήριζαν κάτι τέτοιο.

- « Οὐδέν ἐστι θηρίον γυναικὸς ἀμαχώτερον»6.

- « Εγένοντο δε οι περί του Προυσίαν, περί την των θηρίων συναγωγήν»7.

- « Καὶ δὴ καὶ παλαιὸν νόμον δοκεῖ τοῦτο τὸ ἐπιτήδευμα καὶ κατὰ φύσιν, τὰς περὶ τὰ ἀφροδίσια ἡδονὰς οὐ μόνον ἀνθρώ-

πων ἀλλὰ καὶ θηρίων, διεφθαρκέναι …»8

- « Πολύ περισσότερο μάλιστα που ο θεσμός αυτός ( ο θεσμός των ομαδικών γυμνασίων και συσσιτίων ) νομοθετημένος από παλιά καθώς είναι, φαίνεται ότι έχει διαφθείρει τις κατά φύσιν ερωτικές απολαύσεις όχι μόνον των ανθρώπων αλλά και των θηρίων»

Έχετε ακούσει ποτέ να έχουν θεσμοθετηθεί ανθρώπινοι νόμοι που να διευκολύνουν την παρά φύση σεξουαλική απόλαυση των γνωστών σ’ εμάς ζώων, θηρίων;

4) Αναφέρονται στην Αγία Γραφή ( Παλαιά και Καινή Διαθήκη ) αλλά και στο Ταλμούδ !!!

- «Εἶπέ τις ἐξ αὐτῶν ἴδιος αὐτῶν προφήτης· Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ θηρία, γαστέρες ἀργαί …»9.

Πολλοί παρερμηνεύοντες το χωρίο αυτό, ισχυρίζονται ότι ο απόστολος Παύλος χαρακτήρισε τους Κρήτες ως θηρία ! Ουδέν ψευδέστερον. Αυτός ο ισχυρισμός θα ήταν βάσιμος εάν ο Παύλος έλεγε ότι « οι Κρήτες αεί ψεύται κακά θηρία »….Ο Παύλος, όμως, ανέφερε ότι κάποιος εκ περιτομής, όπως περιγράφεται στο σχετικό χωρίο, δηλαδή Εβραίος, απεκάλεσε τους Κρήτες θηρία και ότι η μαρτυρία αυτή ( ότι ένας Εβραίος το είπε ), είναι αληθής.

«Εἰσὶν γὰρ πολλοὶ …καὶ φρεναπάται ( ΣΣ: Αυτοί που εξαπατούν τα μυαλά των

άλλων/οδηγούν σε παραφροσύνη ), μάλιστα οι εκ περιτομής ( ΣΣ: Περιτετμημένοι τότε ήσαν μόνο οι Εβραίοι )…ειπέ τις εξ αυτών ίδιος αυτών προφήτης ( ΣΣ:Μετά Χριστόν δεν υπάρχουν προφήτες στον παλιό λαό Ισραήλ, αφού όλες οι προ-φητείες της Π.Δ. εξεπληρώθησαν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Συνεπώς όσοι μετά Χριστόν Ιουδαίοι εμφανίζονται ως προφήτες είναι κατά πιθανώτατη εκδοχή, απατεώνες η Ταλμουδιστές ψευδοπροφήτες )..» 10.

Μία ακόμη λογικοφανής, ψευδής ερμηνεία των κειμένων της Αγίας Γραφής από ανοήτους, αφελείς, ανθρωποπλάνους ή συστημικούς απατεώνες.

Γιατί απεκρύβη η αληθής ερμηνεία;

Διότι οι «ερμηνευτές» του σχετικού χωριού της Καινής Διαθήκης, θα έπρεπε να εξηγήσουν από πού ορμώμενος ο Εβραίος «προφήτης» ( πιθανώτατα Ταλμουδιστής και μελετητής των Γραφών ) απεκάλεσε τους ανθρώπους-Κρήτες θηρία, σε ποια κείμενα εστηρίζετο και τι εσήμαινε ένας τέτοιος χαρακτηρισμός τον 1ο μΧ αιώνα όταν οι ασπαζόμενοι την νέα Πίστη-Χριστιανοί διώκοντο από τους ειδωλολάτρες. Γνώριζε ή όχι την ερμηνεία της βιβλικής λέξεως « θηρία »;

- «Καὶ εὐλόγησεν ὁ Θεὸς τὸν Νῶε καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτοῖς· αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς … καὶ ὁ τρόμος καὶ ὁ φόβος ὑμῶν ἔσται ἐπὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς, ἐπὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐπὶ πάντα τὰ κινούμενα ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἰχθύας τῆς θαλάσσης…»11.

Γιατί διαχωρίζονται τα θηρία της γης από τα «…πάντα τὰ κινούμενα ἐπὶ τῆς γῆς»; Τα γνωστά άλογα θηρία δεν κινούνται επί της γης; Ασφαλώς ναι !

Τότε σε τι οφείλεται ο διαχωρισμός;

Στο παραπάνω χωρίο επιβεβαιώνεται η δημιουργία ΟΛΩΝ των εμψύχων-μη λογικών κτισμάτων ( ουρανού-θαλάσσης-γης/πετεινά-ιχθύες θαλάσσης-πάντα τα κινούμενα επί της γης ). Ποίοι μένουν όμως; Ο Νώε με την οικογένειάν του (άνθρωποι) που ευλογούνται από τον Θεό και τα θηρία της γης. Ποιά είναι αυτά τα θηρία; Ασφαλώς όχι τα γνωστά ζώα, άγρια θηρία, κτήνη, κ.α. διότι αυτά συμπεριλαμβάνονται στην φράση: « πάντα τα κινούμενα επί της γης ».

- «Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν ζῶσαν κατὰ γένος, τετράποδα καὶ ἑρπετὰ καὶ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος. Καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὰ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος, καὶ τὰ κτήνη ( ΣΣ: τετράποδα ) κατὰ γένος αὐτῶν καὶ πάντα τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς κατὰ γένος αὐτῶν»12.

Τα θηρία δεν είναι τετράποδα; Γιατί στο συγκεκριμένο χωρίο διαχωρίζονται, πάλιν, από τα τετράποδα; Μήπως είναι κάτι άλλο;

Για να απαντήσουμε σαφέστατα θα πρέπει να ανατρέξουμε στα κείμενα της Παλαιάς διαθήκης να δούμε την ερμηνεία των αντιστοίχων Εβραϊκών λέξεων : Στα παραπάνω χωρία, η λέξη θηρία έχει πολλαπλές ερμηνείες, σημαίνει : Ζώον, ζων δημιούργημα, ζων πράγμα, άγριο θηρίο13.

Ποια είναι τα ζώντα δημιουργήματα/ζωντανά ( living creatures ) που δεν είναι κτήνη ( beasts );

Σε άλλα χωρία της Π.Δ., η αντίστοιχη εβραϊκή λέξη για τα γνωστά ζώα, κτήνη και θηρία είναι διαφορετική και δεν προκαλεί αμφιταλαντεύσεις-ερωτηματικά14

« Καὶ ἐκάλεσεν Ἀδὰμ ὀνόματα πᾶσι τοῖς κτήνεσι καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ …» ( ΓΕΝΕΣΗ:2/20 )

Ας υποθέσουμε ότι τα «θηρία» της ΓΕΝΕΣΕΩΣ αντιπροσωπεύουν δίποδα έλλογα όντα δημιουργηθέντα πριν από τους Πρωτοπλάστους Αδάμ και Εύα. Αμεσως θα πρέπει να δοθεί απάντηση στο εύλογο ερώτημα: Υπήρχαν/δημιουργήθηκαν τέτοια έλλογα κτίσματα προ του Αδάμ;

«Επίσης δεν αμφιβάλλω ότι υπήρχαν άνθρωποι προ της δημιουργίας του πρώτου ανθρώπου..»15 μας διαβεβαιοί ο άγιος Ορθοδόξων και παπικών Αυγουστίνος ( 5ος μ.Χ. αιώνας, προ του Σχίσματος Ανατολής-Δύσης ).

Κεραυνός εν Πνευματική ερήμω, ειδικώς για τους θιασώτες της θεωρίας της εξελίξεως.

Όταν ανεκαλύφθη η ήπειρος της Αμερικής (1492) οι Παπικοί δεν ανεγνώρισαν τους ιθαγενείς Ινδιάνους ως ανθρώπους και τους χαρακτήριζαν κτήνη, ζώα. Που εστηρίζοντο για τέτοιους χαρακτηρισμούς;

Χρειάστηκε να περάσει περίπου μισός αιώνας για να αναγνωρίσουν και τους ερυθροδέρμους-Ινδιάνους ως ανθρώπους, εγγράφως, με την εγκύκλιον του Πάπα Παύλου Γ΄ « Sublimus Dei » (29 Μαΐου 1537).

Κατά τους αρχαϊκούς χρόνους ευρίσκομεν θηριόμορφες παραστάσεις ανθρώπων και θεών. Μία από αυτές είναι η φυγή του Αινεία από την Τροία μετά της οικογενείας του16. Γιατί παρίσταναν ανθρώπους με μορφήν θηρίου;


1 Eγκ. ΗΛΙΟΣ, λέξη άνθρωπος-ΙΛΙΑΣ, Ε, 442 κ.α.

2 Πλάτωνος Κρατύλος, 399C.

3 Λεξικόν Ελληνικής γλώσσης, Σκαρλάτου Βυζαντίου, 1852, τόμος Α, σ.19 και 83.

4 Λεξικό Ελληνικής γλώσσης, Σκαρλάτου Βυζαντίου, 1852, τόμ Α, σ.19 και 83.

5 Αρχίλοχος, Επωδός 103

6 Αριστοφάνης, Λυσιστράτη, 1014.

7 Λεξ. Σουϊδα.

8 Πλάτωνος Νόμοι, 636, B,C).

9 ΤΙΤΟΣ:1/12.

10 ΤΙΤΟΣ: 1/10-13.

11 ΓΕΝ 9/2-3.

12 ΓΕΝ:1/24-25

13 Beast-beasts (2416):alive, living creature, (wild) beast.

14 behe^mowth (929)=ζώον, κτήνος, θηρίον.

15 Η πολιτεία του Θεού, Ιερός Αυγουστίνος, κεφ.ΙΖ

  1. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Εκδ. Φοίνιξ, λ. θηριόμορφος, σ.669.

Οι σημερινοί Ταλμουδιστές (Jews):

  • Πιστεύουν ότι όλοι οι μη Εβραίοι δεν είναι άνθρωποι αλλά αγέλη ζώων, κτήνη ( γκοϊμ )1.

  • Χαρακτηρίζουν εαυτούς υιούς τού φωτός.

Το «ιερό» βιβλίο τους το Ταλμούδ είναι το μόνο από ΟΛΑ τα ιερά βιβλία των διαφόρων θρησκειών και θρησκευτικών δογμάτων που δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο ( δημοσίως ). Οι μυούμενοι διδάσκονται το περιεχόμενό του κεκλεισμένων των θυρών στις Συναγωγές. Γιατί άραγε:

Τόσον από τα περιεχόμενα του Ταλμούδ2 όσον και από την απόκρυφη Χιραμική παράδοση3 προκύπτουν τα εξής:

· Οι απόγονοι του Αδάμ και της Εύας αποκαλούνται περιφρονητικώς «Υιοί τής ιλύος ( λάσπης )». Προφανώς δανειστήκαν την φράση από τα σχετικά χωρία της Παλαιάς Διαθήκης όπως : « καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς»4, «κατοικοῦντες οἰκίας πηλίνας, ἐξ ὧν καὶ αὐτοὶ ἐκ τοῦ αὐτοῦ πηλοῦ ἐσμέν…»5, «…ἡμεῖς δὲ πηλὸς ἔργα χειρῶν σου πάντες ἡμεῖς »6.

· Οι απόγονοι του Κάϊν στην γραμμή του οποίου αυτοτοποθετούνται και επαίρονται οι Ταλμουδιστές ( Jews ), χαρακτη-ρίζονται « Υιοί του φωτός ».

Ποίου φωτός άραγε; Του ηλιακού; Tου Εωσφορικού; Του Απολλωνίου; Άλλης πηγής; Δηλαδή οι Καϊνίτες θέτουν εαυτούς εκτός Αδαμικής ( ανθρωπίνης ) γραμμής που περιγράφεται στο βιβλίο της ΓΕΝΕΣΕΩΣ στην Παλαιά Διαθήκη και επιβεβαι-ώνεται στην Καινή Διαθήκη7.

Οι απόγονοι του Κάϊν, λοιπόν, σύμφωνα με το Ταλμούδ, ισχυρίζονται ότι δεν ανήκουν στην Αδαμική-ανθρώπινη γραμμή δημιουργίας.

Όντες, όμως, άνθρωποι, αφού ο Κάϊν ήταν υιός των ανθρώπων Αδάμ και Εύας, γιατί απαρνούνται την Αδαμική γραμμή; Ποιά ή ποιές φυλετικές γραμμές αντιπροσωπεύουν;

Στην Π.Δ. σαφώς αναφέρεται ότι ο Κάϊν δημιούργησε την δική του φυλετική γραμμή: Κάϊν-Ενώχ-Γαϊδάδ-Μαλλελεήλ-Μαθουσάλα-Λάμεχ…8.

Η Καϊνική γραμμή δημιουργήθηκε με ανθρώπους της Αδαμικής γραμμής;

Eάν ναι, τότε γιατί οι Ταλμουδιστές Εβραίοι θέτουν εαυτούς εκτός Αδαμικής γραμμής;

Εάν όχι, με ποιούς δημιουργήθηκε το γένος του Κάϊν ;

Υπήρχαν και άλλοι «άνθρωποι» ;

Ποιά ή ποιές άλλες ανθρώπινες φυλές αντιπροσώπευαν ;

Ποιά ήσαν εκείνα τα έλλογα δίποδα όντα ( άνθρωποι-living creatures ) που εσχημάτισαν την Καϊνική βιολογική γραμμή η οποία «χάνεται» στα βάθη της προϊστορίας; Ή μήπως δεν χάνεται και εμφανίζεται αποτόμως ;

Εάν έχει επιβιώσει η γραμμή Κάϊν μέχρι των ημερών μας, ποιός φυλετικός κλάδος την αντιπροσωπεύει ;

Έχουν, μήπως, οι Καϊνίτες, συγκεκριμένα και ιδιαίτερα έκδηλα σωματομετρικά χαρακτηριστικά στοιχεία, εκδηλώνουν «ηθι-

κές» και ψυχοπνευματικές ιδιότητες τόσον εμφανώς, ώστε να ξεχωρίζουν, σήμερα, από τους υπολοίπους ανθρώπους ;

Είναι όντως άνθρωποι ή άλλου είδους «άνθρωποι»;

Έχουν σχέση με τα «θηρία» της Π.Δ.;

Έχουν σχέση με την εμφάνιση του Αντιχρίστου που θα είναι ο απεσταλμένος του Σατανά όπως μας πληροφορεί ο Κύριος στην Αποκάλυψη;

Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξϛ΄( 666 ) » { Αποκάλυψη, 13/8 }.