top of page

Ποιός είναι ο Εωσφόρος πρώτα από όλα ;

Εωσφόρος είναι μια Τάξις Αρχαγγελική , δεν είναι ένας. Και Εωσφόρος σημαίνει ο φέρων το Φώς . Ο Εωσφόρος, αυτοί οι Αρχάγγελοι, ποτέ δεν έχουν αποσπαστεί από τον Θεό. Τούτο να γίνει γνωστό. Δεν είναι ο Εωσφόρος ο λεγόμενος Δαίμων. Πάντως ανέλαβε μέσα στο Θείο Σχέδιο να διαδραματίσει έναν ρόλο, δηλαδή να κάνει μέσα στον κόσμο της χωριστικότητος ( ή δυαδικότητος ) τής ύπαρξης τέτοιες συνθήκες ώστε οι μορφές, όλες οι μορφές καθώς και ο άνθρωπος, να πάρουν μια φυσική δική τους εξέλιξη. Προς ποίαν τελειότητα ; Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει.

Ο Εωσφόρος στην πολλαπλότητά του είναι πάντοτε μέσα στην ενωαισθησία με τον Θεό, όμως τελώντας μέσα στο Θείο Σχέδιο την Θεία Βούληση της Δημηουργίας έχει να διαδραματίσει κάποιο ξεχωριστό ρόλο από τις άλλες τάξεις των Αρχαγ-γέλων.

Πρώτα από όλα τόσον ο Εωσφόρος όσον και όλοι οί άλλοι Αρχάγγελοι μέσα στο Απόλυτον ΕΙΝΑΙ–ΘΕΟ είναι ίδιοι. Δεν υπάρχει καμία διαφορά, καμία διάκριση. Δηλαδή είναι μέσα στην Θεία αυτάρκεια, μέσα στην Θεία αιώνια Ζωή. Όμως μέσα στο Απόλυτον ΕΙΝΑΙ, μέσα στην πολλαπλότητά του υπάρχει από μέρους τών θείων οντοτήτων μέσα στο Απόλυτον ΕΙΝΑΙ, παράλληλα με την θείαν Αυτάρκεια και η θεία Ευαρέσκεια να εκφράσουν τον εαυτό τους μέσα στους κόσμους τής χωριστι-κότητος να δημιουργήσουν κόσμους υπάρξεως. Τώρα είμαστε στον κόσμο του Είναι.

Από την στιγμή εκείνη που αρχίζουν οι Αρχαγγελικές Τάξεις να δονούνται μέσα στο θείο σχέδιο με την θεία Βούληση, φυσικά τής θείας Ευαρέσκειας να εκφρασθούν, ως εκ της φύσεώς των παίρνουν μιαν ορισμένη θέση.

Κρατώ ένα πρίσμα και το Λευκό φώς το Απόλυτον ΕΙΝΑΙ. Το γυρίζω. Αυτή η πλευρά μου δίνει κόκκινο φώς, τούτη μπλέ, τούτη ρόζ. Γιατί ; πώς ; Δεν υπάρχει γιατί ! Το δίδουν. Στην πραγματικότητα είναι το Λευκό Φώς, είναι το Απόλυτον ΕΙΝΑΙ.

Επομένως σύμφωνα με την Θεία Ευαρέσκεια αυτοταξινομούνται σε μιαν Αρχαγγελική τάξη αυτές οι Οντότητες.

Πόσες Αρχαγγελικές Τάξεις υπάρχουν ;

Κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Πάντως το ότι μπορεί ο άνθρωπος να ξέρει έστω και αν φτάσει στην Τελείωση είναι περίπου δώδεκα ( 12 ) Αρχαγγελικές τάξεις. Αυτές οι δώδεκα ( 12 ) Αρχαγγελικές τάξεις είναι :

ΑΡΧΕΣ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΘΡΟΝΟΙ - ΕΞΟΥΣΙΕΣ - ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΣΕΡΑΦΙΜ - ΧΕΡΟΥΒΙΜ

Πολύ λίγα πράγματα μπορεί να ξέρει ο άνθρωπος για αυτούς τούς Αρχαγγέλους, καθώς είναι απρόσωπες..

Μετά οι κύριοι τών Τεσσάρων Στοιχείων. Οι τέσσερις αυτές τάξεις που μπορεί να είναι γνωστές στον άνθρωπο είναι οι άρχοντες του πυρός, οι Μαχαέλ, οι άρχοντες τής ζωϊκότητος- αιθερικότητος, οι Ραφαέλ, οι άρχοντες του ύδατος και τού χώρου γύρω από τους πλανήτες, οι Γαβριέλ. Οι συντονιστές Αρχάγγελοι είναι οι Ουριέλ..

Τα ονόματα αυτά χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι. Ειδικότερα αναφορικά με τις δυο Αρχαγγελικές τάξεις Σεραφίμ και Κεραβίμ ( ή Χερουβίμ ) δεν είναι γνωστό ποιόν ρόλο διαδραματίζουν μέσα στην Δημιουργία. Πάντως ο Εωσφόρος πρέπει να εκπορεύεται από αυτές τις τάξεις ή μάλλον να εκπροσωπεί τις δύο αυτές τάξεις.

Και Εωσφόρος σημαίνει αυτός που φέρει το Φως. Ποιός όμως ο ρόλος αυτών τών οι Αρχαγγέλων ;

Πρώτη έκφρασις τού ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ – ΘΕΟΥ είναι να Δημιουργήσει μέρος Τού Εαυτού του ως ΧΩΡΟ. Σε αυτόν τον ΧΩΡΟ υπάρχει το Ανέσπερο Φως, την νύκτα που κοιτάζουμε στον ουρανό. Δεν είναι σκοτάδι όπως νομίζουμε, είναι η ανικανότης τών αισθητηρίων μας να αντιληφθεί κραδασμούς πέραν μιάς ωρισμένης συχνότητος.

Σκοτάδι δεν υπάρχει. Είναι η αδυναμία τών ανθρώπων να αντιληφθούν το Φως, σε υψηλώτερους κραδασμούς. Μέσα σε αυτό το ανέσπερο Φως, Χάος χώρο, δονούμενοι, αυτοδονούμενοι, συνδονούμενοι με το ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ, οι Αρχάγγε-λοι αρχίζουν να ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ, αλλά αυτή η κατάσταση δημιουργεί μέσα τους τον ΝΟΥ, την άμορφη ΥΠΕΡΟΥΣΙΑ που είναι μέσα στον Χώρο [ ο ΑΙΘΗΡ τών Αρχαίων (;) ]. ( σ.σ.: κατώτερο μέρος συχνοτήτων τής Υπερουσίας αυτής είναι ο άμορφος κοχλάζων ωκεανός ενεργείας κατά τον ομότιμο καθηγητή αστροφυσικής Μάνο Δανέζη ).

Δημιουργούν αυτοί οι Αρχάγγελοι πρώτα από όλα, με το ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟ, τον Νοητό Κόσμο που είναι παντού.

Δεν έχει ορισμένη θέση μέσα στο Χάος, είναι το Χάος.

Δημιουργούν τον Νοητό Κόσμο, τον κόσμο τών Ιδεών, των Αρχών, των Αιτίων, των Νόμων. Μετά χαμηλώνοντας τους κρα-δασμούς τού ΝΟΥ ( ΥΠΕΡΟΥΣΙΑΣ ) που εκπηγάζουν από μέσα τους και από το ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ αρχίζουν να δημιουρ-γούν τους Νοητικούς Κόσμους. Οι Αρχές, οι αιτίες, οι ιδέες, οι νόμοι, εκφράζονται στον νοητικό κόσμο, ως μορφές τώρα. Είναι η ακτινοβολία αυτών των μεγάλων αιτιών να γίνουν μορφές. Τώρα ποιός κάνει τις μορφές μέσω τού ΝΟΥ, τις φέρνει από τον Νοητό Κόσμο στον Νοητικό Κόσμο ; Οι άγιοι Αρχάγγελοι, το ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ στην Πανσοφία του. Εδώ βρίσ-κουμε νέες ιδιότητες του ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ και των Αρχαγγέλων, την Πανσοφία. Και εκφράζοντας την θεία Βούληση-Ευαρέσκεια Δημιουργούν τον κόσμο τών μορφών. Τίποτε δεν μπορεί να υπάρχει αν δεν έχει μία μορφή. Είναι ο νόμος μέσα στον κόσμο της Υπάρξεως.Τώρα αρχίζουν οι άλλοι Κύριοι τών στοιχείων, του πυρός και του αιθέρος- ενεργείας.

Αρχίζουν να συνεργάζονται τώρα οι Μιχαήλ με τους Ραφαήλ, χειριζόμενοι τον ΝΟΥ, την θεία Πανσοφία και τώρα την Παντοδυναμία των, να δημιουργούν πύρινες σφαίρες, τεράστιες σφαίρες. Αυτές είναι το Κέντρο τών Γαλαξιών.


ΠΥΡΙΝΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ

TO ΧΑΟΣ

[endif]--

Ώστε δημιουργούν οι άρχοντες τού πυρός Μιχαήλ αυτές τις σφαίρες. Οι Ραφαέλ, εντός τών σφαιρών αυτών, προκαλούν τις περιστροφές των γύρω από ένα άξονα.

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΞΟΝΑ

Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ

Σύμφωνα με την σύσταση, το μέγεθος και άλλες ιδιότητες, οι Ουριήλ τοποθετούν τις «σφαίρες» σε μια ανάλογη απόσταση από το κέντρο και αναλαμβάνουν την περιστροφή γύρω από την πηγή των. Το ίδιο γίνεται και με τους Ήλιους, δηλαδή πε-ριστρέφονται γύρω από ένα άξονα και τώρα κάθε Ήλιος αρχίζει να εκπέμπει γύρω από αυτόν και άλλες πύρινες σφαίρες.


Το Ηλιακό Πλανητικό Σύστημα

Νέα διαδικασία τώρα, η ίδια, οι Ουριήλ τοποθετούν τις σφαίρες αυτές σύμφωνα με τον όγκο, την σύστασή και τις ιδιότητές των, πάλι στην απαιτούμενη απόσταση από το κέντρο και κατόπιν κινούν τις σφαίρες αυτές ( οι πλανήτες ) γύρω από τον Ήλιο αυτόν, ενώ οι Ραφαήλ κρατούν την περιστροφή γύρω από ένα άξονα. Έχουμε Πλήρη συνεργασία.

Τώρα αυτές οι νέες σφαίρες προόρισται να γίνουν πλανήτες όταν παγώση η επιφάνειά τους. Αλλά τον καιρό που είναι ακόμη σε πύρινη κατάσταση και αυτοί κάνουν το ίδιο, περιστρέφονται και φεύγουν από επάνω τους, μια μάζα, δύο, τρείς κ.λ.π. και γίνονται οι δορυφόροι. Εμείς έχουμε ένα δορυφόρο την Σελήνη, άλλοι έχουν περισσότερους.

Και επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία, σύμφωνα με τον όγκο κλπ. κανονίζεται η απόσταση από το κέντρο της πηγής. Έχουμε τώρα διπλή κίνηση, περιστροφή γύρω από ένα άξονα και περιστροφή γύρω από τον Ήλιο τους. Πότε έγινε αυτό ;

ΠΑΝΤΟΤΕ ( αιώνια ). Σύμπαντα γεννιώνται, Σύμπαντα διαλύονται. Σε πόσο χρόνο ; Δεν υπάρχει χρόνος. Υπάρχουν γεγο-νότα ( φαινόμενα ) μέσα στο Αιώνιο Παρόν. Επομένως η λέξη χρόνος, παρόν, παρελθόν και μέλλον είναι ψευδαισθήσεις.

Αυτά γίνονται διότι υπάρχει η Θεία Πανσοφία, η Θεία Παντοδυναμία και η Θεία Παναγάπη. Βλέποντας αυτά τα πράγματα θα δούμε ότι μέσα στο Χάος, Χώρο, υπάρχει Τάξις, απόλυτη τάξις, απόλυτη Συνεργασία μεταξύ τών Αρχαγγελικών τάξεων.

Τώρα βλέπουμε τις απρόσωπες Αρχαγγελικές τάξεις Σεραφείμ και Χερουβείμ ( θεωρούμενες ως μία σε συνάφεια ενότητα ) να αναλαμβάνουν νέο ρόλο μαζί με τον ρόλο τών άλλων Αρχαγγέλων, τών κυρίων τών στοιχείων. Ώστε έχουμε 1 + 4 = 5. Πέντε είναι ο νόμος της ύλης- μορφής. Πεντάκτινος Αστέρας. Στον άνθρωπο εργάζονται αυτήν την στιγμή και οι 5 Αρχαγγε-λικές τάξεις. Αν ανοίξουμε τα χέρια και πόδια, γινόμαστε πεντάκτινοι αστέρες. Πέντε δάκτυλα στα χέρια και πέντε δάκτυλα στα πόδια, γιατί ;

Φυσικά αυτά είναι μέσα στα αρχαία μαθηματικά και ο Πλάτων δεν αποφάσισε να πεί πολλά, ίσως και να μην επιτρεπόταν.

Τώρα βλέπουμε την συνοχή τών δυο αυτών Αρχαγγελικών τάξεων ( Χερουβείμ και Σεραφείμ ) να παρουσιάζεται ως ένα είδος Φωτός που είναι ο Εωσφόρος. Και από ποιά τάξη έρχεται ο ο Εωσφόρος ; Κανείς δεν ξέρει. Τώρα ο Εωσφόρος με τους Αρχαγγέλους, μιάς και ετοίμασαν τα στοιχεία όλα : Γαλαξίες, πλανήτες και Ήλιους, Ηλιακά συστήματα, αρχίζει τώρα στις μάζες αυτές να δημιουργείται μια κρούστα γύρω τους που θα γίνει το στοιχείο τού χώματος ( η Γη ) που δεν είναι άλλο παρά ύδωρ, πύρ και αιθήρ. Και βλέπουμε να παρουσιάζονται πάνω στους πλανήτες και δη στον πλανήτη μας οι Σαμαήλ.

Σα σημαίνει φως και Σαμαήλ σημαίνει ακτινοβολία τού Εωσφόρου. Οι Εβραίοι τον λέγουν και Σαμουήλ, δεν είναι δαίμων, όμως είναι ο άρχων τής χωριστικότητος και ο άνθρωπος εκ των συμφερόντων του τον λέει δαίμονα.

Αλλά πουθενα μέσα στην τάξη τής Δημιουργίας δεν υπάρχουν εχθρικές σχέσεις μεταξύ τών Αρχαγγέλων και Σαμαήλ. Εμάς τι μας δίνουν οι Σαμαήλ ; Την σπονδυλική στήλη και σε συνεργασία με τους Αρχαγγέλους τών άλλων στοιχείων σάρκες, αίμα, οστά. Ώστε υπάρχει πλήρης συνεργασία. Ώστε οι Σαμαήλ κυρίως είναι το καθαρώς στεραιό στοιχείο και επάνω στον πλανήτη και στον άνθρωπο και σε όλες τις μορφές τής ζωής γύρω μας. Οι Σαμαήλ εργάζονται πιό πολύ ακόμα εις το Φυτικό βασίλειο, στην ζωή που είναι ριζομένη πάνω στον πλανήτη. Που είναι τώρα το Βασίλειο αυτών τών Σαμαήλ ; Πρώτα απ΄ όλα δεν είναι Αρχάγγελοι, είναι Άγγελοι δηλαδή στοιχειακά τών Αρχαγγέλων. Μπορούμε να συναντήσουμε τους Σαμαήλ στον Ψυχικό κόσμο ;

Και εκεί. Στον Νοητικό κόσμο ; Όχι ! Στον Νοητό κόσμο οι Σαμαήλ μετατρέπονται στον Εωσφόρο που δεν αποσπάστηκε ποτέ από τον Θεό. Οι Σαμαήλ, οι άρχοντες του χώματος, δεν είναι παρά ακτινοβολίες τού Εωσφόρου.

Είναι δυνάμεις αλλά όχι οντότητες ; Οι δυνάμεις αυτές δεν έχουν οντότητα, αλλά έχουν υπόσταση. Είναι δυνάμεις τού κακού ; Τι θα πεί κακό ; Δεν υπάρχει κακό.

Το κακό και το καλό το προσδιορίζει ο άνθρωπος ανάλογα με τα συμφέροντά του επάνω στον πλανήτη. Αν έλθη ένας, μια οντότης και σφάξει τα παιδιά μας και τα καταφάγει, για εμάς τι είναι; Δαίμων. Μα εμείς τι κάνουμε στα ζώα ; Για τα ζώα ποιοί είναι οι δαίμονες ; Επομένως ο άνθρωπος το καλό και το κακό το κανονίζει σύμφωνα με την αντίληψη και τα συμ-φέροντά του. Μα καλά η διάλυσις ; Διάλυση μορφής δεν γίνεται, διάλυση ύλης στην μορφή γίνεται. Αλλά δεν διαλύεται η μορφή. Επάνω στην δική μας μορφή, την ανθρώπινη μορφή, που εκπηγάζει από τον ουράνιο άνθρωπο δεν διαλύεται. Επομένως τι είναι ο υλικός άνθρωπος επάνω στον πλανήτη ; Δημιούργημα τών Αρχαγγέλων και του Εωσφόρου.

Και οι Σαμαήλ τι είναι ; Υλοποίηση παχυλής ύλης γύρω από την μορφή. Αλλά άλλο είναι η μορφή και άλλο η υλοποίηση !

Και το ψυχικό σώμα τι είναι ; Η ουσιοποίηση τής μορφής. Δεν είναι τώρα χώμα αλλά ουσία. Και προχωρούμε. Επομένως είναι ντύσιμο τής μορφής, και διάλυση είναι να αποβάλουμε την ύλη. Καμία καταστροφή και όπως λέει η σημερινή επιστήμη η ύλη μετατρέπεται σε ενέργεια και η ενέργεια σε ύλη. Επομένως τούτα τα φαινόμενα τής διάλυσης μας δίνουν την έννοια τού θανάτου καιι του κακού. Όμως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τους Σαμαήλ οι οποίοι δεν διαθέτουν καθόλου γνώση ή σοφία. Επομένως να μην τους φοβόμαστε, δεν είναι επικίνδυνοι, και ο άνθρωπος δυστυχώς έμαθε να τους καταχράται μέσω τής Μαύρης μαγείας.

Αλλοίμονό τους αν πέσουν κάτω από την εξουσία του ανθρώπου. Ποιός είναι φοβερότερος, ο άνθρωπος ή εκείνοι, που τους υποχρεώνουμε να κάνουν αυτό ή εκείνο ; Επομένως είναι τυφλές δυνάμεις οι Σαμαήλ. Πιό πολλά δεν επιτρέπεται να λεχθούν. Ο Εωσφόρος διορίζει, τρόπον τινά, αστυφύλακες στην κοινότητά μας και τίποτε άλλο.

Όπως οι αστυφύλακες εκτελούν δυσάρεστο καθήκον για τους παρανομούντες, έτσι και μέσα στο υλικό μας σώμα αν το παρακάνουμε εμφανίζονται οι ασθένειες, για τις οποίες υπεύθυνοι είναι οι Σαμαήλ. Ενώ οι Αρχάγγελοι τών στοιχείων Δημιουργούν, συνθέτουν, αυτοί αποσυνθέτουν ( αναβολισμός και καταβολισμός ).

Τώρα αυτή την αποσύνθεση να την πούμε κακό; Γιατί να την πούμε κακό αφού είναι αποτέλεσμα τών νόμων. Αν την πούμε κακό, τότε πρέπει να πούμε τους νόμους και Εκείνον που τους κρατεί κακόν. Επομένως δεν υπάρχει κακό, και είναι ζήτημα συνθσεως και αποσυνθέσεως τής ύλης, όχι της μορφής…


Κύπρος 2-7-1992

Στυλιανός Αττεσλής

![endif]--

bottom of page