Τί Είναι,καί πάντοτε θά Είναι,τό ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ, ό ΘΕΟΣ ΠΑΤΗΡ ; Η ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ.

Τό τί είναι τό Απόλυτον Είναι, μόνο μερικά πράγματα μπορεί ή ανθρώπινη Διάνοια νά διαπιστώσει καί νά γνωρίσει.

Τά πράγματα πού ξέρουμε είναι ότι αυτό τό Απόλυτον Είναι (Α.Ε.),είναι η Απόλυτος Αυτοεπίγνωσις.Αυτοεπίγνωσις σημαίνει νά γνωρίζει τό τί είναι.Ώστε ή Αυτοεπίγνωση είναι στό Α.Ε. Άλλα χαρακτηριστικά τού Α.Ε. είναι ή Αιωνία Ζωή, καί τό Ανέσπερο Φως. Έτσι τό Α.Ε. εκφράζει τόν εαυτό του σάν Φως. Άλλο χαρακτηριστικό είναι ή Αγάπη.

Υπάρχουν καί άλλα χαρακτηριστικά πού άνθρωποι μέ συνειδητότητα σέ υψηλά επίπεδα μπορούν νά συλλάβουν, αλλά δέν μπορούν νά εκφράσουν μέ λόγια. Μία άλλη φύση τού Α.Ε. είναι ή Αυτάρκεια, καί ακόμη ή Ευαρέσκεια νά εκφράσει τόν εαυτό του μέσα στόν εαυτό του. Τώρα τί είναι αυτή ή εκδήλωση, τό νά εκφράσει τόν εαυτό του μέσα στόν εαυτό του ;

Δίδει αυτή ή Ευαρέσκεια νέα χαρακτηριστικά τώρα στό Α.Ε., τήν ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΠΑΡΞΗ, τόν ΛΟΓΟ.

Ο Ιησούς μιλούσε Ελληνικά καί Αραμαϊκά. Στά Αραμαϊκά ό Λόγος ή, η εκδήλωση, είναι Ελσανταί. Από αυτό τό σημείο, μπορούμε νά δούμε στό Α.Ε. νέα χαρακτηριστικά.

Τήν εκδήλωση τού Εαυτού του σάν ΖΩΗ. Μπορούμε νά δούμε τώρα τήν Πανσοφία καί τήν Παντοδυναμία. Σέ αυτήν τήν εκδήλωση βλέπουμε τήν Πανσοφία νά εκδηλώνεται τώρα στίς μορφές στά διάφορα είδη πού εκφράζουν τήν Ζωή.

Αλλά βλέπουμε καί κάτι άλλο. Μπορούμε νά διαπιστώσουμε τήν πολλαπλότητα αυτού τού Α.Ε. Μέσα του υπάρχουν άπειρες οντότητες, στίς οποίες δέν μπορούμε νά δόσουμε όνομα, αλλά μπορούμε νά δόσουμε όνομα μετά τήν εκδήλωση.

Όλη αυτή ή πολλαπλότητα τού Α.Ε. στήν υπερσυνείδητο Αυτοεπίγνωσή του δέν μπορεί νά εκφρασθεί μέ κάποιο όνομα.

Στόν εκφρασθέντα όμως θεό, έδιδαν καί τήν ονομασία ΑΛΛΑΧΑ. Αλ σημαίνει θεός,Αλλα σημαίνει ό θεός, Χά σημαίνει εκφ-ράζοντας τήν Ευαρέσκεια του. Αλλαχά επομένως είναι ό θεός στήν θεία του έκφραση-ευαρέσκεια,αυτή ή Βούληση-Επιθυ-μία πού γίνεται μία Πνοή, καί μπορούμε νά δούμε τό Απόλυτο, άχρωμο, ανέσπερο Φώς, νά εμφανίζεται τώρα μέ χρώματα.

Καί μπορούμε νά δούμε τόν κόσμο τής Δημιουργίας τά επτά χρώματα. Ώστε υπάρξεις τώρα διά μέσου αυτής τής Ευαρέ-σκειας τού Απολύτου Είναι εκδηλώνονται. Είναι ή κατάσταση πού περιγράφεται μέ τό όνομα Άλλαχα Ελλοίμ ή Ελλοχίμ.

Είναι οί Αρχαγγελικές οντότητες εκφραζόμενες μέσω τού Λόγου,τής Απολύτου αυτοεπιγνώσεως τού Α.Ε. Στήν αρχή βλέπουμε τριαδικότητα. Είναι τό λευκό φώς, τείνοντας νά γίνει καναρινί-κίτρινο ή χρυσίζον Φώς,πού είναι καί τό Φώς τού Λόγου τού Ελσανταϊ απευθείας. Μετά βλέπουμε τό βαθύ κόκκινο, δονήσεις πού δίδουν αυτό τό Φώς, καί βλέπω αυτές τίς οντότητες νά περνούν διά αυτού. Βεβαίως αυτές οί δονήσεις εγείρουν ήχους, καί οί κραδασμοί αυτοί δίδουν τίς λέξεις Μαχαέλ. Ώστε τό όνομα τό δίδουν οί ήχοι πού παράγονται από τίς δονήσεις, καί όχι οί άνθρωποι.

Τώρα υπάρχει καί ένα άλλο χρώμα ,πού είναι τό Μπλέ χρώμα.

Αυτό τό μπλε χρώμα, μέ τούς κραδασμούς του, δίδει τήν λέξη Γκαβιρέλς,τούς Γαβριήλ. Έτσι έχουμε αυτές τίς δύο τάξεις και επικεφαλής τόν ΛΟΓΟ, τόν Ελσανταί. Σέ κάθε τριάδα, έχω δύο γωνίες κάτω καί μία επάνω. Ώστε κάθε τί περνά διαμέσου τού ΛΟΓΟΥ. Τώρα ένωση στήν Δημιουργική εργασία αυτών τών δύο τάξεων, παράγουν από τά τρία χρώματα τά επτά χρώματα. Ένωση Μαχαέλ καί Γκαβιρέλ, βρίσκουν τήν έκφραση άλλων οντοτήτων πού εμφανίζονται στόν κόσμο τής Δημιουργίας πού τούς ονομάζουμε Ραφαέλς. Αυτόί δέν είναι κατώτεροι από τούς Μιχαήλ καί τούς Γαβριήλ. Αλλά κατ-ερχόμενοι, πέρνουν από τήν εργασία αυτών τών δύο. Μετά έχω τήν ένωση. Οί ζωγράφοι γνωρίζουν τήν μείξη τών χρωμάτων. Έχουμε τό σμαραγδί-πράσινο χρώμα πού είναι ή εργασία ορισμένων τάξεων Αρχαγγέλων. Μετά οί Αρχάγγελοι άρχισαν νά δημιουργούν τούς επτά Ουρανούς, τούς επτά κόσμους τής υπάρξεως. Καί αυτοί είναι κόσμοι πού δημιουργήθηκαν από τίς δονήσεις τών Αρχαγγέλων χρησιμοποιώντας τόν ΝΟΥ ►. Τώρα τί είναι ό ΝΟΥΣ ; Ο Νούς από τήν πρώτη στιγμή πού τό Α.Ε. εκφράζει τήν Πανσοφία καί τήν Παντοδυναμία τόν βλέπω σάν χώρο, πού είναι ή φύσις του.

Τώρα βλέποντας αυτές τίς δονήσεις, τό Φώς, ή θρησκεία ονομάζει τό Α.Ε. καί τόν ΛΟΓΟ σάν Φώς. Δέν είναι τό Φως,αλλά εκφράζουν τό Φώς.

Αλλά ορισμένες οντότητες σκέφτηκαν ότι μπορούσαν νά δημιουργήσουν έναν δικό τους κόσμο, ξεχωρίζοντας τόν εαυτό τους από τό Α.Ε.

Καί έτσι απερρίφθησαν. Αυτοί είναι οί λεγόμενοι πεπτοκώτες, καί τύλιξαν τόν εαυτό τους μέ ότι ονομάζουμε κόσμο τής χωριστικότητος. Παρόλο πού είναι μέσα στόν θεό, εξαπατώνται ότι χωρίσθηκαν καί λόγω τής αλαζονείας των τυλίχτηκαν μέ πέπλα Σκότους. Εισήλθαν στόν κόσμο τής εκδηλώσεως, τώρα σάν κλέφτες νά πάρουν ότι δέν τούς ανήκε. Νά κλέψουν τήν εργασία τών Αρχαγγέλων τής δημιουργίας. Καί παρόλο πού τίποτε δέν μπορούν νά δημιουργήσουν, εξαπατώνται ότι οί κόσμοι αυτοί τούς ανήκουν.Βεβαίως σύμφωνα μέ τίς δονήσεις τους,σύμφωνα μέ τόν τρόπο πού τύλιξαν τόν εαυτό τους σέ μία αυταπάτη,δημιούργησαν αυτό πού λέμε σκοτάδι.

Ως εκ τών κραδασμών των, τά ονόματά των τελειώνουν σέ ΙΛ καί όχι σέ ΕΛ.

Βέβαια τό σκοτάδι υπάρχει,αλλά δέν είναι μία πραγματικότης. Τό σκοτάδι υπάρχει όταν δέν υπάρχει παρουσία Φωτός. Ώστε τί δημιούργησαν αυτές οί οντότητες,οί πεπτοκώτες. Τυλίγοντας τόν εαυτό τους,δέν μπορούμε νά βρούμε τίς πραγματικές λέξεις, μέ τόν δικό τους τρόπο νά θεωρούν τούς εαυτούς των θεούς,δημιούργησαν μέσα τους τό σκοτάδι,καί σύμφωνα μέ τίς δονήσεις των,αυτό τό σκοτάδι ήταν σέ επτά βαθμούς. Έτσι όλοι δέν είναι τό ίδιο,όπως καί όλοι οί αρχάγγελοι δέν είναι τό ίδιο, κατατάσσοντες τόν εαυτό τους σέ τάξεις,έτσι καί οί πεπτοκώτες, κατατάσσονται σύμφωνα μέ τίς δονήσεις των, από τόν βαθμό τού σκότους τού πέπλου πού τύλιξαν τόν εαυτό τους, σέ επτά σκιές.

Ας πούμε καλύτερα σκιές,παρά σκοτάδι.

Διότι ακόμη καί αυτά τά πέπλα διαπερνώνται από τήν Αγάπη τού θεού, καί από τό Φως τού Θεού.

Έτσι νομίζουν ότι είναι ανεξάρτητοι,παρόλο πού βασίζονται στό Φως καί την Αγάπη τού Πατρός, αλλιώς δεν θά υπήρχαν. Υπάρχοντας,παρόλο πού είναι οί κύριοι τού σκότους,των σκιών,εντούτοις αυτό τό σκότος διαπερνάται από τό Φως καί τήν Αγάπη τού Πατρός.

Καί σάς λέγω τό σκοτεινότερο κέλυφος έχει φως μέσα του, γιά αυτούς πού εργάζονται σέ αυτές τις κολάσεις νά βοηθήσουν ανθρώπινες υπάρξεις πού έχουν ακολουθήσει αυτούς τούς πεπτοκώτας αγγέλους.Τώρα τι έχουν χάσει;

Μπορούν νά προεκτείνουν αγγέλους σκότους, τά στοιχειακά τους ;

Αυτό μπορούν νά τό κάνουν. Μπορούν νά δημιουργήσουν πέπλα σκότους νά καλύψουν ανθρώπινες υπάρξεις. Αλλά έχουν χάσει τήν δύναμη νά δημιουργούν. Οί αρχάγγελοι μπορούν νά δημιουργούν. Oί πεπτοκώτες, πείτε τους Δαίμονές, πείτε τους διαβόλους-βεβαίως δέν μάς επιτρέπεται νά πούμε τά ονόματά τους παρόλο πού μάς είναι γνωστά-καί ώς έκ τών κραδασμών των, τά ονόματα πού αναδύουν οί δονήσεις των καταλήγουν σέ ΙΛ αντί σέ ΕΛ. (Αυτός πού προσπάθησε νά πειράσει τόν Ιησού στήν έρημο είναι γνωστός σάν Ασμοτίλ ή Ασμοδαίος. Διαβάζουμε στήν Παλαιά Διαθήκη ,Τωβίτ κ.3,16, "Καί εισηκούσθη ή προσευχή αμφοτέρων ενώπιον τής δόξης τού Μεγάλου Ραφαήλ καί απεστάλη ιάσασθαι τούς δύο...καί δήσαι Ασμοδαύν τό πονηρόν δαιμόνιον." Λοιπόν τί συνέβη, συμβαίνει καί τώρα, καί πάντα θά συμβαίνει , διότι αυτό είναι μία έκφραση στό αιώνιο παρόν. Όταν οί κύριοι τού Φωτός,οί Αρχάγγελοι, χρησιμοποιώντας τήν Βούληση- Ευαρέσκεια τού Α.Ε., καί τήν δική τους πανσοφία καί παντοδυναμία στό νά δημιουργούν, κατασκεύασαν τούς κόσμους καί τά σύμπαντα καί τούς ουρανούς, αυτοί οί πεπτοκώτες εισήλθαν σέ αυτούς τούς ουρανούς, έχοντας τήν δική τους όπως πίστευαν ανεξαρτησία,πού όμως δέν είναι έτσι.

Είναι μέ τήν άδεια τού θεού πού κάμνουν ότι κάμνουν, καί είναι μέσα στό θείο σχέδιο νά δημιουργούν τόν κόσμο τής χωριστικότητος. Έτσι ερχόμαστε στόν άνθρωπο. Στά ζώα είναι κάτι διαφορετικό. Δέν μπορούν οί διάβολοι νά χρησιμοποιήσουν τά ζώα. Αλλά τί συμβαίνει μέ τούς ανθρώπους. Οί άγιοι Αρχάγγελοι άρχισαν νά εργάζονται νά δώσουν στόν κόσμο τής υπάρξεως σέ μία ανθρώπινη ύπαρξη,αυτό πού λέμε σώματα, χρησιμοποιώντας αυτό πού λέμε μόνιμο άτομο.

Η ανθρώπινη μορφή πάντοτε υπήρχε σέ αυτούς πού ενανθρωπίστηκαν, ακόμη καί τήν ώρα πού ήσαν μέσα στό Α.Ε.

Αλλά περνόντας διά αυτής βρήκαν τό Φώς τής αυτοεπιγνωσεως, στόν Ελσανταί ή τόν ΛΟΓΟ.Ετσι οί Αρχάγγελοι άρχισαν νά εργάζονται νά ντύσουν αυτά τά πνεύματα-υπάρξεις μέ τά σώματά τους. Ένας Μεταθρόνιος, ένα υψηλό Πνεύμα τών Κυριοτήτων καί τών θρόνων,συνοδεύει αυτό τό Πνεύμα-Ψυχή τώρα γιά νά ισορροπήση τήν επίδραση τών πεπτοκώτων.

Έτσι όταν οί Αγιοι Αρχάγγελοι των στοιχείων άρχισαν νά δημιουργούν τό μόνιμο άτομο,ό αληθινός εαυτός μας Πνεύμα-Ψυχή πού είναι θεός, Φως,-ήμαστε Φως, ήμαστε Ζωή-, εκφράζοντας τόν εαυτό μας μέσω τού μονίμου ατόμου καί των αρχαγγέλων πού έφτιαξαν τά σώματα μας,ενώ τά αρχέτυπα, τέλεια,κρατώνται από τό φύλακα άγγελο, παρά ταύτα δημιουργήθηκε ένας μικρός τοποχρονικός εαυτός.Καί βρήκαν τήν ευκαιρία οί πεπτοκώτες νά τυλίξουν αυτόν τόν μικρό εαυτό μας, τήν προσωπικότητά μας, μέ τά πέπλα τους τού σκότους καί τών σκιών.

Είπα ότι αυτά τά πέπλα σύμφωνα μέ τήν πυκνότητά τους ταξινομούνται σέ 7 τάξεις. Καί έτσι βλέπουμε τούς ανθρώπους τώρα, τόν μικρό εαυτό-τήν προσωπικότητα, τυλιγμένη μέ αυτά τά πέπλα νά υφίσταται τήν επιρροή των.

Όλοι οί άνθρωποι δέν είναι καλυμμένοι μέ τήν ίδια πυκνότητα πέπλων, αλλά είναι ευθύνη μας τό τί δεχτήκαμε.

( εξ ού το « Γρηγορείτε και προσεύχεσθε ίνα μη εισέλθητε εις πειρασμόν »

Έτσι τώρα έχω τά σώματα τών ανθρώπων, τό υλικό σώμα, τό διπλούν αιθερικό, τό ψυχικό σώμα,τό νοητικό σώμα, τό νοητό σώμα, τέλεια,σχηματισμένα από τούς Αγίους Αρχαγγέλους, καί οί πεπτοκώτες δέν μπορούν νά τά αγγίξουν. Αλλά ή αντανάκλαση τής Ψυχής Αυτοεπιγνώσεως μέσα στά σώματα,έχει επηρεασθεί από αυτούς τούς πεπτοκώτες αγγέλους,από τίς δονήσεις των.

Έτσι βρίσκουμε τό Πνεύμα-Ψυχή μας Εγώ, τέλειο, έχοντας μία αντανάκλαση πού εξαρτάται,καί έχουμε τήν δυαδικότητά μας.Παρόλο πού είμαστε θεοί, τέλειοι, φωτεινοί, αιώνια ζωή, έχουμε καί ενα μικρό εαυτό, τήν προσωπικότητα μας. Νά πούμε αυτήν τήν προσωπικότητα κακό; Όχι. Επηρεασμένη, Ναί. Έτσι βλέπουμε τήν προσωπικότητα τού ανθρώπου,Θεία καί καλυμένη μέ σκιές.Αλλά ή σκιά δέν είναι μία πραγματικότης.Είναι ένα φαινόμενο. Έτσι τό έργο τών πεπτοκώτων μπορεί νά βρεθεί στόν υλικό κόσμο.Ισχυρίζονται ότι ό υλικός κόσμος είναι δικός τους,παρόλο πού εκεί εργάζονται οί αρχάγγελοι τών στοιχείων,οί οποίοι δέν νοιάζονται άν κλέφτες απαιτούν τόν υλικό κόσμο σάν δικό τους. Καί οποσδήποτε έχουν αυτή τήν απαίτηση γιά όλα τά σώματα τών ανθρώπων. Αυτό όμως δέν είναι αλήθεια, γιατί τό υλικό σώμα κτίζεται τέλεια, καί ό Ελσανταί, ό Λόγος, πάντοτε εργάζεται στό υλικό σώμα νά τό κρατά σέ τάξη, σέ καλή υγεία.

Αλλά στό νέο δημιούργημα,στόν τοποχρονικό μικρό εαυτό,τήν προσωπικότητά μας,έχουν κάνει άς μήν τό πούμε κακό,αλλά ίσως νά είναι μέσα στό Θείο σχέδιο,τήν τύλιξαν μέ ένα πέπλο σκότους σύμφωνα μέ τήν δική μας επιλογή. Πώς δική μας ; Σύμφωνα μέ τήν αντανάκλαση τών δονήσεών μας είναι τό πέπλο πού δεχτήκαμε νά είναι επάνω μας. Έτσι αυτοί οί πεπτοκώτες δέν μπορούν νά επηρεάσουν τό υλικό σώμα, τό οποίο είναι κάτω από τήν ικανότητα καί τήν δύναμη τών κυρίων τών στοιχείων νά τό κτίζουν. Μπορούν νά επηρεάσουν τό διπλούν αιθερικό ; Όχι, δέν μπορούν νά τό πλησιάσουν, αλλά μπορούν νά επηρεάσουν τό ψυχικό σώμα τής προσωπικότητος. Διότι ή προσωπικότης στήν πραγματικότητα αρχίζει από τό ψυχικό σώμα, τό σώμα τών συναισθημάτων. Γιά αυτό οί Αρχάγγελοι κρατούν τά αρχέτυπα, τέλεια,καί ένας άνθρωπος σάν μία παρούσα μικρή προσωπικότης,πού τού εδόθη αυτή ή ουσία των συναισθημάτων νά δουλέψει επάνω της,νά ελευθερωθεί από την σκιά των πεπτοκώτων ώστε νά γίνει φως καί νά γίνει λαμπρή σάν τά αρχέτυπα πού κρατούν οί φύλακες Αγγελοι μας. Ωστε μπορούμε νά δούμε τήν επίδραση των πεπτοκώτων, σε ότι αποκαλώ προσωπικότητα πού είναι τό ψυχικό δημιουργηθέν σώμα,καί όχι τό αρχέτυπο. Γιατί ό Ελσανταί ή ό Λόγος, επέτρεψε αυτό ; Ποιός μπορεί νά πεί; Παραταύτα γνωρίζουμε ότι ό Ελσανταί .σεβόμενος τήν ελεύθερη βούληση καί τήν ελευθερία τού τοποχρονικού εαυτού μας, μάς αφήνει νά διαλέξουμε,δέν παρεμβαίνει. Αναφορικά μέ τήν Σεκινά ή τό Αγιο πνεύμα. Τό Αγιο Πνεύμα απέρριψε τούς πεπτοκώτες. Καί απορίπτοντάς τους,έχασαν πλήρως τήν δύναμη νά δημιουργούν. Έτσι οί πεπτοκώτες δέν μπορούν νά δημιουργήσουν τίποτα. Παραταύτα. κράτησαν μία περηφάνεια μέσα τους, νά αισθάνονται κύριοι τού σκότους,δηλαδή κατώτεροι αρχάγγελοι, μέσα στό Φώς. Γιατί ; Δική τους δούλειά. Παρόλα αυτά μπορούν νά επηρεάσουν τήν προσωπικότητα ενός ανθρώπου,όχι περισσότερο από , όσο ένας άνθρωπος μπορεί νά αντισταθεί. Ώστε, ό άνθρωπος νά είναι υπεύθυνος. Δέν μπορούν νά επηρεάσουν στό πού ένας άνθρωπος θά πεί : τί νά κάνω, αυτή είναι ή μοίρα μου, είμαι κάτω από τήν επίδραση τού Διαβόλου ή τών πεπτοκώτων. Δέν μπορούν ποτέ νά επηρεάσουν τήν προσωπικότητα πέρα από ότι μπορεί νά αντέξη-αντισταθεί, σέ αυτούς. Ισως αυτό νά είναι στό Θείο Σχέδιο γιά νά δυναμώσει τήν νεαρή δημιουργηθείσα τοποχρονική προσωπικότητα, γιά νά συγχωνευθεί μέ τόν πραγματικό εαυτό της πού είναι ή πραγματικότης, ό εαυτός μας Ψυχή-Εγώ. Έτσι ό Ερευνητής τής Αλήθειας πρέπει νά ξέρει αυτές τίς μεγάλες αλήθειες,πρέπει νά ξέρει, ότι σάν άνθρωπος τού εδόθη ένα υλικό σώμα, τέλεια κτισμένο από τούς Αρχαγγέλους τών στοιχείων,καί όλη την ώρα ό Λόγος εργάζεται μέσα στό σώμα νά τό κρατεί σέ τέλεια κατάσταση. Παρόλο πού έχει επιτραπεί νά τυλιχθούμε μέ συγκεκριμένα πέπλα,σκιές σκότους, ό Λόγος φροντίζει γιά τό υλικό σώμα πού χρησιμοποιούμε. Ο άρτος έκ τού ουρανού. Έτσι παρόλο πού ό Λόγος, ανέχεται νά είναι ή προσωπικότης ενός ανθρώπου τυλιγμένη μέ διαφόρου πυκνότητος πέπλα σκιάς,αφήνει ακόμη τήν νεαρά δημιουργηθείσα προσωπικότητα νά εργασθεί γιά τόν εξαγνισμό της. Δέν επεμβαίνει, αλλά αποφάσισε νά ενσαρκωθεί σάν ανθρώπινη ύπαρξη, σάν Ιησούς, γιά νά δείξει τόν δρόμο, νά μάς αφυπνίσει. Λέγοντας,ότι τό φθαρτό πρέπει νά γίνει άφθαρτο. Είναι άφθαρτο σάν φύση, είναι φθαρτό σάν έκφραση, καί τό φαινομενικά θνητό,ευρισκόμενο συνεχώς κάτω από τόν νόμο τής αλλαγής,νά γίνει αθάνατο, διότι είναι αθάνατο σάν φύση. Γιά αυτό μία ακτίνα τού Ελσανταί τού Λόγου, ενσαρκώθηκε μέσα στόν Ιησού-Εμμανουήλ τόν Χριστό,ό οποίος ήρθε τέλειος Θεός καί τέλειος Ανθρωπος.

Έτσι δέν υπάρχει δικαιολογία. Μάς εδόθη ό ΝΟΥΣ ( Θεία Υπερουσία ). Οί κύριοι τής σκιάς προσπαθούν νά μάς εμποδίσουν νά χρησιμοποιήσουμε τόν NOΥ, χρησιμοποιόντας τόν Νού σέ χαμηλότερους κραδασμούς ως ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ.

Χρησιμοποιούμε τόν Νού υποσυνείδητα, αντί γιά συνειδητά από την φύση μας, αυτοί επηρεάζουν τούς ανθρώπους μετατρέποντας τόν Νού συναίσθημα πού είναι Αγάπη, σε επιθυμίες. Τό ξέρουν αυτό, διότι αυτή ή επιθυμία τούς μετέτρεψε απο Αρχαγγέλους σέ δαίμονες. Περνώντας από την Ευαρέσκεια- Βούληση τού θεού δέν κράτησαν την ταυτότητά τους μέσα στό όλον, αλλά δημιούργησαν μέσα τους την επιθυμία νά χωρίσουν τόν εαυτό τους από την Απόλυτο Αυτοεπίγνωση τού A.Ε.,τυλίγοντας τούς εαυτούς των μέ τό πέπλο τού σκοταδιού πού δημιούργησαν,διότι τό σκοτάδι δέν είναι κάτι μόνιμο,είναι κάτι δημιουργηθέν. Τώρα, δίνω τόν ορισμό, πώς ονομάζονται σύμφωνα μέ τίς εκφράσεις,αυτά τά πέπλα σκότους,τά ονομάζουμε Εγωισμό, υπερηφάνεια, αίσθημα-τάση γιά μοιχεία καί πολλά άλλα πράγματα. Έτσι είτε τά κατατάξουμε είτε όχι, τά αισθανόμεθα, ζούμε μέ αυτά, γνωρίζουμε την επίδρασή τους στην προσωπικότητά μας, καί ήμεθα ελεύθεροι νά διαλέξουμε. Αλλά βιάζοντας τούς νόμους τής τάξεως καί όταν οί νόμοι πρέπει νά επανέλθουν σέ αρμονία, θά υποστούμε τίς συνέπειες. Ώστε οί συνέπειες μπορούν νά ξυπνήσουν έναν άνθρωπο. Διότι κάποιος ακόμη καί σάν προσωπικότης, έχει μέσα του τήν έννοια τού καλού καί κακού, νά μή τό πούμε δαίμονα. Έτσι ένας πρέπει νά διαλέξει. Είπα κάποτε σέ ένα μάθημα τί είναι Φώς. Ανέσπερο φώς, Ζωή καί Αγάπη είναι μέσα μας. Ζούμε σέ ένα σώμα, χρησιμοποιώντας τόν Νού, βλέποντας τό έργο τών Αγίων Αρχαγγέλων καί τού Λόγου, νά τό κρατούν σέ καλή κατάσταση,νά εργασθούμε μέ αυτούς καί νά ζήσουμε τήν ζωή πού πρέπει νά ζήσουμε. Έτσι ήμαστε ή ζωή, αλλά τώρα τυλιγμένοι μέ αυτά τά πέπλα τής σκιάς, δημιουργούμε τήν δίκιά μας ζωή, καί βέβαια ή ζωή δύο ατόμων δέν είναι ή ίδια. Διαφορετικός τρόπος σκέψης, συναισθήματος,νά εκφραζόμεθα,νά αιθανόμαστε τίς αντιδράσεις από τόν τρόπο τής ζωής μας.Έτσι ζώντας μία κακή ζωή, άς τό πούμε όχι κακή,αλλά ένα τρόπο ζωής,θά μάς κάνει νά αντιληφθούμε τί ήμαστε, ποιοί ήμαστε καί πού πηγαίνουμε. Σέ κάθε παραβίαση τού νόμου υπάρχει ή συνέπεια. Η συνέπεια είναι νά μάς ξυπνήσει. Δέν είναι μία τιμωρία.Τώρα πού είναι ή επιτυχία αυτών τών πεπτοκώτων στούς ανθρώπους ; Δέν είναι επιτυχείς . Επηρεάζουν έναν άνθρωπο γιά κάποιο χρόνο. Καί αυτός ό άνθρωπος προσωπικότητα θά καταλάβει ότι οδηγήθηκε σέ λάθος,τυφλός στό φώς,αλλά πρέπει τώρα νά ανοίξει τά μάτια καί νά δεί τό Φώς. Καί επειδή υπάρχει τό ανέσπερο φώς,παντού,ό πρωτότοκος υιός πρέπει νά επιστρέψει στό σπίτι του. Επίσης τυλίγοντας τόν εαυτό τους οί άνθρωποι μέ πέπλα σκιάς, καί μή ζώντες κανονικά, αντιλαμβάνονται τώρα τί είναι φώς, άς πούμε εκτιμούν τό Φώς. Εκτιμούν τό τί είναι ή Ζωή. Εκτιθέμενοι στόν δικό μας τρόπο ζωής, στήν σκιά τών πεπτοκώτων, στό τέλος θά μάς κάνει νά εκτιμήσουμε τό τί είναι ή ζωή, τί είναι φώς. Ισως γιά αυτό ό Λόγος τούς επιτρέπει νά μάς βάζουν σέ πειρασμό.

Τώρα ποιό είναι τό καθήκον των ερευνητών τής Αλήθειας.

Ι. Νά αναγνωρίσουν τήν θεία των Φύση-Ζωή.

2.Νά εκτιμήσει χρησιμοποιώντας τόν Νού,τό έργο των Αγίων Αρχαγγέλων στό νά προμηθεύει στήν προσωπικότητα ένα σώμα σέ τέλεια κατάσταση.

Δέν είναι δύσκολο,όλοι μπορούν νά χρησιμοποιήσουν τόν Νού σάν λογική. Νά ευχαριστούν τούς Αγίους Αρχαγγέλους γιά τήν δουλειά τους στό νά δημιουργούν τό υλικό σώμα,καί νά βρούν τόν αληθινό εαυτό πού είναι θεός,μέσα στό σώμα πού τούς δόθηκε,καί όλη τήν ώρα κάτω από τήν φροντίδα τού Α.Ε. νά τό κρατούμε σέ καλή υγεία. Γνωρίζοντας αυτές τίς αλήθειες,καί βλέποντας πώς ζούν οί άνθρωποι καταπατώντας τούς νόμους καί τίς αρρώστιες σάν συνέπεια αυτής τής καταπατήσεως στό υλικό τους σώμα.

Ποιά είναι λοιπόν ή αιτία τών ασθενειών ; Όχι οί κακοί.

Διότι οί άνθρωποι έχουν τήν κακή συνήθεια νά μήν δέχονται ποτέ τά σφάλματα γιά δικά τους καί νά προσπαθούν νά τά ρίξουν σέ κάποιον άλλο. Καί πολλοί συνεχώς ρίχνουν τήν ευθύνη, τήν δική τους ευθύνη,στούς πεπτοκώτες. Αλλά γιατί ; Ακόμη καί ή δουλειά τών πεπτοκώτων είναι να μάς δυναμώσουν.Ισως είναι αναγκαίο,διότι άν δέν ήτο έτσι, ό Λόγος δέν θά τό επέτρεπε. Αυτός ακόμη επέτρεψε τόν πειραστή. Βεβαίως ξέρουμε ακόμη καί τά ονόματα αυτών πού ήρθαν νά πειράσουν τόν Ιησού. Ήταν ό Ασμοτίλ ή Ασμοδαίος:έγινες άνθρωπος τώρα, γνωρίζω ότι είσαΙ τέλεια ακτίνα τού Ελσανταί, αλλά τώρα είσαι άνθρωπος καί αυτό τό σώμα ανήκει σέ μένα. Καί ό Ιησούς είπε,όχι δέν ανήκει σέ σένα.

Συμβαίνει νά έχουμε εχθρούς πού μάς μισούν πολύ,μάς πολεμούν πολύ.

Η ερώτηση είναι.Υπάρχουν μή ανθρώπινες υπάρξεις πού ζούν σέ ανθρώπινο σώμα,πού ανήκουν στούς πεπτοκώτες.

Λέγω όχι. Δέν επιτρέπεται. Ένας άνθρωπος είναι θεός. Οί πεπτοκώτες μπορούν από καιρού είς καιρόν νά επηρεάσουν τήν προσωπικότητα τού ανθρώπου. Η προσωπικότης τού ανθρώπου δημιουργείται, καί αυτό είναι έργο τών Αρχαγγέλων, όχι τών δαιμόνων.

Αυτό πού μπορούν νά κάνουν οί κακοί είναι μόνο νά επηρεάζουν τήν μικρή προσωπικότητα τού ανθρώπου, συμ-βαδίζοντας μέ τόν τρόπο τους γιά κάποιο χρόνο. Καμμία ανθρώπινη ύπαρξη, πού ζεί σέ ανθρώπινο κορμί, δέν είναι δαίμων. Αλλά ακόμη καί οί δαίμονες, δευτερεύοντες θά έλεγα δαίμονες μπορούν νά πάρουν κατοχή τού υλικού σώματος. Τί είναι οί δευτερεύοντες δαίμονές ; Μιάς καί επηρεάζουν μία ανθρώπινη ύπαρξη ( πεπτοκώτες ), ένας ζώντας τήν ζωή του καί χρησιμοποιώντας τόν Νού δημιουργεί στοιχειακά ►. Καί όλα αυτά τά στοιχειακά έχουν δύναμη πάνω στο υλικό σώμα αυτών πού τά δημιούργησαν. Έτσι όλοι οί δαίμονές,τούς ονομάζουμε δαίμονες,όχι οί πεπτοκώτες,πού έχουν καταλάβει ανθρώπινα σώματα κατά τήν εποχή τού Χριστού καί τούς έδιωξε, είναι στοιχειακά αυτών τών ατόμων.

Καί τό πώς λειτουργούν, δημιουργούνται,τά περιέγραψε ό ίδιος ό Χριστός :

Όταν δέ τό ακάθαρτον πνεύμα εξέλθη από τού ανθρώπου,διέρχεται δι' ανύδρων τόπων ζητούν ανάπαυσιν,καί ούχ ευρίσκει. τότε λέγει.είς τόν οίκον μου εηιστρέψω όθεν εξήλθον.καί ελθόν ευρίσκει σχολάζοντα καί σεσαρωμένον καί κεκοσμημενον.τότε πορεύεται καί παραλαμβάνει μεθ' εαυτού επτά έτερα πνεύματα πονηρότερα εαυτού,καί εισελθόντα κατοικεί εκεί,καί γίνεται τά έσχατα τού ανθρώπου εκείνου χείρονα τών πρώτων.

Επτά διότι πρέπει νά περάσει διά μέσου τών επτά σκιών τών πεπτοκώτων. Κατά συνέπεια αυτά, μόνο αυτά,πού δημιουργούνται από την προσωπικότητα, μπορούν νά κάνουν κατάληψη τής προσωπικότητος,διότι διώχνοντας τα μακρυά, ό άνθρωπος, γίνεται καλά. Έτσι ό δαιμονιζόμενος ήταν υπεύθυνος γιά αυτά τά δαιμονικά στοιχειακά πού κατακρατήθηκαν από τό σώμα του καί τήν προσωπικότητά του. Αλλά όταν ελευθερώσουμε τούς εαυτούς μας, ήμεθα οί εαυτοί μας καί όχι δαίμονές. Δώσαμε πολλά μαθήματα πάνω στά στοιχειακά. Μά ποιά είναι ή διαφορά μεταξύ ενός πεπτοκώτος-δαίμονος καί ενός δαίμονος-στοιχειακού ; Βεβαίως υπάρχει μεγάλη διαφορά. Διότι οί πεπτοκώτες είναι αθάνατοι. Αργά ή γρήγορα θά πρέπει νά γυρίσουν από εκεί από όπου προήλθαν,όπως λέγει ό Απόστολος Παύλος, στην αποκατάσταση τών πάντων. Πρέπει διότι είναι Υιοί τού Θεού. Τώρα επιρροή από τήν υπερηφάνειά τους, πού δημιούργησε αυτό τό σκοτάδι γύρω τους,καί δέν υπάρχει καμμία εχθρικότης μεταξύ τών υπάρξεων καί αυτού τού είδους τών δαιμόνων. Δέν υπάρχει εχθρικότης καί δέν υπάρχει πάλη, είναι λάθος νά πιστεύουμε ότι τό Α.Ε. σάν Λόγος πολεμά τούς δαίμονές. Οχι, διότι πολεμώντας τους σημαίνει ότι δέν είναι ΑΓΑΠΗ. Καί θά θέσουμε καί κάτι άλλο. Οί δαίμονες αγαπούν τόν Θεό; Ναί, Τόν Αγαπούν,αλλά είναι επηρεασμένοι από τό δικό τους κεντρικό αίσθημα τού νά είναι ίσοι μέ τόν Θεό. Καί αυτό είναι πού δημιουργεί μέσα τους ,ότι αποκαλούμε πτώση. Καί τί είναι ή πτώση ; Αποστερούν τόν εαυτό τους-όχι ό Θεός-από τήν δύναμη τού νά δημιουργούν,πού ένας άνθρωπος καί τά ζώα, έχουν. Ώστε κανείς άνθρωπος δέν είναι ένας πεπτωκώς ή ένας δαίμων. Ένας άνθρωπος επηρεάζεται μόνο από τίς δικές του δημιουργίες,τά στοιχειακά,σύμφωνα μέ τήν ζωή πού ζεί Καί κάτι άλλο.Συμπεριφορά τού ανθρώπου σέ προηγούμενη ενσάρκωση,δέν φέρνει σέ νέα ενσάρκωση αυτά τά στοιχειακά ενεργά, διότι δέν θά τού δόσουν ευκαιρία γιά πρόοδο. Αλλά στό νέο πρόσωπο πού ενσαρκώνεται, υπάρχει ή τάση, αλλά καί ή Δύναμη νά αντισταθεί, καί ό Νούς δίδεται στούς ανθρώπους νά τόν χρησιμοποιήσουν.

Καί χρησιμοποιόντας τόν Νού κάποιος,όχι μόνο μπορεί νά αντισταθεί αλλά καί νά ξεφύγει από όλον αυτόν τόν φαύλο κύκλο.


( Μερικές περικοπές δικές μου εκτός κειμένου.)

Αποκάλυψις 9-11 :Εχουσι βασιλέα εφ'εαυτών τόν άγγελον τής αβύσσου, ονομα αυτώ Εβραϊστί Αβαδδών,έν δέ τη Ελληνική όνομα έχει Απολλύων.

Αβαδδών ή Απολλύων = χαλασμός-ερήμωσις,δαίμων τής διάφθορός,τής διχόνοιας, τού πολέμου καί τής ερήμωσις.

Αποκάλυψις 1β 10:εβλή9η ό κατήγορος των αδελφών ημών,ό κατήγορων αυτών ενώπιον τού Θεού ημών ημέρας καί νυκτός. Διάβολος = ένας κατήγορος Ασταρώθ=αυτός πού ψάχνει στά Ελληνικά.

Κατά Λουκά ΙΑ 15:τινές δε εξ αυτών είπον.έν Βεελζεβουλ τώ άρχοντι τών δαιμόνιων εκβάλλει τά δαιμόνια.

Πρός Εφεσίους Β'2:Καί υμάς όντας νεκρούς τοίς παραπτώμασι καί ταίς αμαρτίαις,έν αίς ποτέ περιεπατήσατε κατά τόν αιώνα του κόσμου τούτου, κατά άρχοντα τής εξουσίας τού αέρος,τού πνεύματος τού νύν ενεργούντος εν τοίς υιοίς τής απείθειας, ( δαίμονες Μεριρίμ )

Πρός Κορινθίους Β.ΣΤ 15:Τίς δε συμφώνησις Χριστώ πρός Βελιάλ;ή τίς μερίς πιστώ μετά απίστου;

Βελιάλ = ένας χωρίς ζυγό καί ανυπάκουος,ένας πλάνος,ένας αποστάτης.


Έτσι ξανά ποιό είναι τό καθήκον τών ερευνητών τής Αλήθειας Χρησιμοποιώντας τόν Νού, δικαιωματικά, νά μελετήσει μέ παρατηρητικότητα πού είναι ή θέση του-διαλογισμό,πού σημαίνει χρήση τής λογικής-συγκέντρωση καί τήν θέληση νά τό κάνει, νά δεί τό φώς τήν Αλήθεια. ΣΕ ΤΙ ;

Στήν συμπεριφορά του καί μετά να δημιουργήσει ένα στοιχειακό, τό ονομάζω φλεγόμενο γιατί, γιατί τό έκανα αυτό, γιατί είναι αυτό, είναι συνετό νά είμαι αυτό, είναι λάθος αυτό;

Σέ κάθε ένα μας υπάρχει έννοια-ισορροπία τού καλού καί τού κακού.

Είναι η φύση μας. Ώστε δέν υπάρχει δικαιολογία. Μόνο απόφαση γιά διαλογισμό, παρατήρηση καί νά έρθουμε σέ συμπεράσματα. Διότι όπως είπα, υπάρχει ένας μανδύας γύρω μας, ένα πέπλο σκιάς, όχι από πλήρες σκοτάδι.

Αυτό είναι ό εγωισμός τής προσωπικότητάς μας. Διότι ό εγωισμός είναι δημιουργία τών κυρίων τής χωριστηκότητος.

Ώστε μέ σωστή σκέψη στήν συμπεριφορά μας, στον τρόπο πού σκεπτόμεθα καί συναισθανόμεθα καί λειτουργούμε, καί μελετώντας τήν συμπεριφορά τών άλλων γύρω μας καί τίς σχέσεις μας μαζί τους,είτε είναι μέλη τής οικογένειας μας είτε όχι. Αν αγαπούμε τόν πατέρα μας τήν μητέρα μας τά παιδιά μας ή οτιδήποτε περισσότερο από τήν αλήθεια, δεν αξίζουμε τήν αλήθεια. Τά είπε ό Χριστός καί παρεξηγήθηκαν τά λόγια του.

Διότι κάθε στιγμή μπορείτε νά αγαπάτε τόν πατέρα σας, τήν μητέρα σας, τά παιδιά σας, καί νά πολεμάτε μέ αυτούς. Όλοι σας θά είσθε σέ αυτόν τόν φαύλο κύκλο τού μαλώματος. Όταν κάποιος εγκαταλήψει τόν πατέρα του καί τήν μητέρα του, θά τού δοθούν χιλιάδες πατεράδες καί μανάδες, πού σημαίνει ότι κατάλαβε ότι ό πατέρας καί ή μητέρα καί τά παιδιά μας είναι ένα ΠΝΕΥΜΑ-ΨΥΧΗ , καί όχι ή σάρκα καί αδυναμίες σάν τίς δικές σας, στό νά μαλώνετε καί νά επιμένετε ότι τούς αγαπάτε καί σας αγαπούν. Τότε αισθάνεστε ότι όλοι γύρω σας είναι ό πατέρας καί ή μητέρα καί ό γυιός καί ή κόρη σας.

Αυτό εννοούσε, αλλά ό τρόπος πού τό παρουσίασαν παρεξηγήθηκε. Έτσι με λογική καί ενδοσκόπιση, θά πολεμήσουμε γιά νά βγούμε έξω από τόν κόσμο τής χωριστηκότητος,επειδή στήν βασιλεία των ουρανών ό προσωπικός εγωισμός δεν μπορεί νά εισέλθει. Νά γιατί ό προσωπικός εγωισμός, τό σύνολο των στοιχειακών πού δημιουργήσαμε καί είναι μέσα στήν προσωπικότητά μας, δέν θέλει νά εισέλθουμε στήν βασιλεία τών ουρανών πού είναι μέσα μας. Ώστε τό καθήκον πρώτα από όλα είναι νά απαλαγούμε από τό πέπλο-σκιά πού είναι ό προσωπικός εγωισμός,καί όταν τό κάνουμε θά δούμε καθαρά τό Πνεύμα-Ψυχή τών δικών μας καί όλων γύρω μας, διότι τώρα δέν μπορούμε νά δούμε καθαρά. Όταν κάποιος μάς ρωτήσει,παραπονούμεθα συνεχώς ότι ήμαστε ένα αδύναμο άτομο, μή έχον τήν δύναμη τής θελήσεως, σέ κάθε χίλιους ανθρώπους οί 999 παραπονιούνται, γιατί δέν ξέρουν τήν αλήθεια,θά βρούν κάτι νά παραπονιούνται, γιατί δέν ξέρουν ποιοί είναι καί τί είναι.Παραπονιούνται γιά τί. Γιά τήν συμπεριφορά όλων γύρω τους, διότι δέν μπορούν νά τούς καταλάβουν καί ιδίως τούς δικούς των, διότι δέν γνωρίζουν τί οί δικοί τους άνθρωποι καί αυτοί οί ίδιοι είναι, καί τί είναι ό κόσμος τής χωριστηκότητος. Ώστε ζούμε στόν υλικό κόσμο, ένα κόσμο αυταπάτης. Ότι θεωρούμε ότι βλέπουμε γύρω μας δέν είναι ή πραγματικότης αλλά μέ ποιό τρόπο τό αντιλαμβανόμεθα,καί μελετώντας τόν θείο εαυτό μας θά δούμε ότι τά πράγματα δέν είναι όπως εμφανίζονται.

Τώρα όπως είπαμε οί ανθρωποδαίμονές, τά στοιχειακά, επιστρέφουν διά τών επτά κέντρων,μπορούν νά κυριεύσουν τήν προσωπικότητα, καί προξενούν αρρώστιες. Μπαίνουν σέ ζώα ; Μερικές φορές. Μπαίνουν σέ δένδρα; Ναί, πολλές φορές. Αν γίνει μία διακόρευση, ένα έγκλημα, κάτω από ένα δένδρο, μένει στό δένδρο ένα στοιχειακό. Αλλά όταν μπεί ένα στοιχειακό σέ δένδρο, τό δένδρο δέν αποδίδει καρπό, ούτε σπόρο. Καί όποιοι περνούν από εκεί, άν κραδαίνονται μέ τόν ίδιο τρόπο θά επιρρεασθούν. Νά γιατί ό Χριστός, έκανε τό δένδρο νά ξεραθεί. Βλέπουμε τέτοια, όχι μόνο σέ δένδρα, άλλα καί σέ σπίτια, καί τά απενεργοποιούμε καί τά στέλνουμε στό έρεβος, γιά νά αφήσουν τούς ανθρώπος ήσυχους.Τώρα ποιοί είναι οί χειρότεροι, οί Πεπτοκώτες ή οί άνθρωποι; Οί άνθρωποι. Όσοι περιβάλλονται μέ δύο ή ένα πέπλο αποφεύγουν νά συντονίζονται μέ ανθρώπους, διότι ετοιμάζονται νά τά αποβάλλουν καί νά εισέλθουν στό Φώς.

Αυτοί μέ τά επτά, μπορούν νά αποβάλλουν ένα καί νά είναι μέ έξη κ.ο.κ. Αλλά χρειάζονται αιώνες.

Ο Θεός ανέχεται τούς πεπτοκώτες,καί ό άνθρωπος δέν πρέπει νά τούς φοβάται,αλλά μάλλον νά τούς λυπάται.

Μπορεί ένας ανθρωποδαίμων πού κραδαίνεται μέ τά επτά πέπλα σκότους νά επηρεάσει ένα καλό άνθρωπο; Ποτέ.

Ακόμη καί οί ανθρωποδαίμονες αποφεύγουν τούς καλούς ανθρώπους.

Στώμεν Καλώς έν Κυρίω Πάντοτε

I†S